Nader Bekeken

De breedte van Gods heil

NBjuliaugustus2008

juli/augustus 2008
jaargang 15, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.M. Oldenhuis
De breedte van Gods heil
Voor de opdracht van de kerk om wereldwijd het evangelie te verkondigen wordt veelal naar het Nieuwe Testament verwezen. Maar ook in het Oude Testament komt al naar voren dat Gods heil niet alleen voor het volk Israël bestemd was. In Exodus 12:38 bijvoorbeeld gaat het over een grote groep mensen van allerlei herkomst. Een scherp zicht op de breedte van Gods heil kan ook ontspanning geven bij het gesprek over het missionaire kerk zijn vandaag.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Nalezing bevrijdingspastoraat
Naar aanleiding van het artikel in het meinummer zijn er diverse reacties ontvangen. Ook is in de kerkelijke pers het onderwerp bevrijdingspastoraat op diverse manieren verder aan de orde geweest. Er is veel zorg ten aanzien van het evangelicale/charismatische denken, anderzijds wordt het sterk verdedigd. Het is goed dat er een document als The Candlestand Statement is.
Getuigen in de belijdenisdienst
In sommige gemeenten spreken jongelui die belijdenis van hun geloof afleggen, een persoonlijk getuigenis uit. Enkele overwegingen o.a. betreffende de bijbelse uitdrukkingen ‘getuigen’ en ‘getuigenis’ komen uit bij de conclusie dat het persoonlijk getuigenis niet past in de kerkdienst.

Thema:
A.N. Hendriks
De ziekentrooster
In onze kerken kennen we tegenwoordig de kerkelijk werker, op de synode zullen voorstellen over zijn positie gedaan worden. Deze functie is echter niet geheel nieuw, als men rekent met de ziekentrooster die functioneerde in de kerken van de zestiende tot de negentiende eeuw. Hierop promoveerde Johan de Niet aan de VU en veel uit zijn dissertatie (Ziekentroosters op de pastorale markt, Rotterdam 2006) wordt naar voren gehaald.

Column:
G. Zomer
Scherpbier
Beschouwingen van een predikant/synodelid die rust zoekt op zijn vakantie in Zeeuws-Vlaanderen.

Rondblik:
G.J. Schutte
Gereformeerd onderwijs, voor wie en hoe?
In de komende maanden zal de discussie over de identiteit van het gereformeerd onderwijs gevoerd moeten worden. Het is goed om voordat die discussie begint, enkele aspecten die bepalend zijn voor de identiteit en de plaats van het gereformeerd onderwijs in Nederland, onder de loep te nemen en het juiste zicht te hebben op de problemen die aan de orde zijn ten aanzien van de band tussen kerk en school.

Synode 2008:
G. Zomer
De synode is met vakantie
Voordat de synode enkele maanden op reces kon, moest er nog veel besproken en besloten worden. Zo waren er de ontmoetingen met buitenlandse kerken, met afgevaardigden van de CGK en de NGK, moest Kampen-Noord aan de orde komen en moest een besluit genomen worden t.a.v. homorelaties.

Gemeentebreed:
A. Bas
Kan het ook zonder formulier?
Er staat in het kerkboek een flink aantal liturgische formulieren en de kerkorde stelt het gebruik ervan verplicht. Daar wordt niet meer gelijk over gedacht en er gaan stemmen op die beweren dat voor de formulieren geen draagvlak in de gemeente meer zou zijn. Aangetoond wordt dat een onderwijzend formulier wel degelijk van belang is.

Korte boekbespreking:
J.W. van der Jagt
Ken jij die kerk?
Een kritische bespreking van het boekje Ken jij die kerk? van A. Capellen, S.J. Driessen en A.J. Flipse, uitgegeven door de Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen.

Boek van de maand:
P.L. Storm
Dicht bij welke hoorder?
De preekbeweging ‘Passie voor preken’ gaf in 2007 een boekje uit ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, met als titel Dichtbij de hoorder (Kok, Kampen). Diverse schrijvers werkten eraan mee en het boekje blijkt even lezenswaardig als onbevredigend.

Gedicht:
Kanoetstrandloper, Jan Kal. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Terugblik op de CU-verwarring – 1
Op 14 juni hield de CU een congres om te beslissen over de aanbevelingen in het rapport van de commissie-Cnossen over het raadslidmaatschap van mensen met een homoseksuele relatie. C. van Brughem, oud-Eerste Kamerlid voor de RPF, schreef in het RD dat de bakens binnen de CU verzet worden.

Terugblik op de CU-verwarring – 2
Een van de slogans in de discussie over genoemd rapport was geen zondelijstjes te willen hanteren. Daarop reageerde H. Roseboom in De Waarheidsvriend. In het ND verschenen een interview met CU-lid Monique Heger, die als raadslid terugtrad, en een interview met partijdirecteur Henk van Rhee. Deze schreef in De Oogst een artikel dat van belang is voor de achtergronden van de CU-discussie.

Opvoeden – ga ervoor!
In Centraal Weekblad pleitte Daan Thoomes voor de noodzaak om werk van de opvoeding te maken.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer