Nader Bekeken

Bijbels spoor

NB2017-2

februari 2017
jaargang 24, nr 2

Download dit nummer 

 

THEMANUMMER OVER M/V EN KERK

Woordwaarde:
Egbert Brink
Verstoorde relatie
De ellende van de verstoorde relatie tussen man en vrouw begon bij het omkeren van de oorspronkelijke verhouding: Adam was eerst geschapen en kreeg daarmee passende verantwoordelijkheid. Maar Eva nam het initiatief bij het eten van de verboden vrucht. ‘Samen’ is geworden: ieder voor zich, individu. Christus herstelt de gelijkwaardigheid.

Kroniek:
Pieter Boonstra
M/V rapport: een fundamentele koerswijziging
Het nieuwe rapport van deputaten M/V en ambt betekent een breuk met het verleden, met de traditionele manier van uitleg, zoals de samenstellers zelf ook aangeven. En ze pleiten voor openstelling van alle kerkelijke ambten voor de vrouw. Wat is de traditionele manier van bijbellezen?
Het Woord zoals dat geschreven staat
Hoe werden en worden de zgn. zwijgteksten gelezen? Gaat de tekst nu iets anders betekenen dan wat er geschreven staat? De aandacht verschuift naar gegevens achter de tekst: cultuur en motivatie van Paulus.
De heilsgeschiedenis en onze geschiedenis
Ook belangrijk is het zicht op de heilsgeschiedenis: je moet oog hebben voor de ontwikkeling in de Bijbel. Het Woord is ook met het oog op onze tijd geschreven. Maar niet die tijd, maar het Woord is het ijkpunt.
Onze interpretatie en het apostolisch gezag
Onze interpretatie van de Bijbel is altijd onderworpen aan de leer van de apostelen. Maar de vier ‘lagen’ in het rapport geven een reconstructie die daar niet mee overeenkomt.

Thema:
Joop Schreuder
Het bijbelse spoor mogen we niet veranderen
Op wat deputaten schrijven over gelijkwaardigheid en gelijkheid is nog wel een en ander af te dingen. Wat Paulus schrijft over het ongelijke van man en vrouw, lijkt dan geen boodschap voor ons vandaag meer te zijn.
Wat is het bijbelse spoor?
Het uit beeld laten verdwijnen van wat de Bijbel zegt over het onderscheid tussen man en vrouw, gaat in het deputatenrapport samen met een opvallend positieve beoordeling van onze samenleving nu.
In welk spoor nu verder?
Het is voor ons allemaal een probleem dat we moeite hebben met het verschil tussen man en vrouw zoals dat met name in het Nieuwe Testament wordt voorgeschreven. We moeten leren dat verschil in positie mooi kan zijn. En er is in de kerk veel ruimte voor de gaven van vrouwen.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Focus op het diakenambt
De taak van de diakenen is in de nieuwe kerkorde veranderd. Maar de KO drukt het diaconaat niet weg, hij zet juist aan tot diaconale assertiviteit.

Rondblik:
Pieter Niemeijer
Trots op de Bijbel (1). Een paar gedachten over Bijbel en cultuur
Is de Bijbel vrouwonvriendelijk? Bij bepaalde passages kunnen we nog wel eens verlegenheid voelen.
Trots op de Bijbel (2). Respect voor vrouwen
De Bijbel gaat positief om met de toenmalige patriarchale structuur. De Here neemt de mannencultuur van het oude Oosten serieus en keert die niet om. Maar Hij geeft wel richting aan.

Trots op de Bijbel (3). Eigen stijl
De positie van de vrouw steekt in de Bijbel positief af tegen de omringende Kanaänitische cultuur en van seks vergeven wereld. De Here wil zijn volk een eigen stijl leren, de stijl van het koninkrijk. De Bijbel heeft ons en onze samenleving nog wat te leren!

Column:
Gijs Zomer
Ave Maria
Neem een voorbeeld aan de nederige dienstbaarheid van Maria!

Rondblik:
Sipke Alserda
De Bijbel: klare taal?
Hoe gaan deputaten M/V en ambt in hun rapport om met het gezaghebbende karakter van Gods Woord, als geïnspireerd door de Heilige Geest? Over hermeneutiek, inspiratie en drama-metafoor.

Gedicht:
Zebedeüs. René van Loenen. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Reacties op ‘Samen dienen’’
In Christelijk Weekbladwerd een blog van ds. Bram Beute aangehaald waarin hij zijn excuses aanbiedt aan vrouwen. Inhoudelijker reacties verschenen op blogs zoals www.theologieplus.net (van dr. Dolf te Velde) en www.gerritveldman.nl (Gerrit Veldman), en van de predikanten Henk van Egmond en Hilbert Gunnink op de site eeninwaarheid.info. In Weerklankgaat ds. Rob Visser in op onderdelen van de discussie over M/V.
Zonen en dochters profeteren
In verschillende bladen verschenen kritische recensies over het boek Zonen en dochters profeterenvan Henk Folkers e.a., zoals in het Reformatorisch Dagblad(door dr. P.F. Bouter) en in De Wekker(door ds. A. Versluis).

 

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer