Nader Bekeken

'... en deze drie zijn één'

NBdecember2008

oktober 2006
jaargang 13, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
‘… en deze drie zijn één’
De verzen uit 1 Johannes 5:7-8 zijn in Statenvertaling, vertaling NBG-’51 en in de NBV verschillend vertaald: het zinsdeel dat in 1951 tussen vierkante haken werd gezet, is in de NBV weggelaten. Wat staat er nu precies in deze regels? En waarom is deze tekst sinds de generale synode van 1981 niet meer genoteerd als bewijstekst bij artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis?

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
De prognose en de catechisatie
Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ‘Godsdienstige veranderingen in Nederland’, geeft een sombere prognose. Zonder ommekeer van boven is te verwachten dat de huidige genoemde trend zich voortzet. Maar we mogen geloven en erop vertrouwen dat God zijn kerk in stand houdt.

Over New Wine gesproken
De emeritus predikant ds. W. Wierenga heeft een brief bij de kerkenraden op tafel gelegd waarin hij zijn bezorgdheid uit over de invloed die charismatische bewegingen, en met name New Wine, heeft binnen kerken. In een onlangs verschenen cahier van Woord en Wereld beargumenteert hij zijn bevindingen nog nadrukkelijker.

Ingezonden:
H.G. Gunnink
Reactie op een reactie
Ds. Gunnink reageert op een aantal punten uit de Kroniek van het juli/augustusnummer.

Reactie:
C. van Dijk
Reactie op ds. Gunnink
Op zijn beurt reageert ds. Van Dijk op het ‘Ingezonden’ van zijn collega.

Thema:
A.N. Hendriks
Christus en de kosmos (2)
In dit artikel wordt nog een aantal aspecten besproken over de belijdenis dat door Christus alle dingen zijn geworden (Nicea). Hij is de eeuwige Zoon, Hij is ook de Middelaar, schepping en verlossing worden met elkaar verbonden. Christus heeft niet alleen ons behoud op het oog, Hij zal ook eens zijn wereld bevrijden van alle gevolgen van de zonde.

Column:
G. Zomer
Into great silence
Overwegingen van een predikant die es naar een film gaat: waarom gaat men massaal naar een film over het leven in een klooster; waarom verlaten mensen de kerk; waarom staan jongeren (vaak) niet open voor het Woord van God?

Rondblik:
P. Niemeijer
Gebed en ziekenzalving
In Jakobus 5:13-14 staat het gebed centraal. De genoemde zalving was in Jakobus’ tijd een middel dat je kunt gebruiken, maar dan wel in de naam van de Here! Op grond daarvan zijn er uit dit hoofdstuk zowel negatieve als positieve conclusies te trekken.

H. Drost
Overal genade
De leer over verkiezing en verwerping heeft alles te maken met ons denken over (erf)zonde, over onze Heiland en over ons geloof. Heeft de mens eigen inbreng? Aan de hand van wat de Dordtse Leerregels leren over Gods verkiezing wordt een en ander uitgewerkt.

Boek van de maand:
H.J.C.C.J. Wilschut
Bavinck blijft boeien
Bij De Vuurbaak te Barneveld verscheen in de AdChartasreeks een interessante bundel onder redactie van George Harinck en Gerrit Neven over de dogmaticus H. Bavinck, Ontmoetingen met Bavinck.

Gedicht:
Liedje van verlangen, Chawwa Wijnberg. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Van ’t Spijker over chaotisch kerkelijk Nederland
In Terdege publiceerde Huib de Vries een interview met prof. dr. W. van ’t Spijker over de vraag waar het met Nederland naartoe gaat.

De rol van de catechismusprediking
In Opbouw schreef ds. C.T. de Groot een pleidooi voor de catechismusprediking.

Persrevue:
F.J. Bijzet
Independentistische tendensen in de Dopperkerken
In het Zuid-Afrikaanse blad Waarheid en Dwaling, dat een waarschuwende functie heeft m.b.t. kerkelijke ontwikkelingen, is te lezen dat 36 predikanten het synodebesluit over vrouw en ambt naast zich willen neerleggen.

Met de voeten bidden
In hetzelfde blad geeft ds. G.J. Meijer zijn oordeel over massale gebedsbijeenkomsten.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer