Nader Bekeken

Weldadigheid als kenmerk van het koninkrijk van God

NBjulieaugustus2009

juni 2009
jaargang 16, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.M. Oldenhuis
Weldadigheid als kenmerk van het koninkrijk van God
Wat straal je als christen uit naar je omgeving? Of u wilt of niet, u straalt iets uit. En laat dat de mensen dan maar mogen verwijzen naar Jezus Christus. Straal bijvoorbeeld weldadigheid uit. Daar wordt iets over opgemerkt aan de hand van de manier waarop koning David Mefiboset, de zoon van zijn vriend Jonatan, behandelt (zie 2 Sam. 9).

Kroniek:
J.W. van der Jagt
‘God zei…’
Er is veel te doen over de schepping en het ontstaan van de aarde. De discussie geeft echter niet de indruk dat die helpt om Gods Woord en werken beter te verstaan. Ook met betrekking tot dit thema is niet alleen Genesis, maar heel de Schrift een eenheid.

Thema:
A.N. Hendriks
De Heilige Geest woont in ons
Aanleiding voor dit artikel is de bijdrage aan de bundel Charis (voor prof. J.W. Maris) van prof. W. van ’t Spijker. Hij geeft een interessante weergave van de exegese van Romeinen 8:9-11. Wat betekent het dat de Geest van God in ons woont? Hoe was dat in de oude bedeling? Ook komen de opvattingen hierover van W.J. Ouweneel aan bod.

Column:
G. Zomer
Voor Gijs
De dominee kan van het evangelie leven en geniet van zijn bonus!

Rondblik:
L. Bezemer
Een tussenbalans
Nu het kabinet-Balkenende halverwege de regeringsperiode zit, is het een goed moment om een tussenbalans op te maken. Deelname van de CU aan de regering is winst voor de christelijke politiek en voor ons land, maar over de ontwikkeling van de CU is daarmee nog niet alles gezegd.

Gemeentebreed:
M.J.C. Blok
Je wordt gehuild – iets over rouw dragen
Hoe gaat een rouwdragende om met het verlies, hoe reageert de omgeving? Enkele herkenbare beschrijvingen en enkele tips.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Het Oude Testament bevat nog steeds goed nieuws
Het nieuwe boek van ds. Jasper Klapwijk, Het goede nieuws van het Oude Testament (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam), is een goede hulp bij bijbelstudie.

A.N. Hendriks
Overstag met Simon Petrus
Van de hand van ds. Tim Vreugdenhil verscheen het boek Overstag. Het evangelie volgens Petrus (uitg. Van Wijnen, Franeker). Een boeiend boek met wel enkele ‘exemplarische’ toepassingen.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
Brug tussen de Wet van Mozes en de Kerk van nu. Bespreking van een populairwetenschappelijke commentaar op Deuteronomium
In de nieuwe serie ‘De Brug’ verscheen een goede commentaar op Deuteronomium van de hand van dr. J. Verbruggen (uitg. Groen, Heerenveen).

Gedicht:
De scholekster, Patty Scholten. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
GKv-NGK – nieuwe mythevorming over de jaren zestig
In Opbouw wordt verslag gedaan van een ontmoetingsdag tussen de leden van de GKv en NKG in Kampen, in twee artikelen: van Sander Klos en Hans Werkman. Staan barmhartigheid en rechtvaardigheid tegenover elkaar?

‘Modern perspectief’ op kruis en opstanding?
In Woord & Dienst beschreef ds. Jan Offringa zijn modern-theologische visie op de opstanding van Christus.

Onderwijs van Calvijn over herderschap naar het hart van de Herder
Ds. C. Baggerman geeft in Confessioneel een en ander door van Calvijns onderwijs over de houding en instelling van ambtsdragers, als herders van de gemeente.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer