Nader Bekeken

Een schat van een kind

NBdecember2008

oktober 2005
jaargang 12, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
Een schat van een kind
Kinderen zijn een geschenk van de Here. Iets wat kostbaar is, daar ga je voorzichtig mee om. Ouders en hun kinderen vertonen het beeld van God. Hun taak is het bouwen en bewaren van het huis van de Here. Het gereformeerd onderwijs is ook als geschenk van God te beschouwen. Laten we bidden en werken om dat geschenk niet kwijt te raken.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Pastoraat en gebod
Ds. K. van den Geest deed opvallende uitspraken over de plek in de gemeente van mensen met homofiele gevoelens. Is er een spanningsveld tussen de bijbelse norm en het omgaan daarmee? Is er een tegenstelling tussen liefde en norm? Je helpt mensen niet als je in naam van Gods liefde grenzen gaat verleggen.

Hersteld hervormd en de kerkelijke eenheid
Dr. M.J. Arntzen deed een oproep om contact te zoeken met de hersteld hervormden, om zo tot meer kerkelijke eenheid te komen. Het is dan wel de vraag of de Hersteld Hervormde Kerk de voortzetting vormt van de Nederlandse Hervormde Kerk, en ook of ze een werkelijk gereformeerde kerk is.

Thema:
J.W. van der Jagt
Zijn naam aanroepen
Aan het begin van de eredienst spreken we onze afhankelijkheid van de Here uit met woorden uit Psalm 124: ‘in de naam van de Here’. Altijd al is de naam van de Here aangeroepen. Die naam is een rijke naam, de rijkste van alle namen. Wie deze naam aanroept, zal behouden worden. Openlijk komt de kerk voor deze naam uit, als vergadering van gelovigen die al hun heil van Jezus Christus verwachten.

Column:
R.Th. Pos
De erepositie van de vrouw
De synode heeft een studiedeputaatschap ingesteld over vrouwen in de kerk. Waarom eigenlijk, zusters mogen toch zoveel in de kerk?!

Synode 2005:
H. van den Berg
Onjuiste beeldvorming
In het blad Reformanda heeft ds. P. van Gurp zijn conclusies over de synode en diverse synodebesluiten gegeven. Helaas moet geconstateerd worden dat op zo’n manier geen juiste voorlichting over de synode gegeven wordt. Wie is daarmee nou gediend?

Rondblik:
H. Veldman
Over invloeden op het gereformeerd kerk-zijn in de 21e eeuw (Hoe gereformeerden uit koers raken - 1)
Er zijn de laatste jaren nogal wat mensen die de kerk verlaten. Velen bezwijken voor de aantrekkingskracht van de vrije baptisten en evangelischen. In dit artikel allereerst een analyse van enkele mogelijke oorzaken vanuit de leefwereld van de huidige kerkmens. Hoe maken we de kerk aantrekkelijk? Is dat trouwens wel de opdracht van de kerk?

Gemeentebreed:
P. Groen
Plaatselijke relatie met de Christelijke Gereformeerde Kerk
In Assen zijn, zoals in veel gemeenten, op kerkenraadsniveau samensprekingen tussen de vijf plaatselijke Gkv’s en de ene CGK. Deze zijn zover gevorderd, dat ook de gemeenteleden er op diverse manieren bij betrokken worden. Doordat er nu kanselruil plaatsvindt, worden de banden nauwer.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
In het spoor van het Oude Testament
Bij de regionale bijbelcursus die door prof. J. Douma en ds. A.H. Verbree gegeven wordt, verschijnen per cursusblok boekjes in de serie ‘Gaan in het spoor van het Oude Testament’, van de hand van prof. dr. Jochem Douma (uitg. Kok Kampen). De eerste drie deeltjes van de serie (Genesis, Van Egypte naar Kanaän, Van Jozua tot Salomo) worden positief en op enkele punten kritisch besproken.

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Aandacht voor de vrucht van de Geest
De christelijk-gereformeerde emeritus hoogleraar dr. L. Floor schreef een aantrekkelijk boek over de vrucht van de Geest: De vrucht van de Geest in bijbels-theologisch perspectief (Groen, Heerenveen).

Gedicht:
Waddenzee, Hannie Rouweler. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
NBV en revisie
In De Waarheidsvriend schreef dr. G. van den Brink twee artikelen met een aantal opmerkingen over de NBV-vertaling van Paulus’ brief aan de Romeinen, waaruit blijkt dat het de moeite waard en nodig is de NBV positief-kritisch te toetsen.

Calvijn over pastoraat
In De Wekker verschenen drie artikelen van dr. A. Baars over Calvijns opvattingen over pastoraat en zijn functioneren als pastor, tegen het licht van pastoraat als taak voor de gemeente en van met name het pastoraat als ambtelijke opdracht.

De tv: aanjager van de secularisatie
Naar aanleiding van de start van de nieuwe tv-zender Talpa en het omstreden programma over het zoeken naar een spermadonor kijkt ds. P.J. Vergunst in De Waarheidsvriend kritisch naar (het omgaan met) de media.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer