Nader Bekeken

Gods Woord doet leven

NBjanuari2008

januari 2008
jaargang 15, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gods Woord doet leven
P. Niemeijer
In Psalm 119 bezingt de dichter de wet, daardoor geïnspireerd door de Heilige Geest. Diezelfde Geest bewerkt het wonder in een christen om op God te vertrouwen en vast te houden aan zijn Woord, wat er ook gebeurt: Mijn troost in mijn ellende is uw belofte, die mij leven doet.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Kerk in verandering
Het synoderapport van deputaten Dienst en Recht voor de komende synode van 2008 legt een analyse voor van de huidige situatie binnen de kerken. Er zijn wel wat kanttekeningen bij te maken, zoals ook elders in de pers al gebeurde.

Groeimodel exit
De generale synode van de CGK heeft besloten om het federatieve groeimodel tussen CGK en GKv niet in te voeren. Dat is een teleurstellend besluit.

Thema:
J.W. van der Jagt
Fundamenteel bouwen
Christus is zelf het fundament van de gemeente. Zo wordt hij door Paulus genoemd in 1 Korintiërs 3:10-15. Deze schrifttekst over dat fundament en het bouwen is in diverse opzichten actueel, en de volgende vragen kunnen opkomen: als je de kerk maar op het ene fundament bouwt, is het dan niet zo belangrijk hoe je bouwt?; en: is dwaalleer die het ene fundament niet aantast, te verdragen?

Column:
G. Zomer
Goesting
Het gesprek om de a.s. predikant van Gent toe te laten tot het ambt was aanleiding voor gebruik van een prachtig typisch Vlaams woord.

Rondblik:
S.M. Alserda
Interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie
Historische achtergrond (artikel 26 KO)
Artikel 26 van de kerkorde spreekt van het bij evangelisatie erop gericht zijn dat men zich voegt bij de gemeente van Christus na belijdenis van het geloof. Vanuit de historie wordt aangetoond dat het artikel zo werkte, maar het is de vraag of het momenteel nog in praktijk gebracht wordt. Strookt interkerkelijke samenwerking op dit gebied met de aloude kerkelijke besluiten?

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Thuis in Gods huis
Ds. Gerrit Gunnink schreef een praktisch werk- en bezinningsboek t.b.v. een gemeenteproject onder de titel Thuis in Gods huis (uitg. De Vuurbaak, Barneveld), waarmee hij aandacht wil vragen voor het hoe en waarom van de veranderingen binnen de Gereformeerde Kerken.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
Een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament
Prof. dr. Cees Houtman, oud-hoogleraar OT Kampen (Oudestraat) schreef een belangwekkend boek over de vraag hoe het Oude Testament op een christelijke manier uitgelegd wil worden: De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament (Meinema, Zoetermeer).

Gedicht:
Schuilen, Geert Boogaard. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Publiek opkomen voor Gods goede gebod, ook m.b.t. homoseksualiteit
Ds. P.J. Vergunst schreef in De Waarheidsvriend over homoseksualiteit, daarmee terugblikkend op alle discussies van de afgelopen tijd.

De gezonde leer: voor hoofd en hart
In De Wekker verscheen een artikel van dr. C.M. van Driel over de samenhang tussen leer en leven, tussen dogmatiek en ethiek.

Kinderen krijgen? Ja graag!
In het Gereformeerd Kerkblad (midden/zuiden) schetst ds. Joh. de Wolf in twee artikelen de huidige situatie betreffende het krijgen van kinderen: eerst buiten en daarna binnen de kerk.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer