Nader Bekeken

Het wonder van de vrede van Christus

NB2003-4

april 2003
jaargang 10, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Het wonder van de vrede van Christus
Christus brengt de vrede tot stand tussen God en mensen. Ook tussen mensen onderling komt dan vrede. Dat Christus’ vrede het voor het zeggen heeft in de kerk, daar moeten we op uit zijn. Dat gaat niet zomaar, daar is geloof voor nodig, en dankbaarheid voor die vrede.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
De leugengeest van Zuidhorn
De besluiten van de synode van Zuidhorn zullen binnenkort in de Acta verschijnen. De kerken hebben dan nog een half jaar tijd om die besluiten te beoordelen: zijn ze in strijd met Gods Woord? Door veertig broeders en zusters is al een oordeel uitgesproken. Is hun kritiek op het punt van de zondagsrust terecht?

Open avondmaal
De synode sprak zich uit over avondmaalsviering in oorlogsgebieden of crisissituaties. Gaat dit besluit alleen militairen en legerpredikanten aan en blijft het een uitzonderingsbepaling, of leidt het tot een open avondmaal, zoals de critici beweren?

CGK
De synode besloot om de contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken te vervolgen, dankbaar omdat de toenadering groeit. Wordt er dan niet gelet op de schriftkritiek en andere dwalingen? Uitspraken van eerdere synodes moeten voor een eerlijke beeldvorming niet over het hoofd worden gezien.

Thema:
H.J.C.C.J. Wilschut
Beeldspraak of verbeeld verhaal?
Opnieuw worden er vragen gesteld aan het adres van drs. A.L.Th. de Bruijne, aan wiens integriteit overigens niet getwijfeld wordt, over zijn bijdragen aan de bundel Woord op schrift. Raakte zijn reactie (zie maartnummer) de kern van de zaak? Past zijn uitleg van en visie op het begrip ‘metafoor’ in een gereformeerde hermeneutiek?

Column:
R.Th. Pos
Taal-kanaal
Taal is iets fantastisch! Wij kunnen ons verstaanbaar maken door taal. God spreekt tot ons in zijn Woord en past Zich aan onze menselijke taal aan. Dat vraagt om heldere taal in prediking en liederen. De boodschap mag in duidelijke taal klinken. Het vraagt van ons dat we naar dat Woord luisteren.

Rondblik:
A.N. Hendriks
Naar een nieuwe visie op het ambt?
Dienst, het blad voor ambtsdragers, schreef een wedstrijd uit over ‘ambtsdrager in de 21e eeuw’. De winnende bijdragen worden besproken. Ondanks waardevolle suggesties die geboden worden, vallen de conclusies tegen; het blijft noodzakelijk om vanuit de Schrift te onderwijzen over de taak van de ouderlingen.

H. van Leeuwen
Gereformeerd onderwijs. Hoe blijft het bijzonder?
Kan de identiteit van gereformeerd onderwijs behouden blijven, ook als niet-kerkleden tot de schoolvereniging toetreden? GK- en CGK-synodes hebben uitspraken gedaan over eenheid in de leer. Dit heeft consequenties voor het onderwijs. Daarbij kunnen toch het karakter en de grondslag van de scholen onveranderd blijven.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Oudere doopleden
Sommige doopleden komen er niet toe om belijdenis van hun geloof te doen. Ze zijn ook niet meer te motiveren voor catechisatie. Hoe moet een kerkenraad hiermee omgaan? Enkele richtlijnen worden gegeven over de ambtelijke bearbeiding van deze jongeren.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Evangelisch als antigereformeerd
In 2001 verscheen het boek Ontketende liefde van Clarck H. Pinnock en Robert C. Brow (Ekklesia, Gorinchem). De ondertitel luidt: ‘Een evangelische theologie voor de 21e eeuw’. In de bespreking komt duidelijk naar voren dat het boek eenzijdig is, doordat één thema - de liefde - centraal is gesteld, en dat het in feite een aanval is op de gereformeerde belijdenis

Gedicht:
Wit, J.C. van Schagen. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Knabbelen aan de randen van de Bijbel?
In het reformatorische familieblad Terdege is in het kader van het thema ‘De Schrift ter discussie’ een interview opgenomen met prof. dr. J. van Bruggen. Aan de orde komen o.a.: moderne bijbelwetenschap, schriftgezag, tolerantie.

Het boek Jona, een geïnspireerde cartoon?
In Opbouw verschijnt een serie meditaties over Jona, van de hand van ds. J. Dekker, die zich afvraagt of het bijbelboek Jona symbolisch bedoeld is en dat ook probeert aan te tonen.

Wat is kerkrecht?
In De Wekker schreef prof. Dr. W. van ’t Spijker over de beeldvorming rond kerkrecht en laat zien dat kerkrecht alles te maken heeft met het Evangelie: Christus is Koning en Hij regeert zijn kerk door prediking en ambtsbediening.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer