Nader Bekeken

De rijkdom van gelovig denken

NBdecember2008

september 2005
jaargang 12, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. Geertsma
De rijkdom van gelovig denken
Wij hebben het denken van Christus, zegt Paulus (1 Kor. 2:16b). Maar hoe werkt dat? Het gaat erom de rijkdom van deze manier van denken te zien. De Griekse wijsgeren toonden hun kijk op het leven. Paulus komt daartegenover met de wijsheid van Christus, die in hun ogen maar dwaasheid is. Maar wij mensen kunnen ons dan ook alleen maar verwonderen over Gods manier van denken en manier van werken!

Kroniek:
H.C.C.J. Wilschut
Het getuigenis van antwoord 80HC
De Amerikaanse Christian Reformed Church wil de Catechismus wijzigen, of er tenminste een voetnoot bij plaatsen. Want het zou te scherp geformuleerd zijn om de pauselijke mis een vervloekte afgoderij te noemen, en een verloochening van het enige offer van Christus. De Gereformeerde Oecumenische Raad, aan wie dit gemeld was, neemt de suggestie niet over. Hoe staan wij als gereformeerden vandaag tegenover antw. 80 HC?

Een nieuwe Loonstra
Er is een onlangs weer een boek verschenen van de CG-predikant dr. B. Loonstra, ‘Hij heeft een vriend’. Homorelaties in de christelijke gemeente (Zoetermeer 2005). De conclusie, dat een homorelatie bijbels gezien niet ongeoorloofd is, heeft voor opschudding gezorgd, zowel binnen de CGK als de GKV. De geruststellende woorden over de ‘kwestie-Loonstra’ zijn nu achterhaald.

Thema:
J.W. van der Jagt
Huis van de Heer
Religie in ‘in’ tegenwoordig. Maar wat houdt die nieuwe gelovigheid in? Meestal is er geen band aan de kerk. Maar iemand die God zoekt, kan moeilijk om de kerk heen. Want de Here wil juist daar wonen, in zijn gemeente. Daar is in de Schrift heel wat over te lezen. Dat schept verwondering, verantwoordelijkheid en verwachting!

Column:
G. Zomer
Een heidens werk
Tegelijkertijd worden de Alpha-cursus en de catechisaties gegeven. Voor de cursus wordt geregeld het gebed van de gemeente gevraagd. Het werk lijkt succesvol. En de catechisatie? Dat is elk jaar weer een moeizaam karwei. Ook voor dit werk - verbondswerk! - wordt uw gebed steeds weer gevraagd.

Synode:
H. van den Berg
De stem van Christus
Er zijn op de synode inmiddels al definitieve besluiten genomen over de contacten met de NGK. Er ligt een grote barrière wat betreft het NGK-besluit over het rapport over vrouwelijke ambtsdragers. Deputaten hebben opdracht gekregen het gesprek voort te zetten met o.a. enkele concrete vragen. En na de vakantie heeft de synode nog wel meer zaken op de agenda staan.

Rondblik:
J. Veenstra
Tussen de kinderen op maandagmorgen
Over het vieren van de zondag is het laatste woord nog niet gevallen. Ook niet over kinderen en kerkgang. Wat de kinderen ’s maandags op school van de kerkdiensten kunnen navertellen, is verbazingwekkend, in positieve en negatieve zin. Gewoontevorming heeft in de opvoeding nog altijd een waardevolle kant.

Gemeentebreed:
K.J. Andringa
De praktische kant van het ambt
Aan het begin van een nieuw seizoen beginnen veel pasbevestigde ambtsdragers aan hun werk in de gemeente. Door een ervaren ambtsdrager worden met name voor deze nieuwe ouderlingen en diakenen in een introductie op het ambt allerlei praktische tips gegeven.

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Pleidooi voor de Heidelberger
Van de hand van dr. W. Verboom, hoogleraar (Geref. Bond in de PKN) verscheen een interessant boek over de tweede kerkdienst als leerdienst, waarin hij aan de catechismusprediking een belangrijke plaats geeft: Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek (Groen, Heerenveen).

P.L. Storm
Gereformeerden in bezettingstijd
In de ADChartasreeks kwam bij De Vuurbaak, Barneveld het achtste deel uit: Tussen lijdelijkheid en verzet. Gereformeerden in bezettingstijd, onder redactie van George Harinck, waarin de schrijvers pretenderen weer te geven wat werkelijk is gebeurd.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Hulp bij bijbellezen
Onder redactie van dr. A. Noordegraaf en andere bijbelwetenschappers uit brede kring verscheen een woordenboek van belangrijke woorden en begrippen uit de Schrift. De diverse schrijvers komen eveneens uit brede kring. Het Woordenboek voor bijbellezers (Boekencentrum, Zoetermeer) is bestemd voor theologen en voor ‘gewone gemeenteleden’.

Gedicht:
Laondelijk geluk, Frans van Dooren. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Wet en evangelie
Mede als gevolg van het internationale terrorisme ligt ook in de nationale politiek een sterke nadruk op het veiligheidsbeleid. De strafwet wordt aangescherpt. Zaken als vrijheidsrechten en bescherming van de persoonlijke levenssfeer krijgen duidelijk minder aandacht. Tegen die achtergrond schreef dr. A. van der Dussen in Denkwijzer, het blad van de ChristenUnie. Als aanvulling een kort citaat over wat Calvijn leerde over overheid en samenleving, beschreven door dr. C. Trimp in De Reformatie van 27 maart 1971.

Democratie
Het op 1 juni jl. gehouden referendum over een zgn. Europese Grondwet heeft heel wat teweeggebracht. De grote opkomst en de stevige discussie die over Europa gevoerd werd, hebben tot nieuwe belangstelling voor het fenomeen referendum als vorm van directe democratie geleid. In Trouw schreef ds. J.C. van Dongen over de historische rol van het calvinisme. Daarop reageerden dr. R. de Jong, eveneens in Trouw, en J.L. Heldring in NRC/Handelsblad. Als gevolg van de ontwikkelingen is een herleefde belangstelling voor geschiedenis op te merken. Daarover schreef dr. A.Th. van Deursen in Trouw.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer