Nader Bekeken

Meegaan met het getij

NB2023-9

november 2023
jaargang 30, nr 11

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Henk Room
‘Brood van Gods aangezicht’
Elke sabbat moesten op een klein tafeltje in het heilige twaalf enorme broden worden gelegd, als erkenning dat God de gever is van ons dagelijks levensonderhoud. Ze zeggen: leef alle dagen uit Gods hand, alles wat je dan doet is voor Hem.

Actueel:
Jan Wesseling
De eyeopener van Dan
Bij alle ontwikkelingen in de dienst aan de Here is de grote vraag: is het Gods wil of volgen we onze eigen wil? Veranderingen beginnen vaak kleinschalig en ogenschijnlijk onschuldig. Maar het kan eigenwillige verering van God zijn. Waar dat op uitloopt laat de geschiedenis van de stam Dan zien. Paulus roept ons op om te blijven bij ‘de gezonde leer’ en waarschuwt voor de tijd dat mensen de heilzame leer niet meer kunnen verdragen en leraren om zich heen verzamelen die aan hún verlangens tegemoetkomen.

Column:
Harry Wendt
Langs de erfgrens
Anders dan Peter Sinia, de voorzitter van de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, is Harry Wendt wel voorstander van herverkaveling van de gereformeerde kerken. Het is volop gereformeerd, want je zoekt de eenheid met allen die het gereformeerd belijden onderschrijven.

Thema:
Balten Pieter Hagens
Het klimaat van het absolute, maar dan anders
Ter gelegenheid van de hereniging van GKv en NGK verscheen het boek Niet zonder elkaar. Het beschrijft de voorgeschiedenis van de kerkbreuk in 1967, de voorzichtige toenadering daarna en de hereniging. Ook de toekomst van het nieuwe kerkverband komt aan de orde. De beschrijving roept kritische vragen op. Hebben we als vrijgemaakt gereformeerden geleefd in een sfeer van ‘kerkelijke zelfverzekerdheid’? En moeten we nu meegaan met het culturele getij, waarin over waarheid gepraat kan worden, terwijl eenheid moet? Het gekke is dan dat we nu wel heel zeker weten dat we het niet meer zo zeker weten.

Woord en wereld:
Aad Kamsteeg
Wie een ander onderdrukt, beledigt diens Schepper
Het bevorderen van mensenrechten vormt een wezenlijk onderdeel van het Nederlands buitenlandse beleid. Aad Kamsteeg bespreekt de vraag waarom orthodoxe christenen vaak wat kritisch tegenover het begrip mensenrechten stonden. Door het toenemende besef dat mensen naar Gods beeld geschapen zijn, kwam ook de diepe betekenis van het liefdegebod in beeld. Hoewel wereldwijd de aversie tegen de als westers beschouwde mensenrechten toeneemt, zijn er vele hoopvolle initiatieven waaraan christenen hun steun kunnen verlenen.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Wie niet wil werken, zal niet eten

In Tessalonica waren gelovigen die, in strijd met de apostolische overlevering, niet wilden werken. Hardnekkige individualisten. Paulus zegt dat zij niet mogen mee-eten bij de gemeenschappelijke maaltijd van de gemeente. Tucht kan nodig zijn in de christelijke kerk om mensen die ontspoord zijn tot inkeer te brengen.

Geschiedenis:
Harm Veldman
Keerpunt op de Dillenburg
Hoe de Nassause vorsten gereformeerd werden
Prins Willem van Oranje en een groot deel van zijn familie gingen van het lutheranisme over naar het gereformeerde geloof. Een dispuut op de Dillenburg, georganiseerd door zijn jongere broer Lodewijk, speelde daarbij een belangrijke rol.

Gelezen:

Wim de Vries

De stikstoffuik en de feitenIn het boek De stikstoffuik claimt Arnout Jaspers dat hij met feiten onderbouwt dat de stikstofcrisis op drijfzand berust.

Gelezen:
Jan Blok
Zonder ophouden bidden
Herman A. Speelman en Daniël Timmerman schreven Gereformeerde getijden. Over

vroegmoderne vernieuwing van het spirituele levensritme. Aandacht voor de roeping om te bidden, in een tijd dat het gebed onder druk staat.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Het Oude Testament en de slavernij
In een themanummer van De Wekker zet dr. A. Versluis op een rij hoe het zat met slavernij in Israël en wat het Oude Testament erover zegt.
De crisis in leesvaardigheid
P.J. Vergunst beschrijft in De Waarheidsvriend wat er op het spel staat als de leesvaardigheid afneemt.
Begrafenis: samenkomst of eredienst?
Drs. Piet Houtman beargumenteert in het Gereformeerd Kerkblad waarom een begrafenissamenkomst een zaak van de familie is en geen officiële kerkdienst.

Gedicht:
De moerbeitoppen ruischten. N.Beets. Met kort commentaar van Bauke Seldenthuis

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer