Nader Bekeken

Vrede door verzoening

NBdecember2008

februari 2003
jaargang 10, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M.H. Sliggers
Vrede door verzoening
Verzoening, zondebesef, daar praten we liever niet over. God is toch liefde? Maar als God ons met Zich verzoent in Christus, ervaren we pas echt vrede. De Here is uit op verzoening met zijn volk. Dat zien we in Jesaja 1, waar de Here vraagt ons zondige leven te leggen tegenover zijn heiligheid en recht: ‘Laat ons samen richten.’ We kunnen ons met God laten verzoenen door Christus, want de Geest eigent het ons toe.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Personalia
Prof. drs. D. Deddens 80 jaar; drs. J.J. Burger neemt afscheid als redactielid.

Verootmoediging
De synode heeft de kerken opgeroepen tot verootmoediging met het oog op vier relaties. Het zou goed zijn als het steeds verdergaande proces van onderlinge verwijdering ook hierbij betrokken zou worden. En: verootmoediging vraagt om bekering.

Contrast
Soms word je geconfronteerd met tegenstellingen in het kerkelijk leven, waarvan op één krantenpagina bericht wordt.

‘Tv-dienst op gespannen voet met eredienst’
Nu tv-kerkdiensten bijna opvoeringen worden, is het goed weer eens na te denken over de functie ervan. Prof. De Ruijter gaf al een voorzet.

Christelijke gereformeerde zorg over vrijgemaakte preken
Veertig chr. geref. predikanten hebben in een brief naar hun deputaatschap Eenheid voor gereformeerde belijders in Nederland hun zorg geuit over de prediking in onze kerken. Is deze zorg terecht en is dit een reden om het toenaderingsproces af te remmen?

Thema:
E. Brink
Het geluid van de laatste bazuin; de klank van het dispensationalisme
In de romanserie De laatste bazuin wordt beschreven hoe de laatste zeven jaren van de wereldgeschiedenis eruit zullen zien. Daarin wordt uitgegaan van de leer van het dispensationalisme. De visie op de opname van de gemeente komt voort uit een scheiding tussen Israël en de gemeente van Christus. Het geluid van de laatste bazuin klinkt in de Bijbel anders dan in de romanserie beschreven wordt.

Column:
H. van Leeuwen
Model: waarde en beperking
Een model geeft vereenvoudigd de werkelijkheid weer. Maar een triangel - het muziekinstrument met een niet gesloten driehoek -, kan nog niet zomaar letterlijk gelden als model van de driehoek gezin, school en kerk.

Rondblik:
H. van Leeuwen
Vrijheid in geding?
Heeft de Onderwijsinspectie het recht om zich met de inhoud van het vak godsdienst of levensbeschouwelijke vorming bezig te houden? Dit heeft alles met de vrijheid van onderwijs te maken.

C. Saayman
Reformatorische pogingen binnen Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Een van de predikanten schetst een eerlijk en ontdekkend beeld van de deformatie die optreedt in de Zuid-Afrikaanse NG Kerk, waarover velen daar verontrust zijn.

Gemeentebreed:
R. van der Wolf
Onze formulieren
Bij allerlei gebeurtenissen in onze kerken worden formulieren gelezen. Dit is kerkordelijk vastgelegd. Vanuit de geschiedenis wordt aangetoond dat ze er zijn om de gemeente te onderwijzen en dwaling tegen te gaan.

Korte boekbesprekingen:
A.N. Hendriks
Drie boeken over kerkelijke ambten
Kort worden besproken: K.K. Lim, Het spoor van de vrouw in het ambt, dissertatie, uitg. Kok, Kampen; E.A.J.G. van der Borght, Het ambt her-dacht, over discussies in de Wereldraad, uitg. Meinema, Zoetermeer; G. Heitink, Biografie van de dominee, over de plaats en taken van de predikant in onze tijd, uitg. Ten Have, Baarn.

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Eerbied gevraagd
Korte bespreking van een bundeltje met vijf schetsen over eerbied, een uitgave van de Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen.

Boek van de maand:
W.F. Wisselink
Voortgezet basisonderwijs
Dr. P.H.R. van Houwelingen gaf in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament (Kok, Kampen) uit: Tessalonicenzen, voortgezet basisonderwijs. De brieven aan de Tessalonicenzen zijn geschreven in een concrete historische situatie. De commentaar biedt goede hulp bij het lezen ervan.

Gedicht:
Geert Boogaard, Bevindelijke prediking. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
J.J. Burger
CGK-GKV-struikelblokken
In het chr. geref. Kerkblad voor het noorden schreef ds. D. Visser over struikelblokken op de weg naar eenheid tussen CGK en GKV. De leer over de kerk en de vragen rond de toe-eigening van het heil lijken nog steeds het proces van samengaan tegen te houden.

1853 - 2003
150 jaar bisschoppelijke hiërarchie hoort tot de vaderlandse en kerkgeschiedenis. In het Katholiek Nieuwsblad schreef dr. Jan Peijnenburg, archivaris van het bisdom ’s-Hertogenbosch, hierover.

Exit interview
Uit het chr. geref. Kerkblad voor het noorden trekt Jan van Amerongen lijnen van het zakenleven naar de kerk wat betreft kerkverlating en doet de suggestie ieder die uit de kerk vertrekt, te interviewen over zijn motieven.

De Laogai
In China bestaat nog een netwerk van strafkampen. Van pogingen om de wrede realiteit aan de kaak te stellen, is een verslag te lezen in Het Katholiek Nieuwsblad.

Kleingoed onder vergrootglas
Een aantal voor zich sprekende uitspraken en citaatjes, overgenomen uit diverse bladen.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer