Nader Bekeken

Een vrucht om te proeven

NBmei2008

mei 2008
jaargang 15, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
Een vrucht om te proeven
De vrucht van de Geest is de mooiste en heerlijkste vrucht op heel de wereld. Het eerste wat erbij genoemd wordt in Galaten 5, is liefde. Die gaat voorop. Het gaat dan om de liefde zoals God die heeft laten zien in zijn Zoon. De gezindheid van Christus gaat in je wonen en de Geest gaat in je werken. Proef wie Hij is!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Bevrijdingspastoraat
Er lijkt een nieuwe hype in kerkelijk Nederland te zijn ontstaan: het bevrijdingspastoraat. Men gaat ervan uit dat naast psychische aandoeningen sprake kan zijn van gebondenheid door demonen. Het bevrijdingspastoraat ziet Jezus als de bevrijder, ook van demonen. Het kernbezwaar ertegen is dat er wel bijbelwoorden gebruikt worden, maar geen bijbeltaal. Aangetoond wordt ook dat het een uiting is van een breder verschijnsel, het is nl. een bepaalde vorm van charismatisch denken.

Vrijgemaakt bevrijdingspastoraat
Ds. J. Ophoff en zijn vrouw pleiten voor een kerkelijke inkadering van bevrijdingspastoraat. Dat is op zich al schokkend. Maar dat zijn kerkenraad zich erachter heeft gesteld, is dat nog meer.

Thema:
A.N. Hendriks
Is artikel 29 NGB nog actueel? De visie van K. Schilder
Velen keren zich af van de vroegere ‘vrijgemaakte kerkidee’. Je kunt je eigen kerken niet meer zien als de ware kerk, hoogstens als een ware kerk. In dit eerste artikel van een serie van drie wordt nagegaan wat K. Schilder geleerd heeft over de problematiek van de vele kerken en over het herkennen van de ware kerk, en dat hij de kerken van de Vrijmaking exclusief de ware kerken noemt.

Column:
G. Zomer
Kort begrip
Het is niet gemakkelijk met catechisanten te spreken over hun geloof. Maar soms gebeuren er ongedachte dingen!

Rondblik:
J. Wesseling
Shift – ERROR?
Over het synoderapport van deputaten Dienst en Recht is al meer gezegd en geschreven. Toch kan er nog wel meer opgemerkt worden over de manier waarop zij in hun rapport ingaan op de culturele veranderingen. Tijd en cultuur zijn veelvormiger dan deputaten doen voorkomen. De geestelijke werkelijkheid waarin predikanten, dienaren van het Woord, functioneren, kent meer dimensies dan uit het rapport blijkt.

Synode 2008:
G. Zomer
De houding van een synodelid
Er is al veel gebeurd sinds de generale synode in maart van start ging. Daarover wordt een en ander verteld door een van de afgevaardigden.

Gemeentebreed:
S.W. van Diermen en S. de Vos
De beamer in de eredienst
In Spakenburg-Noord zijn afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de beamer in de eredienst. Daarmee kunnen andere kerken ook hun winst doen.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Betekenis van en binding aan de belijdenis
Vier predikanten, t.w. H.W. van Egmond, H.G. Gunnink, P.L. Storm en J.R. Visser schreven het boek Belijdende kerk blijven (uitg. Van Berkum Graphics, Zwaag), waarin zij aangeven hoe onmisbaar de belijdenisgeschriften zijn voor een echt gereformeerd kerkelijk leven en pleiten voor blijvende binding aan de confessie.

Gedicht:
De herenfiets spreekt, Judith Herzberg. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Hoog tijd voor bevrijdingspastoraat?
In CV/Koers van april wordt veel aandacht gegeven aan bevrijdingspastoraat, en voor en tegen krijgt de aandacht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een discussie-interview dat Tjerk de Reus hield met Wim de Vries en Arthur Hegger, resp. psychiater en psychotherapeut. In hetzelfde nummer geeft dr. C. van der Kooi theologische kanttekeningen. In het meinummer komen ds. Jaap Ophoff en zijn vrouw Hettie aan het woord in een interview waarin ze vertellen over hun ervaringen.

Lang leve de Triangel!
In de Gereformeerde Kerkbode (Groningen, Fryslan, Drenthe) pleit ds. S.M. Alserda voor het goed laten functioneren van de zgn. triangel, de band tussen gezin, kerk en school.

Vreemdelingschap als identiteit
Ds. B. Wielenga schrijft in Opbouw over de goede houding voor de kerk in de al eeuwen durende worsteling met de spanning tussen identiteit en assimilatie.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer