Nader Bekeken

Waar de Geest woont

NBseptember2009

september 2009
jaargang 16, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Waar de Geest woont
Waar is de Heilige Geest sinds Pinksteren gebleven? Hoevelen hebben niet afgehaakt, alleen al in onze tijd? Moeten we niet terug naar de eerste pinkstergemeente, de bron? Maar waar zoeken we dan naar, is de vraag. De eerste pinkstergemeente werd gekenmerkt door trouw, door gemeenschap, door het breken van het brood en door hun gebed. Ze hielden zich aan het onderricht van de apostelen. Lucas schetst in Handelingen 2:42 het profiel van de pinksterkerk.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Ontbinding (1)
De Nederlands gereformeerde predikant H. de Jong ging voor in de gereformeerd-vrijgemaakte kerk te Gees, zo stond in het ND. Een opmerkelijk bericht.

Ontbinding (2)
Over de uitspraken van de synode van Zwolle-Zuid t.a.v. de Ichthusgemeente in Kampen heeft die kerkenraad alle kerkenraden in ons kerkverband aangeschreven met het verzoek die besluiten niet als bindend te aanvaarden. Daarbij vragen ze iets wat in feite onmogelijk is.

Kiezen voor eenheid
Hoe moeten we aankijken tegen het binnen de PKN ontstane manifest ‘Wij kiezen voor eenheid’?

Thema:
E. Brink
Echt vrij!? Van gebondenheid naar verbondenheid
Onvrijheid is zonde. Wie verslaafd is, doet zonde. Ieder die zonde doet, is verslaafd aan de zonde, zegt Jezus. Wie dieper afsteekt, merkt dat het je identiteit raakt, en de relatie met God wordt losgemaakt. Je bent pas vrij in verbondenheid met God.

A.N. Hendriks
Door de doop ingelijfd
De Catechismus leert dat de kinderen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en zijn gemeente behoren. Het doopformulier zegt heel treffend dat onze kinderen als leden van Christus’ gemeente behoren gedoopt te zijn. Wat moeten we onder die inlijving verstaan?

Column:
G. Zomer
Beter een levende hond dan een dode leeuw
Over honden en andere dieren, God zorgt ook voor hen.

Rondblik:
J. Kamphuis
Wat is de hemel? Herpublicatie van Schilders eschatologie
In de serie Klassiek licht (uitg. Nederlands Dagblad) is onlangs verschenen een hertaling van het grote eschatologische werk van K. Schilder, Wat is de hemel? Het belang en de actualiteit van het boek wordt aangetoond.

Rondblik:
W.A. van der Jagt
Christelijke pedagogiek als handelingswetenschap
Overzicht van wat de pedagoog W. ter Horst in zijn – deze keer theoretische – boek Christelijke pedagogiek als handelingswetenschap (uitg. Kok, Kampen) aan ouders en opvoeders te zeggen heeft.

Gemeentebreed:
J. Wesseling
Verstard verbond?
De Here bindt ons samen in de eenheid van het geloof. In hoeverre zijn met name ambtsdragers nog op de hoogte van de inhoud van dat geloof? Pleidooi om samen heel de belijdenis te lezen en te bestuderen.

Korte boekbespreking:
S.M. Alserda
In alle redelijkheid
Bij uitgeverij Van Wijnen, Franeker verscheen van Tim Keller In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Het boek is goed bruikbaar, al heeft het ook zijn beperkingen.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Daniël, profeet voor vriend en vijand
Van de hand van ds. Dirk Griffioen verscheen in samenwerking met de Gereformeerde Bijbelstudiebond en uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld een bundel bijbelstudies over de profeet Daniël: Daniël, profeet voor vriend en vijand.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Een multiculturele gemeente
De Gereformeerde Kerken in het Rijnmondgebied hebben te maken met allochtonen die lid van de gemeente worden. Wat betekent dat voor een gemeente? Hierover schreven Simon van der Lugt en Rinus Visser het boekje Samen. Multiculturele opbouw van de christelijke gemeente (uitg. Missionaire Arbeid Rijnmond).

Gedicht:
De moeder, H.A. Gomperts. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Europa, één of samen?
Europa staat duidelijk op de nationale politiek agenda. Daarover schreef J.L. Heldring in het NRC Handelsblad.

‘Maken van leven blijft onmogelijk’
In het RD was een verslag te lezen van een lezing van prof. dr. J.H. van Bemmel.

Herplanting van de kerk
Marian Heek geeft in het Friesch Dagblad een impressie over de herinstituering van de Veenhartkerk te Mijdrecht.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Juli-augustusnummer
- Gods wet en leven volgens die wet
- bijbelse koers
- avondmaal vieren buiten eredienst?

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer