Nader Bekeken

Spreken door de Geest

NB2003-10

oktober 2003
jaargang 10, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Spreken door de Geest
Paulus geeft aan hoe je kunt beoordelen of iemand uit de Geest spreekt of niet: niemand, door de Geest sprekend, zegt: Vervloekt is Jezus (1 Kor. 12:3). In Korinte wisten ze niet zo goed om te gaan met de ‘dingen van de Geest’. Hun onderscheidingsvermogen was aangetast doordat ze tot voor kort met afgoden geleefd hadden. Maar iemand die leeft door de Geest, is te herkennen. Niet alleen aan zijn spreken, maar aan heel zijn doen en laten. Waar Christus van zijn plaats verdrongen wordt, daar is de Geest niet. Jezus is Here, dat mag ook onze belijdenis zijn.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Waar is de schroom?
Op een landelijke vergadering is in Zwolle op 20 september jl. een Akte van Vrijmaking voorgelezen. Bezwaarde broeders en zusters menen dat in onze kerken van Gods Woord wordt afgeweken. Men heeft geen enkele schroom en meent voor de goede zaak te staan. Maar waar is hier de heiliging van Gods naam te vinden? Al is er ongetwijfeld reden tot zorg op meerdere punten, daarom is er in de kerken nog geen sprake van valse profetie.

Vrijgemaakten? Welke Vrijgemaakten?
In het ND van 19 september heeft een kritisch artikel gestaan naar aanleiding van het onlangs verschenen boekje Gegrepen en gedreven van drs. G.J. van Middelkoop. Het gaat om een analyse van de situatie binnen onze gereformeerde kerken. Kunnen een evangelicale geloofsbeleving en belijnd-gereformeerd geloven binnen de kerk wel samengaan? Daar is niet zomaar een oplossing voor voorhanden.

Afwachten of verwachten?
Binnen de Gereformeerde Gemeenten zijn de zaken in ontwikkeling, m.n. in de discussie over ‘het aanbod der genade’. Dr. K. van der Zwaag schreef er een fors boek over, onder de titel Afwachten of verwachten. De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief. Voor wie is de prediking van het Woord, voor iedere hoorder of alleen voor de uitverkoren bondelingen? Is er onderscheid te maken tussen de beloften van het Evangelie en de beloften van het verbond? Zaken als het aanbod van genade en de toe-eigening van het heil zijn voor iedere christen van belang!

Thema:
P. Niemeijer
Wordt vervuld met de Geest
De oproep in Efeziërs 5: 18 wordt vaak zo opgevat dat je moet streven naar vervulling met de Geest; de Geest verbindt je niet alleen met Christus en geeft je niet alleen deel aan al zijn weldaden; Hij wil ook zíjn gaven over je uitgieten. Bedoelt Paulus dat? Zijn oproep is een opdracht voor hen die van Christus zijn, in wie de Geest woont. Ze moeten met de Geest vervuld worden, telkens weer. Paulus’ oproep is tegelijk een belofte. De Here zelf wil zijn Geest geven. Aan ieder die gelooft, zodat hij gaat doen wat de Geest hem opdraagt.

Column:
G. Zomer Jzn.
Een mooie navel
Hoe laat je jongeren nadenken over hun levensstijl, hun kleding? Een directe confrontatie spreekt vaak wel aan.

Rondblik:
Joh. de Wolf
Is het ook dat GOD gezegd heeft…?
Als in de Bijbel staat dat God spreekt, is dat spreken dan altijd echt en helemaal van God zelf afkomstig? Klopt het werkelijk dat God toen en dan zo en zus gesproken heeft? Deze vraag wordt, met enkele voorbeelden ter illustratie, aan de orde gesteld naar aanleiding van wat drs. A.L.Th. de Bruijne over vertelconventies schreef in zijn artikelen in Woord op schrift.

E.A. de Visser-Oostdijk
Een paar gymschoenen en Gods Voorzienigheid
Een jongen uit de zendingsgemeente te Soshanguve, Zuid-Afrika, was in de gevangenis terechtgekomen. Hij kreeg wegens verkrachting een zware straf: vijftien jaar. Maar al is de straf zwaar, hij weet dat hij het verdiend heeft. Hij is blij met het gebed en het meeleven vanuit de gemeente en pakt alles aan om dichterbij zijn straf te mogen uitzitten.

Gemeentebreed:
J. Beekhuis
Te gast
Predikanten gaan regelmatig voor in andere gemeentes. Zowel voor hen als voor een gemeente kan dat verfrissend werken. Het is tegelijk een soort wederzijdse kennismaking met ‘zo zijn onze manieren’. Nu zijn die manieren steeds veelzijdiger geworden. Hoe gaan we daarmee om?

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Overtuigend preken
In zijn boekOvertuigend preken behandelt Kenton Anderson dit onderwerp aan de hand van een detectiveverhaal over een inbraak, waarbij een predikant voortdurend in gesprek is met zijn broer, journalist. Ondanks de veelzeggende titel overtuigt het boek niet.

Wolken gaan voorbij
A. Altena schreef Wolken gaan voorbij…, waarin hij laat zien hoe postmodern denken niet zonder meer de prediking bedreigt, maar positieve impulsen kan geven voor een prediking die de mens van nu aanspreekt. Een boeiend boek voor theologen, maar de postmoderne mens staat centraal en niet het te verkondigen Woord van God.

Boek van de maand:
W.F. Wisselink
Het kompas van het christendom
Je zou het boek Het kompas van het Christendom. Ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel (Kok, Kampen) van dr Jakob van Bruggen een apologie kunnen noemen, maar het gaat vooral over een voorvraag, nl. of we in Gods almacht geloven en het gezag van Gods openbaring aanvaarden. Het boek is een heruitgave van eerder verschenen publicaties, Het lezen van de bijbel en Wie maakte de bijbel.

Gedicht:
Duikelaartje, Anne Schipper. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De tragiek van het laatste hemd
In ’t Schoolkrantje van de geref. basisschool ‘De Rank’ Emmen spreekt J. Veenstra ouders op een bijzondere manier aan op hun verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Ergste ouder
Een column van Merlijn, die in het opvoedingsblad Aan de hand stond, laat zien hoe kinderen tegen hun ouders aankijken en hoe ouders daarop reageren.

Premier Balkenende over zijn geloof
Hans Valkenburg interviewde voor CV/Koers onze minister-president onder de titel ‘Geloof kleurt mijn leven’.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer