Nader Bekeken

Dak eraf

NB2019-2

mei 2019
jaargang 26, nr 5

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Peter Drost
De omgekeerde wereld
Er zijn situaties en ontwikkelingen waarvan je zegt: dat gaat niet goed. Het is de omgekeerde wereld, daartegen is de aarde niet bestand. God heeft duidelijk laten zien hoe Hij de wereld bedoeld heeft, helaas leven wij daar niet naar. Maar met Spreuken 30 kunnen we ook zien hoe genade werkt.

Kroniek:
Kees van Dijk
Kerkelijke dakloosheid
De Notre Dame is sinds de brand dakloos. Daar is al veel over gezegd. Het lijkt een mooi signaal: een kerk in voorlopigheid. Zoals de Sagrada Famiglia in Barcelona. Maar dan niet: nog niet af, nee: nog niet hersteld. Omdat we het grote herstel immers nog verwachten. Dat zal zijn in de komende wereld van recht en vrede, waar we samen zijn in de kerk die onze lieve moeder is.

Thema:
Henk Knigge
De zes scheppingsdagen van God
Wat voor dagen zijn het in Genesis 1:1 - 2:3? Gewone zonnedagen zoals wij ze kennen of oneigenlijke dagen, lange perioden? De discussie over dit dilemma duurt voort onder christenen die bij alle verschillen het gezag van Gods Woord erkennen. Dag na dag constateerde God dat het beoogde resultaat bereikt was en dat het goed was.
Dag zeven, Gods rustdag
Net als de zes scheppingsdagen is ook dag zeven een dag van goddelijke allure, het is exclusief Gods rustdag. Dag zeven zal uiteraard een dag van dezelfde orde zijn als Gods zes andere dagen. Het is een rustdag, alleen Gods rustdag. De rust en vreugde worden straks nog verrassend rijker.

Column:
Rufus Pos
Hogere wiskunde
Is de Bijbel onduidelijk? Laten we Paulus’ geïnspireerde wijsheid niet inruilen voor een soort hogere wiskunde.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Eenvoudig – iets minderwaardigs?
In de Bijbel worden mensen eenvoudig genoemd. Is dit een positieve of juist negatieve aanduiding?

Getuigen.nu:
Peter Drost
Dienende engelen
Engelen zijn geschapen om – zo zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis – Gods gezanten te zijn en zijn mensen te dienen.

Rondblik:
Ida Slump-Schoonhoven
Echo, maar waarvan? Opbrengsten van jongerencatechese
Hans Meerveld schreef zijn proefschrift na onderzoek naar de catechese zoals die gehouden werd in catechisatiegroepen van vier protestantse gemeenten. In zijn visie speelt de postmoderne levenshouding van jongeren een grote rol. Een kritische bespreking.

Kerkgeschiedenis:
Peter Drost
Reformatie en Contrareformatie in Oostenrijk. Het begin
Iets over de Oostenrijkse kerkgeschiedenis, m.n. van Graz.

Nieuw cahier:
Harm Boiten
Verlicht door de Geest
In mei verschijnt cahier nr. 120 van Woord en Wereld, een bundeling artikelen van dr. Aryjan Hendriks.

Gemeentebreed:
Alko Driest
Blijven bij Jezus
Over wat de apostel Johannes bedoelt als hij het over liefde heeft. Dan heeft hij het over gewone gehoorzaamheid en, zoals Jezus zelf zei, het houden van Gods geboden.

Gelezen:
Sipke Alserda
Vernieuwd handboek voor ambtsdragers
De praktijk van de ambten, onder red. van Marnix Assink (uitg. Vuurbaak, Amersfoort), is een vernieuwde editie van een eerder verschenen handboek voor ambtsdragers.

Gedicht:
Laatste plaag. Henk Knol. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
CGK in de crisis
Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een artikel van prof. dr. H.J. Selderhuis, gebaseerd op een lezing over de problemen binnen de CGK. Het bestuur van Bewaar het pand plaatste daarna een steunbetuiging op zijn website.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer