Nader Bekeken

Positief verblijfsbevel

NBdecember2008

april 2005
jaargang 12, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. de Meij
Positief verblijfsbevel
In oorlogstijd waren er predikanten die zich op Jeremia 29:7 beriepen: vrede voor Babel - vrede voor de Nederlandse samenleving. De situatie waarin Jeremia verkeerde, was uniek. Je kunt beide situaties niet zomaar een-op-een vergelijken. Bidden voor Babel is voor ons: bidden voor de Nederlandse samenleving, en bidden om de wijsheid van de Geest: dat we niet opgaan in een leven zonder Christus.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Vrijgemaakt
De werkgroep ‘Gods Geest werkt’ organiseerde op 2 april jl. een bijeenkomst met als thema ‘Vrij zijn in Christus’. De werkgroep presenteert zich als ‘een initiatief vanuit de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt’. Het komt vreemd over dat dan een van de sprekers baptist is, iemand die nadrukkelijk de kinderdoop afwijst. Dát raakt nou juist de vrijheid in Christus door de Geest. De vraag wordt gesteld: willen we nog voluit gereformeerde kerk zijn? In leer én in leven?

Geestelijke strijd
De gereformeerde studenten hielden ook dit jaar weer hun Paascongres. Gesproken en nagedacht werd over de geestelijke strijd: demonische krachten en invloeden laten zich gelden. Wordt het tijd voor bevrijdingspastoraat? Met name vanwege het gebrek aan schriftuurlijke onderbouwing is de aanpak van de gekozen thematiek (en de keus van de sprekers) te betreuren.

In memoriam:
J. Kamphuis
In memoriam ds. J. Kok (1920-2005)
Ds. J. Kok was een van de oprichters en eerste voorzitter van de Stichting Woord en Wereld. Prof. J. Kamphuis beschrijft zijn herinnering aan hem.

Thema:
J.W. van der Jagt

Naar de Schriften
De belijdenis van Nicea zegt dat de opstanding van Christus plaatsvond overeenkomstig de Schriften. Nu je nogal eens de vraag hoort of de Bijbel wel echt waar is, en getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de Schrift, zou men de waarheid van het evangelie willen bewijzen door wonderen en openbaringen van de Geest vandaag. Maar de Schrift heeft zelf Goddelijk gezag. De Schrift gaat over Jezus, Hij is de inhoud ervan.

Column:
G. Zomer
Serving of saving?
Wat betekent zijn of haar geloof voor de huidige jongere? Geloof is relatie, zeggen we tegenwoordig graag. Wat betekent dat?

Toespraak:
H.J. Boiten
Toespraak bij opening GS Amersfoort-C 2005
Op 12 maart jl. werd de generale synode Amersfoort-C 2005 geopend. Ds. H.J. Boiten, de plaatselijke predikant, sprak een bemoedigend openingswoord.

Rondblik:
C. Hoksbergen
Het Nederlandse koningschap
Dit jaar hoopt koningin Beatrix haar 25-jarig jubileum te vieren. Een blik op de betekenis van de monarchie in de loop der tijden tot aan vandaag.

H. Drost
De verkondigende evangelist (Leren van Duitsland - 2)
Postmoderne opvattingen hebben geweldige invloed, ook in de kerk. Er is geen ijver meer voor de leer, maar een hang naar ervaring te bespeuren. In plaats van gezamenlijke liefde tot de waarheid komt gezamenlijke actie in evangelisatie. Hoe komt de boodschap van het evangelie dan nog over? Een tweede artikel n.a.v. het boek van dr. W. Nestvogel, Evangelisation in der Postmoderne.

Gemeentebreed:
A. Bas
Is bidden domineeswerk?
Mogen gemeenteleden een rol spelen bij het gebed in de eredienst? Of is dat specifiek de taak van de predikant? Harde of principiële conclusies zijn er niet te geven. Maar de taakverdeling die het bevestigingsformulier voor predikanten aangeeft, getuigt van wijsheid.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Calvijn over de Drie-eenheid
Dr. A. Baars promoveerde aan de TU Apeldoorn met een dissertatie over Gods Drie-eenheid en wat Calvijn daarover leerde: Om Gods verhevenheid en zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn (uitg. Kok, Kampen). Deze studie mag met recht een standaardwerk genoemd worden, een verrijking voor het Calvijnonderzoek en de gereformeerde theologie.

Gedicht:
G. Slings
Opent uwe mond, Anne Schipper.

Persrevue:
G.J. Schutte
Hedendaagse frontlinies
Enkele citaten uit het Reformatorisch Dagblad van de hervormde theoloog dr. G. van den Brink en SGP-fractieleider B. van der Vlies, over de vraag waar in onze tijd de frontlinie ligt voor christenen: bij de islam en andere niet-christelijke religies, of bij het moderne liberalisme. Eveneens in het RD kwam daarop een opvallende reactie van ds. W. Visscher, predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

Godsdienstvrijheid
Twee SGP-jongeren, mr. Christian van Bemmel en drs. Gert van Veldhuizen, deden in het Reformatorisch Dagblad een oproep zich te bezinnen op de positie van hun partij met zijn theocratische beginselprogram. Het spanningsveld wordt ook weergegeven in het debat tussen SGP’er C. van der Staaij en PvdA’er K. de Vries, overgenomen uit de Handelingen van de Tweede Kamer. Hierover liet SGP-Eerste-Kamerlid mr. G. Holdijk zich uit in een interview in het RD. Tot slot een citaat van prof. J. Kamphuis uit de brochure Een vrije kerk/een vrije staat (Barneveld 1988).

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer