Nader Bekeken

Die goeie, ouwe tijd

NBdecember2008

november 2005
jaargang 12, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
R. van der Wolf
Die goeie, ouwe tijd
Jesaja kijkt in Jesaja 63 als het ware terug. Het volk was arm en onderdrukt, en het leefde niet zoals God dat wilde. Toch trok God Zich het lot van het volk aan. Jesaja spreekt over de gunstbewijzen van de Here en over zijn roemrijke daden. Die wil hij vermelden en daarmee laat Jesaja de liefde en trouw van God zien.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Nogmaals het getuigenis van antwoord 80 HC
Op de Kroniek uit het septembernummer kwamen enkele reacties. Die zijn aanleiding om opnieuw in te gaan op de vraag of en hoe bij het avondmaal brood en wijn veranderen in het lichaam van Christus. Hoe verklaar je LvK 360:1 dan?

De kerken aan zet
Nu de synode van Amersfoort voorbij is, zijn de kerken aan zet: zullen de kerkenraden de daar genomen besluiten (kunnen) aanvaarden? Er zijn besluiten waar kritische kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Binnenkort zal aandacht aan enkele besluiten worden gegeven.

De Geest en de preek
De Ned. geref. dr. H. de Jong gaf een brochure uit over de zondagse preek. Hij zegt daarin behartigenswaardige dingen. Ook op de deze zomer gehouden Haamstede Conferentie is gesproken over de prediking.

Thema:
P. Niemeijer
De vrouwen van 1 Timoteüs 3:11
In een van de eerste jaargangen van ons blad is ook over dit onderwerp geschreven. De auteur zette toen vijf mogelijkheden naast elkaar voor wie bedoeld worden met de vrouwen over wie Paulus aan Timoteüs schrijft. Deze vraag is nog niet gemakkelijk te beantwoorden, maar er kan nu wel meer over gezegd worden en enkele conclusies worden getrokken.

Column:
G. Zomer
Nou breekt mijn klomp
Wat is nu een goede christelijke houding tegenover moslims? Past hier een oproep om respect te hebben voor andere overtuigingen?

Synode 2005:
H. van den Berg
Na de synode
Als laatste van de serie artikelen over de synode volgt een korte terugblik. De kerken kunnen de besluiten gaan ratificeren. Uiteengezet wordt wat dit begrip inhoudt, en hoe en wanneer er geratificeerd dient te worden.

Rondblik:
H. Veldman
Over de trek van gereformeerden naar het vrije baptisme (Hoe gereformeerden uit koers raken - 2)
De zgn. vrije baptisten hebben soms grote aantrekkingskracht, ook binnen onze kerken is dat merkbaar. Wat is er nu zo aantrekkelijk bij hen voor mensen van gereformeerden huize? Het thema van de doop komt (natuurlijk) aan de orde. Het proces van ontworteling en onttrekking wordt aan de hand van enkele concrete voorbeelden besproken.

Gemeentebreed:
G. Zomer
Heb ik me daarvoor aangekleed? Over besef van heiligheid
De eerbied waarmee je in Gods huis zit, zit ’m niet in de kleding…, of toch wel? Het heeft in elk geval wel te maken met ons besef van wie God is. Hij is heilig, en Hij verlangt van ons dat wij ook heilig zijn. Dat mogen we elkaar voorhouden.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Drie keer Calvijn
Over Calvijn verschenen drie belangrijke boeken, ten eerste De handzame Calvijn, door Rinse Reeling Brouwer (uitg. Van Gennep Amsterdam), waarin een aantal kernteksten van de reformator vertaald zijn. Vervolgens een (vertaalde) biografie van de hand van de Franse auteur Bernard Cottret, Calvijn. Biografie (uitg. Kok, Kampen), ten derde een ‘handleiding bij de Institutie’, van de hand van dr. W. van ’t Spijker, getiteld Bij Calvijn in de leer (uitg. Den Hertog, Houten).

Gedicht:
G. Slings
Middelbaar onderwijs, Driek van Wissen

Persrevue:
P.L. Storm
Opademen in charismatische lucht?
In CV/Koers voert dr. J. Hoek een pleidooi voor een verbinding tussen gereformeerd en charismatisch denken onder de titel ‘Ruim baan voor de Geest!’

Frisse lucht? Reacties op Hoek
In hetzelfde nummer van CV/Koers wordt kritisch op Hoek gereageerd door prof. dr. J.W. Maris en door drs. C.J. Haak.

Moderne mystiek
In het Reformatorisch Dagblad verscheen een verkort artikel van Gary Gilley, predikant in de Verenigde Staten, over ‘Moderne mystiek in kerk hoogst gevaarlijk’.

‘’t Is een vreemdeling zeker’. Christen zijn in de Nederlandse samenleving
In De Waarheidsvriend vraagt ds. P.J. Vergunst aandacht voor ons vreemdelingschap, onder de kop ‘Stroom van schokkende berichten’.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer