Nader Bekeken

Mijn juk is zacht

november 2010
jaargang 17, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Poortinga
Pauze
De Here Jezus zegt in Matteüs 11 dat zijn juk zacht en zijn last licht is. Deze oproep van Hem om zijn rust te ontvangen geldt voor de gelovigen. Door deze belofte van Christus kunnen we alles tillen en dan is zijn last licht.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Studenten om de Dom
Begin oktober demonstreerden studenten in Utrecht door middel van een levende ketting het belang van kerkelijke eenheid. Het was ook bedoeld om het initiatief van de Nationale Synode te ondersteunen. Een van de onderliggende argumenten is: wij zijn van een andere generatie, en die gaat voor beleving.

GK naar Dordrecht
Een aantal leden van onze kerken, onder wie de voormalige synodepreses en de voorzitter van deputaten Kerkelijke Eenheid, zullen de Nationale Synode in Dordrecht bijwonen, zij het niet als een officiële delegatie namens de kerken. Deze synode is echter niet een platform, waar het mogelijk kan zijn voor de waarheid van Gods Woord op te komen. Ze wil ook een demonstratie zijn van kerkelijke eenheid. Maar is er dan geen sprake van reductie van de waarheid?

Mariadevotie
Bisschop De Korte pleitte in het ND voor een gesprek tussen rooms-katholieken en protestanten over de betekenis van Maria. Maar is Maria werkelijk een voorbeeld van de ware gelovige?

Thema:
A.N. Hendriks
Naar de kerk om de engelen
In deze tijd van slecht bezochte middagdiensten is het goed je te realiseren waarvoor je naar de kerk gaat. Voor jezelf, maar dat niet in de eerste plaats! We gaan ook naar de kerk ter wille van de engelen. Beschreven wordt hoe de engelen een rol hebben in de voortgang van de heilsgeschiedenis. Waarom komen we hen op de pinksterdag niet tegen?

Column:
H. van Leeuwen
Eigendom
Zelfs mijn eigen huis is niet van mezelf, maar van de bank. Maar ik ben wel Gods eigendom.

Woordwaarde:
P.H.R. van Houwelingen
Had Jezus een hekel aan farizeeën?
Het woord ‘farizeeër’ roept bij ons vooral negatieve associaties op. Maar is dat wel zo terecht? Heeft de Here Jezus ons dat voorgehouden? Hun positie was volstrekt legitiem.

Rondblik:
M. von Lindheim-Westerink
Bewijzen of geloven?
Volgens de gevestigde wetenschap is de aarde een paar miljard jaar oud en dit wordt alom verkondigd als vaststaand feit. Maar hoe sterk is die claim op feitelijkheid en hoe sterk zijn de bewijzen? Wanneer we op grond van exegetische argumenten het idee van lange scheppingsperioden verwerpen, heeft dit twee ingrijpende gevolgen voor de oorsprongswetenschap. Creationistische wetenschappers hebben de laatste decennia aanzienlijke resultaten geboekt in het formuleren van toetsbare alternatieve modellen.

Gemeentebreed:
F.J. Bijzet
Gemeentebrededienst
Vreemd dat er tegenwoordig zo veel bijzondere kerkdiensten zijn. Laten we ‘gewoon’ elke zondag een gemeentebrede leerdienst houden. En laten we ook de catechismus er opnieuw een plek geven.

Gelezen:
A.N. Hendriks
Aandacht voor Gods verbond
In Eeuwige vriendschap. Om de waarde van Gods verbond (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer) geven J. Hoek en W. Verboom een actueel boek over Gods verbond.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Over dopen
De Vuurbaak, Barneveld, gaf in 2009 het boek Over dopen uit van de hand van ds. Adrian Verbree. Het is een belangrijke uitgave over dopen en overdopen, die behoudens enkele kritische puntjes wordt aanbevolen.

Gedicht:
Boerenfeestmaal. Willem de Mérode. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Smeekbede om een inhoudelijk gesprek
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut reageerde in De Reformatie op dr. A.L.Th. de Bruijne. Die reageerde op zijn beurt. Maar aan de kernvraag om met argumenten te komen over Wilschuts analyse van ons kerkelijk leven (in zijn boekje Afscheiding?) komt het niet. Wel wordt Wilschut neergezet als bezwaard. Op zijn website (www.hjccjwilschut.nl) verscheen onlangs een publiek protest hiertegen.

Zondebesef
In Opbouw schreven drs. H. de Jong en Henk Algra in een serie over bijbelse kernbegrippen over het woord ‘zonde’.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer