Nader Bekeken

Bedenk wat in Christus Jezus was

NB2003-12

december 2003
jaargang 10, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Bedenk wat in Christus Jezus was
Christus heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij kwam op aarde. Voor ons. Niet alleen als ons voorbeeld, maar als onze Voorganger. En ook als onze Borg en Verlosser. Dat doet ons nadenken over onze houding ten opzichte van hem, en ook naar elkaar toe.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Studiedag
Eind oktober is in Rotterdam een studiedag gehouden naar aanleiding van het boek van K. van der Zwaag, Afwachten of verwachten? De bijdragen, die instemden met het boek, roepen nog wel discussie op. Anderzijds, het thema van het boek, de toe-eigening van het heil zou geen omstreden punt moeten zijn.

Varia
Enkele diverse onderwerpen uit de kerkelijke actualiteit passeren de revue: de promotie van dr. P.W. van de Kamp, de nieuwe liedbundel met 90 liederen, en de PKN, waarover op 12 december het definitieve besluit genomen zal worden.

Jaarbalans
Enkele thema’s die het afgelopen jaar actueel waren en dat ook in 2004 zullen zijn, worden voor het voetlicht gehaald: het omgaan met hermeneutiek, de binding aan de belijdenis, de kerk (jeugdkerk, ‘vrijmaking’) en de gaven de Geest.

Thema:
J. Kamphuis
‘Alles of niets’. Was K. Schilder een neocalvinistisch radicalist?
Uit de bundel Alles of niets wordt het opstel van de redacteur, dr. G. Harinck, onder de loep genomen. Uitgelegd wordt wat prof. K. Schilder voorhad met ‘alles of niets’. Is Harincks visie correct, is Schilder hyperantithetisch?

Column:
G. Zomer Jzn.
Een kerk van chocola
Consumptisme in de kerk, hoe zit dat? Maar gaan we in feite niet naar de kerk om te eten?

Rondblik:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Ontspanning of spanningsveld? Romantiek en de Bijbel
Bijbelse romans, hoe komt het dat ze zo populair zijn? Schrijvers die eerbiedig met bijbelse stof omgaan, vinden zelf dat ze tot op zekere hoogte hun fantasie mogen gebruiken. Lezers zijn zich ervan bewust dat ze met een roman, dus met fictie, te maken hebben.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Onttrekking en ontheffing: geen puur eigen keus
Breken met de kerk of een taak neerleggen in de kerkelijke gemeenschap, dit zijn zaken van verschillende orde. Voor onttrekking en ontheffing kent de kerkorde geen procedures. Toch kunnen er wel overwegingen gemaakt en voorstellen gedaan worden hoe hiermee om te gaan.

Boek van de maand:
D.A.C. Slump
De rechter en de kerk
Mevr. Betty Santing-Wubs promoveerde aan de RU Groningen over de plaats van de rechter in geschillen rond kerken en andere geloofsgemeenschappen. In haar dissertatie, Kerken in geding (uitg. Boom, Den Haag) wordt geïnventariseerd wat op dit gebied aan de orde is.

Gedicht:
Agenda, Marijke Hanegraaf. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Nabetrachting op hervormingsdag
In het chr. geref. Kerkblad voor het noorden, in het nummer dat op hervormingsdag verscheen, laat dr. D. Visser zich uit over de twijfel die hij heeft t.a.v. de aandacht voor het werk van de reformatoren van de zestiende eeuw.

Is de nieuwe vrijmaking een nieuwe reformatie?
In Credo kijkt W.J.W. Scheltens kritisch aan tegen de ‘nieuwe vrijmaking’, die hij op zijn manier vergelijkt met de Vrijmaking van 1944. Ook ds. H.J. Siegers trekt deze vergelijking in het Gereformeerd Kerkblad (Overijssel etc.), hij roept op om niet met de kerk te breken.

Koreaanse kerken in crisis
De Koreaanse zusterkerken hebben het moeilijk. Daarover schrijft dr. Hae-Moo Yoo, hoogleraar dogmatiek aan het presbyteriaanse seminarie van de Kosin Kerk in Chon Ahn in De Wekker.

Standaardreactie anno 2003: woedend
Er lijkt een nieuwe gedachte in de media opgedoken: woedend. Over dit opvallend verschijnsel staat in Centraal Weekblad een redactioneel artikel.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer