Cahiers

Uit de diepten

Cahier 24

Auteur: Prof.drs. D. Deddens
Jaar: 1994
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460216

* UITVERKOCHT *

 

Verslagen van de Vrijmakingsvergadering
en daarmee verbonden samenkomsten in augustus 1944

Met dit laatste boek houdt de nu gepresenteerde uitgave verband. Op 11 augustus 1944 werd in Den Haag de 'Vrijmakingsvergadering' gehouden. Op 4 augustus 1944 was er een vergadering te Voorburg, waar tot de samenkomst in Den Haag besloten werd. En na de 11e volgdenin dezelfde maand, nog meer bijeenkomsten waarin Prof. dr. K. Schilder eveneens sprak. 

Van al het gesprokene wordt zo nauwkeurig mogelijk verslag gedaan, grotendeels op grond van stenografische arbeid. Vaak is beweerd dat de Vrijmaking lang van tevoren beraamd was. Alles zou al een tijd in kannen en kruiken zijn geweest. Men leze deze verslagen! Is dit 'droge stof'? Wie met het lezen begint, houdt niet gauw op! Toen in het Handboek 1970 een gedeelte van dit materiaal gepubliceerd werd, schreef P. Jongeling in een hoofdartikel in het Nederlands Dagblad: "Het gaat hier over het geboorte-uur van de Vrijmaking en het is ontroerend te lezen hoe er toen is geworsteld en gebeden en hoe er totaal geen sprake was van overmoed of bitterheid bij degenen die hier leiding gaven". Typerend was het herhaaldelijk lezen en zingen van Psalm 130 - het gebed uit de diepten.

D. Deddens (1923) is emeritus-hoogleraar van de Theol. Universiteit te Kampen. Na de kerken van Wetsinge-Sauwerd (1949), Mariƫnberg (1957) en Leeuwarden (1963) als predikant te hebben gediend, werd hij in 1979 hoogleraar in de vakken kerkgeschiedenis en kerkrecht. In de jaren van zijn predikantschap was hij praeses van vier generale synoden, president-curator van de Theol. Hogeschool/Universiteit te Kampen, alsmede voorzitter van diverse andere deputaatschappen. Hij was jarenlang redacteur van het Handboek t.d.v. De Gereformeerde Kerken in Nederland en mede-redacteur van enige bladen. Hij publiceerde vooral op het gebied van de vakken die hem werden toevertrouwd en op het terrein van het oude boek.

Als redacteur en auteur is zijn naam o.m. verbonden aan:
-Hendrik de Cock. Verzamelde geschriften, 2 dln. (Uitg. Den Hertog, Houten/Utrecht 1984-'86)
-Afscheiding-Wederkeer (Uitg. Vijlbrief, Haarlem, 1984)
-Doleantie-Wederkeer (Uitg. Vijlbrief, Haarlem, 1986)
-Vereniging in wederkeer (Uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 1992)
-Vrijmaking-Wederkeer (Uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 1994)

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff