Nader Bekeken

Gebedsonderwijs van koning David

NBseptember2008

september 2008
jaargang 15, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Gebedsonderwijs van koning David
In het bijbelboek Psalmen staan veel gebeden, in allerlei toonaarden en situaties. Dichters als Asaf en David gaan daarin met de Here om binnen het kader van zijn verbond. Zo is er van hen veel te leren voor onze eigen gebedsomgang met onze hemelse Vader.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
GS en NKG
Op de synode te Zwolle is gesproken over de verhouding tussen onze kerken en de NGK. Deputaten leverden een meerderheids- en een minderheidsrapport. Volgens de meerderheid zou de weg naar gesprek over kerkelijke eenheid openliggen, de minderheid was het daar radicaal mee oneens. De synode oordeelde dat de kerken nog niet toe zijn aan gesprekken gericht op eenheid en stemde niet in met de Balans. In de pers waren diverse reacties te lezen.

Thema:
A.N. Hendriks
Is artikel 29 NGB nog relevant? Slotbeschouwing
Kun je nog over de ware kerk spreken, wanneer het gaat om ‘tien-keer-gereformeerd? Waarom zou je er eigenlijk voor kiezen om vrijgemaakt te zijn? Na de opvattingen van Schilder, Douma en Trimp bekeken te hebben, wordt nu de balans opgemaakt.

Column:
R.Th. Pos
Gebedsgenezing?
Een waar gebeurd verhaal over Gods genezing van een klein Papuameisje.

Rondblik:
J.R. Visser
God heeft geschapen en zal scheppen, een lastige waarheid?
Weergave van de toespraak van de BGJ-Jongerendag 2008, die gewijd was aan de schepping en wat Genesis 1 daarover zegt. In de schepping komt Gods grootheid machtig naar voren. Wij hebben als goede rentmeesters met die schepping om te gaan. En we mogen uitzien naar de nieuwe schepping.

Gemeentebreed:
M.H. Sliggers
Predikant en pastor zijn
Het pastoraat is een van de belangrijke taken van een predikant. Het is op zich een goede zaak dat er over de taken van de predikant wordt gesproken. Over specialisatie moet nog verder doorgedacht worden. Maar het pastoraat moet zeker niet bij de predikant weggehaald worden, hij is de herder die zijn gemeenteleden moet kennen.

Korte boekbespreking:
H.J. Boiten
Christendom en gnostiek. De Da Vinci Code, aaneenrijging van gnostische onzin.
Op heldere wijze ontmaskert de theologie Martie Dieperink in haar boek Op zoek naar het oorspronkelijke christendom (uitg. Boekencentrum Zoetermeer) de theorie achter Dan Browns De Da Vinci Code.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf

Weerbaar en bruikbaar
In de serie Commentaar op het Nieuwe Testament verscheen nu een deel over Kolossenzen en Filemon, van de hand van dr. John van Eck (Kok, Kampen), een bruikbare commentaar.

Gedicht:
Tas, Remco Ekkers. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Christelijk politiek debat in een pluriforme samenleving
In NRC Handelsblad werd minister André Rouvoet geïnterviewd over embryoselectie. Daarop werd eveneens in NRC Handelsblad gereageerd door de hoogleraar Herman Philipse. Voor hetzelfde thema is in De Reformatie aandacht gevraagd door de Kamper hoogleraar A.L.Th. de Bruijne.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer