Nader Bekeken

Levende hoeksteen, . . .

NBnovember2009

november 2009
jaargang 16, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Levende hoeksteen, maak ons tot levende stenen!
Waarom gaan we ’s zondags naar de kerk? Op wat voor manier moet je naar de kerk kijken om gemotiveerd naar Gods huis te gaan? Als je ondervonden hebt dat de Heer goed is, blijft dat niet zonder gevolgen. Door de luisteren naar zijn Woord en gebruik te maken van de sacramenten, ga je naar Hem toe. Hij is de levende hoeksteen, en wij mogen ook functioneren als levende stenen (1 Petr. 2:2-5).

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Nationale synode?
Door een interkerkelijke stuurgroep is in het kader van ‘wij kiezen voor eenheid’ een nieuw initiatief in het leven geroepen: men wil komen tot een nationale synode, in 2010 te houden in Dordrecht. In een Statement hebben zij het startschot gegeven. Daar zijn al diverse reacties op gekomen. Hoe dienen we een dergelijk initiatief te beoordelen?

Versplintering
Ds. E. Hoogendoorn te Kampen-Noord heeft een oproep gedaan om te breken met de Gereformeerde Kerken, omdat daar de ware oecumene in het geding zou zijn. Maar waar roept hij ons naartoe? Op deze manier gaat zich een versplintering voltrekken, die ons tot bezinning mag brengen op de bedoeling van Jezus’ uitspraak dat zijn schapen de stem van de herder kennen.

Thema:
C. van Dijk
Heilig is de Heer
Over Gods heiligheid is vanuit de Bijbel veel te zeggen. Wat gebeurt er als de heilige God dichtbij komt? En wat betekent dat voor ons bidden en zingen? Er is een afstand en toch wil God met mensen omgaan, in Christus komt Hij ons nabij. Dat betekent ook wat voor onze geloofs- en levenspraktijk als christenen.

Column:
G. Zomer
Warme dominees
Wat zoeken we als we een predikant zoeken?

Rondblik:
H. Veldman
De Afscheiding van 1834: de deconfessionalisering voorbij!
Dit jaar gedenken we 175 jaar Afscheiding. Aandacht voor die periode uit de kerkgeschiedenis is op zijn plaats. Er speelden belangrijke ontwikkelingen, men had een helder antwoord nodig op de religieuze uitdaging van die tijd. Ook voor vandaag betekent de Afscheiding winst.

Rondblik:
J. Knigge
Lucas als historicus
Er is veel onderzoek geweest op het gebied van de historische en geografische achtergrond van wat Lucas in de Bijbel heeft geschreven. Daardoor is Lucas’ betrouwbaarheid des te meer naar voren gekomen. Het beeld dat hij schetst van het ontstaan van het christendom, komt volledig overeen met de andere evangeliën en Paulus’ brieven.

Rondblik:
A. van Leeuwen
Besturen, centraal of decentraal?
De drie bestuurslagen in ons staatsbestel, het Rijk, de Provincie en de Gemeente, bestaan al sinds het tot stand komen van de Grondwet in 1848. In onze tijd wordt steeds meer gedecentraliseerd ten behoeve van de interbestuurlijke verhoudingen. Daarvoor geeft de Raad van State aanbevelingen.

Gemeentebreed:
H. van den Berg
Elke zondag Bijbelzondag
We kennen tegenwoordig nogal wat zondagen met een speciaal thema of een speciale doelgroep. Daar is wel wat voor te zeggen, maar het kan ook veel onrust geven. En er lijkt wel iets gaande van een democratisering van de preekstoel.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Ouweneel over Jezus Christus
Prof. dr. W.J. Ouweneel schreef De Christus van God. Een christologie (uitg. Medema, Vaassen). Hij laat de Schrift spreken over de vraag wie Jezus Christus is, maar bij sommige exegeses zijn wel vraagtekens te plaatsen.

Gedicht:
Zwanen, Armand van Assche. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Naderend afscheid van de tweede dienst op zondag? – 1
De middagdienst staat onder druk. Daarover schreef Jordi Kooiman een inventariserend artikel in Opbouw.

Naderend afscheid van de tweede dienst op zondag? – 2
Over wat we kwijtraken als we de tweede dienst zouden kwijtraken, merkt ds. J. Jonkman een en ander op in De Wekker en in Opbouw gaat Jordi Kooiman er ook verder op door.

Drs. H. de Jong over de Schrift en de belijdenis
Maarten Stolk nam voor het Reformatorisch Dagblad een interview af met drs. H. de Jong over diens gereformeerde opvattingen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer