Nader Bekeken

Adieu 1967, schuldbelijdenis jrg 27, 2

Noten Actueel Hagens 1: (NaderBekeken jrg 27, februari)

1    Een bredere motivering is te vinden in het commissierapport inzake de dubbele afvaardiging uit het ressort Noord-Holland. ZieActa Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 516-522. Zie voor de Open Brief: Ton Bolland, Rondom de ‘Open Brief’ (1967), p. 5-17.

2       Deputatenrapport p. 10.

3    Zie Acta Generale Synode Amersfoort-West (1967), art. 162 onderdeel C, ad 1. Met ‘de papieren’ worden bedoeld de geloofsbrieven die de afgevaardigden meekrijgen en die ondertekend zijn door hun zenders (dat zijn de particuliere synodes). Zie ook Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 512.

4    Interview Nederlands Dagblad 9 november 2019. Het is opvallend dat een interkerkelijk dagblad nog steeds sturend aanwezig is binnen de GKv.

5    Zie Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 512.

6    Het synodebesluit werd toegezonden aan de kerkenraad van ds. Schoep (Amstelveen), de classis Amsterdam en de PS Noord-Holland. De synode heeft ‘aan hun verantwoordelijkheid overgelaten wat zij hiermee doen’. Zie: D. Deddens, ‘De Generale Synode van Amersfoort-West 1967 (II en slot)’,in: Nader Bekeken, juni 1995, p. 173.

7    P. Niemeijer, Bewaard en voortgegaan (2002), Woord & Wereld nr. 53, p. 93.

8    Classis Gouda-Leiden-Woerden (april 1967); zie: Erik A. De Boer, Deschele dominee (2016), p. 130 en 204.

9    ‘Het was niet de taak van de generale synode materiaal bijeen te brengen voor de opbouw van een aanklacht aangaande betrokkene.’ Bovendien zou de bespreking van dat artikel (te) veel tijd kosten. Zie: D. Deddens, ‘De Generale Synode van Amersfoort-West (II en slot)’, in: Nader Bekekenjuni 1995, p. 172. Drs. D. Deddens was preses van de GS Amersfoort-West (1967).

10  Ds. B.J.F. Schoep ‘Oecumenische gezindheid’, in: Woord en Wereld, april 1966 (p. 100-106). Dit artikel is bestreden door: dr. C. Trimp, ‘De tirannie van kwade filosofie gaat voort’, in: De Reformatie, 5 november 1966 (p. 43-45). De Open Brief was gedateerd 31 oktober 1966 en de generale synode van Amersfoort-West begon 4 april 1967.Zie ook: Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 518/519. En: A. Kamsteeg, Een breuk te ver (1994), p. 42 noot 5.

11  Deputatenrapport p. 13. Tendentieus is hier de bewering dat de persoonlijke opvattingen van ds. Schoep voor de generale synode bijzaak waren; hoofdzaak was het beoordelen en veroordelen van de Open Brief. Dit wordt weersproken door de ‘vondst’ dat de trouw van ds. Schoep aan Schrift en belijdenis niet in twijfel getrokken mocht worden ‘in het bepaalde kader van twee gewraakte passages uit de Open Brief’. De synode zou dan opvattingen van ds. Schoep hebben ingelezen in de Open Brief. Zie Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 519.

12  In De schele dominee (2016), p. 181/182, beschrijft auteur Erik A. de Boer een poging, die niet doorging omdat de desbetreffende afgevaardigde zich terugtrok.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer