Nader Bekeken

Gekwetste liefde

NBdecember2008

mei 2005
jaargang 12, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Gekwetste liefde
God is liefde, zo staat in de Bijbel. In diezelfde Bijbel staat ook Hosea 13:14, ‘Mijn oog kent geen medelijden.’ God heeft lang geduld met zijn volk, maar als het de vreemde goden achterna blijft lopen, komt zijn toorn. De dood moet zijn werk doen. Maar door diezelfde dood komen Gods kinderen thuis.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Publiek protest
Kort voor de onlangs door de werkgroep ‘Gods Geest werkt’ georganiseerde bijeenkomst publiceerde het ND een interview met de initiatiefnemers. Dat ging o.a. over het feit dat ds. Bottenbley, een baptist, kon spreken voor gereformeerden over ‘Vrij zijn in Christus’. Over dat interview en over de toespraak van Bottenbley zijn kritische vragen te stellen. Des te verbazender is het dat de Kerkbode voor de noordelijke provincies beide toespraken van die dag opnam, waardoor de suggestie wordt gewekt dat charismatisch denken geen tegenspraak oproept.

Thema:
J.W. van der Jagt
De eenheid van de Geest
De eenheid van de kerk wordt bewerkt door de Heilige Geest. We spreken van de katholieke kerk. Hoe staan eenheid en katholiciteit tegenover pluralisme en sektarisme? Paulus spoort ons aan met de Geest mee te werken. De katholieke kerk is niet volmaakt, maar dankzij Christus is zij de woonstede van God in de Geest.

Column:
R.Th. Pos
Gereformeerd (en) synodaal
Uitspraken van kerkleden zijn nog geen uitspraken van de kerken. Laten we onze kerken beoordelen op grond van kerkelijke uitspraken.

Synode 2005:
H. van den Berg
Synodeverwachting
Er is vol verwachting uitgekeken naar de synode. Er zullen belangrijke besluiten moeten worden genomen. De synodeleden zelf verwachten alles van Boven, dat blijkt uit de manier van werken.

Rondblik:
H. Drost
De betrokken evangelist (Leren van Duitsland - 3)
In dit derde artikel n.a.v. het boek van dr. W. Nestvogel, Evangelisation in der Postmoderne, gaat het over het benaderen van de ander. Intensieve communicatie is belangrijk. Het evangelie heeft kracht van zichzelf en heeft geen showelementen e.d. nodig.

Gemeentebreed:
J.H. Kuiper
Leve het gesprek
Het is belangrijk om in de gemeente met elkaar in gesprek te blijven, op elkaars visie in te gaan en naar elkaar te luisteren. Concrete mogelijkheden voor een gesprek worden geboden in de zgn. Gemeenteschetsen, uitgaven van de bijbelstudiebonden. Daarin is veel ruimte voor de benadering van hoofd, hart en handen.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Jezus ontdekken
Dr. Jos Douma schreef een boek waarin hij Christus als een van de Personen van de Drie-eenheid centraal stelt. Hij koos voor de vorm van een 33dagenboek, waarbij de 17e dag, de middelste, de cruciale dag is: dat hoofdstuk handelt over het kruis. Waarom komt dat dan pas aan de orde? Zo zijn er meer vragen te stellen.

Boek van de maand:
J. Kamphuis
Prof. G.M. den Hartog en de Vrijmaking
Aan prof. dr. G.M. den Hartogh is een studie gewijd in de dissertatie van dr. Th.J.S. van Staalduine (Kampen Oudestraat), met de titel Om de lijn van de Afscheiding (uitg. Groen, Heerenveen). Den Hartogh was een moedig man (in kerkelijke adviezen), een (door geloofstwijfel) gekweld mens en een radicale partijganger. De beide eerste karakterkenmerken komen aan de orde in dit artikel, waarbij tegelijk kritische opmerkingen gemaakt worden.

Gedicht:
G. Slings
Enschede huilt, Willem Wilmink.

Persrevue:
P.L. Storm
Nadenken over een gereformeerde ambtsstructuur…
In De Wekker schreef theologe Miranda Renkema-Hoffmann over bezinning op de structuur van het ambtswerk en de manieren waarop daarin vernieuwd en veranderd wordt.

Perforatie van kerkgrenzen
Het lijkt of er gemakkelijker omgegaan wordt met kerkgrenzen, getuige een artikel van Nelleke Kemps-Stam in de Gereformeerde Kerkbode van het noorden. Dat kan nogal wat gevolgen hebben, aldus ds. G. Treurniet eind 2000 in het toenmalige Gereformeerd Kerkblad voor het zuiden.

Beatrix, koningin in een oude traditie
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van koningin Beatrix hield Huib de Vries voor Terdege een interview met de historicus dr. A.Th. van Deursen, dat o.a. gaat over het geloof van onze vorstin.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer