Nader Bekeken

Christen zijn is lichtdrager zijn

NBfebruari2007

februari 2007
jaargang 14, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Christen zijn is lichtdrager zijn
Een christen is het licht van de wereld, dat is zijn status. Christus brengt dat licht in de wereld. Als gehoorzame onderdanen van Koning Christus moeten we die status dan ook niet verloochenen door ons licht te verstoppen.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Het blijvend probleem
Door Deputaten Kerkelijke Eenheid en de Nederlands gereformeerde Commissie voor Contact en Samenspreking is een Balans opgemaakt. Daarin gaat het o.m. over de Preambule van het Akkoord voor kerkelijk samenleven van de NGK, waarin sprake is van de binding aan de belijdenis. Maar het probleem in de verhouding tussen beide kerkgenootschappen, nl. hoe gedacht wordt over de binding aan de belijdenis, is nog niet echt opgelost.

Gesprek over het verleden
Op het Veenhof-congres van november 2006 bleek dat een terugblik op het kerkelijk conflict van de jaren ’60 emoties teweegbrengt. Daarom moeten we er als kerken open over praten. Maar is het waar dat er binnen de kerken over gezwegen wordt?

Thema:
A.N. Hendriks
De verplichting van onze doop
Calvijn typeerde de openbare belijdenis als een getuigenis geven aan de doop. De Here belooft, en wij beloven ook. Onze doop heeft een verplichting: wij verbinden ons aan de Here, door zijn genade. In dit verband ook aandacht voor het ‘twee delen’ of ‘twee partijen’ uit het doopformulier.

Column:
G. Zomer
Drempelvrees
Van drempels tot de bergrede: wees als gemeente een stad op een berg!

Rondblik:
P. Niemeijer
Gaven en werkingen van de Geest
Het begrip ‘charisma’ heeft in de Bijbel een andere betekenis dan het in onze tijd heeft gekregen. Ambtsdragers vallen onder de charismata, en niet bijvoorbeeld zaken die bovennatuurlijk zijn (of lijken). Tekenen en wonderen vallen er ook niet onder. De Bijbel beschrijft wel diverse werkingen van de Geest, en de Bijbel kent ook de vrucht en de gaven van de Geest.

W. Wierenga
Seksuele beeldspraak
In zijn boek Christus ontvangen bedient de auteur, ds. Ph. Troost, zich van wel heel vergaande beeldspraak. Die wekt aversie op omdat het rare gedachten en beelden oproept.

Gemeentebreed:
H.J.C.C.J. Wilschut
Censura morum
Wat is censura morum, waarom wordt die gehouden? En een suggestie voor een model om regelmatig censura morum op de kerkenraadsvergaderingen te gebruiken.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Contextuele kerkgeschiedenis. Nieuw Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis
Bij Kok, Kampen verscheen een nieuw Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, onder redactie van Herman J. Selderhuis. Er is door diverse auteurs aan meegewerkt en daardoor is het weliswaar een waardevol handboek geworden, maar ook met verschillende invalshoek.

Gedicht:
Volle maan, Kees Spiering. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Het belang van het kerkverband - NGK (en GKv)
In Opbouw schrijft ds. J.M. Mudde een artikelenserie over de betekenis van het kerkverband. Volgens hem zijn beide kerkverbanden elkaar dicht genaderd ten aanzien van het gezag en de aard van de binding aan de belijdenis, maar daar valt nog wel wat van te zeggen.

Heeft de kerk leiders nodig?
Uit het interview met Koert van Bekkum en Jan-Willem Grievink over christelijk leiderschap, dat verscheen in CV/Koers, zijn enkele fragmenten overgenomen. In De Wekker gaat ds. J. Jonkman ook in op de roep om meer kerkelijk leiderschap.

De kerk heeft dienaars nodig!
In De Waarheidsvriend verscheen het openingswoord van ds. R.H. Kieskamp voor een vergadering van predikanten. Hij spreekt zijn collega’s aan op de geest en de mentaliteit waarin ze hun werk behoren te doen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer