Nader Bekeken

Verdraagzaam en gehoorzaam

NB2019-10

oktober 2019
jaargang 26, nr 10

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Jaap Burger
Wat is belangrijker: het kruis of het koninkrijk?
Wat is in het evangelie het belangrijkst? Jezus of het koninkrijk van God? Past een tegenstelling hier wel?

Actueel:
Balten Pieter Hagens
Nieuwe kerkorde. Gaat het in de kerk om ‘goede bedoelingen’?
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde kwam met een nieuwe kerkorde voor de ‘gefuseerde’ GKv & NGK na hun hereniging in 2023. Die conceptkerkorde biedt aan kerkenraden ruimte om ervoor te kiezen ook kinderen toe te laten aan het avondmaal. Maar zo wordt er ‘ruimte’ gegeven aan een kerkelijkeontwikkeling (praktijk) die ‘al sinds 1961’ gaande is.

Column:
Rufus Pos
Shaming
Over bewust maken en beschaamd maken.

Thema:
Bart van Egmond
Verdraagzaam of gehoorzaam? Jacobus Trigland over christelijke verdraagzaamheid (2)

De beste manier om de vrede in de kerk te bewaren, lijkt omwille van de vrede een beetje toegeven, of iets van je mening laten vallen, of zoeken naar een manier van spreken waarmee beide partijen uit de voeten kunnen. Trigland vraagt: mag dat?

Kerkgeschiedenis:
Peter Drost
Reformatie in Oostenrijk. Dankzij vluchtelingen groeide de kerk
Over het stichten van gereformeerde kerken. Laatste artikel in de serie.

Woordwaarde
Hans de Wolf
Klimaat. Zorg schuldbewust en nuchter voor Gods schepping
God heeft alles in de hand, ook het klimaat, het weer en heel het natuurgebeuren.Het is onze taak om zuinig te zijn op wat we in de schepping nog aan moois hebben.

Kerk:
Pieter Boonstra
M/V: een notitie uit Amersfoort
De kerkenraad van Amersfoort-De Horsten heeft een notitie inzake ‘Man, vrouw en ambt’ naar de komende synode gestuurd, met een onderbouwing van het synodebesluit. De vraag is: hoe deugdelijk is de onderbouwing die hier gegeven wordt?

Gemeenteleven:
Sipke Alserda
Op weg naar de generale synode. Zorgvuldig en liefdevol
Van verschillende kanten wordt de vraag gesteld: hoe moeten we omgaan met de zorgwekkende ontwikkelingen binnen de GKv sinds de laatste synodebesluiten? Een vraag uit de praktijk: kun je ook met verschillende visies met elkaar avondmaal vieren?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Het grootste probleem
God had de mens goed geschapen, maar helaas bleef het niet zo. Dankzij Jezus Christus is er redding uit deze situatie.

Gelezen:
Hans de Wolf
Een echte hersenkraker, maar dan heb je ook wat
Armin Baum en Rob van Houwelingen geven met hun boek Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s (uitg. Kok Boekencentrum, Utrecht) een doorsnee van de actuele bijbelgetrouwe nieuwtestamentische theologie.

Gedicht:
Beroepskeuze. Judith Herzberg. Met kort commentaar van Gert Slings.

Uit andere bladen:
Gert Schutte
Belijdenis en sacramenten
Het Reformatorisch Dagblad schonk aandacht aan het afnemende aantal jongeren dat openbare geloofsbelijdenis doet in de kerk. Verder ook in RD een artikel van J. van Eck over de plaats van de Apostolische Geloofsbelijdenis in het leven van de gelovigen. En C.J. de Ruijter schreef in 1996 in De Reformatie over de vraag wanneer je belijdenis doet.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer