Nader Bekeken

Persoonlijk geloof

NBdecember2008

november 2006
jaargang 13, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.A.J. de Boer
Persoonlijk geloof
In Psalm 66:16 roept de dichter op om te luisteren. Hij heeft heel wat te vertellen! Het gaat namelijk over Gods grote daden in het leven van de gemeenschap en in het leven van een ieder die daarover (met bijvoorbeeld deze psalm) met ontzag voor God zingt.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Ik teken niet
Het laatste nummer van oktober van De Reformatie is een combinummer met Opbouw. In het verlengde hiervan moeten we volgens ds. S. de Jong (ND 1 november jl.) als vrijgemaakt-gereformeerden in een open brief met allerlei handtekeningen schuld belijden aan de NGK. De moeiten met het concept van de brief worden verwoord.

C. van Dijk
De Schooldag op afstand
Impressies over de laatstgehouden schooldag, die je ook kon meemaken via de websites van De Luisterpost en van de Theologische Universiteit. Aan de ene kant is het jammer als je deze dag gemist hebt, maar wat andere onderdelen betreft hoef je daar bepaald niet zoveel spijt van te hebben.

Thema:
J.W. van der Jagt
Geroepen heiligen
Paulus schreef zijn brieven aan ‘de geroepen heiligen’. Deze aanspraak betitelt de gelovigen als heiligen en als mensen die geroepen zijn, nl. door Jezus Christus. Dat is fundamenteel voor de gemeente van Jezus Christus. De kerk is niet ontstaan door menselijke activiteit, maar het is de roeping van God waardoor ze ontstaat en bestaat.

Column:
R.Th. Pos
What’s in a name?
Wat betekent je naam voor je? En in hoeverre heeft je naam - voornaam en/of achternaam - met je identiteit te maken?

Rondblik:
H. Drost
Vreselijk eerlijk. Over de verwerping
De leer over de verkiezing en vooral over de verwerping roept altijd vragen op. Het is zaak hierbij goed naar Gods Woord te luisteren. Buig je voor Gods grootheid en majesteit, en besef hoe volkomen eerlijk Hij is.

L.W. de Graaff
Nederlandse islam - optie of illusie?
Volgens niet-moslims verdragen islam en democratie elkaar niet. Hoe kijken moslims daar zelf tegenaan? Daarover schreef Tariq Ramadan, filosoof, in zijn boek Westerse moslims en de toekomst van de islam. Dit boek is in feite één oproep aan de moslims in het Westen om als volwaardige burgers te participeren in het maatschappelijke, sociale en politieke leven, met een missionaire taak.

Gemeentebreed:
P. Groen
Kerkenraad en predikant als goed team
De positie van de predikant in de kerkenraad is een specifieke, vanwege zijn ambt en opleiding. Kerkenraad en predikant werken samen. Over het goed invullen van hun gezamenlijke taak wordt een aantal opmerkingen gemaakt en tips gegeven.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Een intrigerend boek over de Heilige Geest
Bij Kok te Kampen verscheen het boek Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de leer van de Heilige Geest, van de hand van de VU-hoogleraar C. van der Kooi. De auteur maakt kritische opmerkingen zowel in de richting van charismatische vernieuwers als aan het adres van de gereformeerde theologie.

Gedicht:
De rand van de tafel, J. Eijkelboom. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Iets goeds in het independentisme? (1)
In De Wekker schreef ds. J.G. Schenau een column over de vraag of er iets goeds in het independentisme is. Dit naar aanleiding van opmerkingen van ds. P. den Butter. Daarop verklaart ds. Den Butter in een volgend nummer wat hij gezegd heeft en waarom.

Iets goeds in het independentisme? (2)
In datzelfde nummer van De Wekker geeft prof. dr. W. van ’t Spijker zijn mening over het independentisme en licht die toe vanuit de kerkgeschiedenis.

Eerbied voor de Heilige
In Confessioneel vraagt ds. G.W. Marchal aandacht voor de vraag wie welkom is in de kerk en hoe men omgaat met de eerbied in de kerkdiensten.

Samenwonen en kerkelijke verantwoordelijkheid
Ds. P.J.D. Buijs publiceerde zijn bijdrage voor een bezinningsconferentie in het Kerkblad voor het Noorden. Het gaat over schriftuurlijke uitgangspunten en censuur t.a.v. ongehuwd samenwonen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer