Nader Bekeken

Wees niet bang

NBdecember2008

mei 2006
jaargang 13, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Wees niet bang
In Jesaja 43 geeft de Here een krachtige belofte aan het volk. Het volk is zo kostbaar voor Hem, Hij zal het redden en bewaren. Ook wij hoeven niet bang te zijn bij wat er ook gebeurt, we mogen ons in zijn handen weten vanwege Christus.

Kroniek:
P.L. Storm
Wat zullen we relativeren?
In het ND schreef ds. Adrian Verbree een artikel waarin hij bezorgd laat uitkomen dat het relativeren in onze kerken niet voldoende gepraktiseerd wordt. Het onderscheid tussen bijzaken en principiële zaken is er soms nauwelijks en het is frustrerend als bijzaken tot principes worden verheven. Maar Verbree gaat wel erg ver als hij ook zaken die rechtstreeks de inhoud van de Schrift betreffen, wil relativeren.

Kroniek:
Levend water
C. van Dijk
Op 17 en 18 maart werd in Kampen door de Theologische Universiteit een congres georganiseerd over de Heilige Geest en zijn werk. In het kort iets over het congres en waarom het gehouden is. Verder een korte weergave van enige punten uit de discussie en een voorlopige conclusie: over het onderwerp gereformeerd en charismatisch is het laatste woord nog niet geschreven of gesproken.

Thema:
J.W. Maris
Kerk en charisma. Nieuwe inzichten?
Er wordt gevraagd naar bezinning op de zuivere relatie tussen kerk en charisma. Is het tijd voor de kerk om meer aandacht aan de Geest te geven? In dit artikel, dat de tekst is van een referaat, in maart gehouden voor de COGG-conferentie ‘Gaven van de Geest - niet los verkrijgbaar’, worden eerst grondlijnen getrokken: wie is de drie-enige God voor ons; de relatie wordt herkend in geloof en genade; wat zijn de charismata. Als het gaat over nieuwe inzichten, klinkt een ernstige waarschuwing voor dwaalleer.

Column:
G. Zomer
Er gaat niets boven blauw
De voetbalgekte breekt weer los. Alles staat dan in het teken van oranje. Maar dé kleur voor een christen is blauw, de kleur die ook verwerkt zat in de gedenkkwastjes uit Numeri 15.

Rondblik:
P. Niemeijer
Antwoord op een vraag
De Generale Synode van Amersfoort-Centrum heeft een besluit genomen over gasten uit niet-zusterkerken aan het avondmaal. Het is de vraag of vanaf nu alle kerken gasten die aan de in het besluit genoemde criteria voldoen, aan het avondmaal moeten toelaten. Echter, als kerken gasten willen toelaten, hebben ze zich te houden aan het afgesproken generale kader.

P. Niemeijer
Kerkelijke gastvrijheid aan de tafel van de Here
Als vervolg op het vorige artikel komen nu de ijkpunten aan de orde, die de synode aanwees voor de toelating voor gasten aan het avondmaal. De synode heeft daarmee duidelijkheid willen scheppen met als leidraad de bestaande richtlijn uit art. 60 KO. Kerkenraden dienen het kerkelijk karakter van het avondmaal te honoreren en de zaak van de kerkelijke verdeeldheid te noemen, en ze hebben in de uitvoering van deze regeling hun eigen verantwoordelijkheid.

Boek van de maand:
Mooi boek over het Troostboek
J.W. van der Jagt
Onlangs verscheen bij Den Hertog, Houten een boek over de Heidelbergse Catechismus: Het Troostboek van de kerk. Over de Heidelbergse Catechismus, geschreven door dr. W. van ’t Spijker e.a. Het boek wordt aanbevolen als waardevol hulpmiddel om het erfgoed van de Reformatie, zoals dat in de Catechismus is verwoord, een plaats te geven in het christelijke leven.

Gedicht:
Vrijheid, Peter van Dijk. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De identiteitscrisis van de GKV
Volgens Martijn Horsman, die in Radix zijn licht liet schijnen over de vraag hoe we ervoor staan als Gereformeerde Kerken (vrijg.), is de identiteitscrisis volledig.

Verlangen naar meer
Prof. dr. G.C. den Hertog laat in Theologia Reformata een aantal congressen en publicaties over het thema ‘meer van de Geest’ de revue passeren en maakt daar behartigenswaardige opmerkingen over.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer