Nader Bekeken

De extra mijl

NB2017-5

september 2017
jaargang 24, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Want daar is vrede
De Psalmen 120-134 vormen een met zorg samengestelde bundel. De liederen hebben te maken met het ‘opgaan’ naar Jeruzalem, naar het huis van de HERE. Daar sprak alles van zijn liefde en zijn recht, van verzoening en verbondenheid tussen Hem en zijn volk.

Kroniek:
Pieter Boonstra
De synodebesluiten rondom ‘M/V en ambt’

Nadat de synode in juli jl. besloot alle ambten open te stellen voor vrouwen, is naar de kerken een brief gestuurd met de besluitteksten en daarin veel verwijzingen naar de Bijbel. Nu de kerken zich over de besluiten moeten gaan buigen, is het belangrijk na te gaan of de synode een schriftuurlijk besluit heeft genomen.

Kroniek:
Kees van Dijk
As de liefde mar blef winnen…
Bij alle discussies op de synode en erna wordt vaak naar de liefde verwezen: de Here wil de liefde, dus we moeten maat weten te houden als we van mening verschillen. Wil dat dan ook zeggen dat je de pijn en scherpte van de waarheid moet vermijden?

Thema:
Balten Pieter Hagens
Behoudend of vooruitstrevend?
Orthodoxe christenen staan bekend als ‘behoudend’ of bekrompen. Leven bij de Bijbel als gezaghebbend Woord van God is niet meer van deze tijd. Het openstellen van alle kerkelijke ambten (ook) voor vrouwen is ‘vooruitstrevend’, deze openstelling afwijzen – zelfs op steekhoudende bijbelse gronden – is ‘behoudend’. Hoe gaan we hiermee om?

Column:
Gijs Zomer
Toen ik de dieren leerde kennen, ging ik van mensen houden…
Leren de dieren ons mensen dat wij van nature liever goed dan kwaad willen doen?

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Hoe God zijn tegenstanders te kijk zet
In Psalm 2 lezen we dat God lacht en spot met zijn vijanden. Heeft God dan niet het beste voor met mensen? Op die vraag wordt een antwoord gezocht. Dergelijke teksten hebben in elk geval niet direct te maken met eeuwig heil of onheil.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Samenleven in de classis
De nieuwe KO is wat de classis betreft weinig gewijzigd, er wordt wel een nieuw en positief accent gezet over samenwerking.

Rondblik:
Sipke Alserda
Kinderen aan het avondmaal?
In onze kerken zijn meer discussies actueel, o.a. ook die over kinderen aan het avondmaal. Steeds meer hoor je dat kinderen het avondmaal nodig hebben en kritische reacties zijn er nauwelijks meer. Zijn de aangevoerde argumenten juist en bruikbaar?

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Kinderen en avondmaal
Aansluitend op het artikel onder Rondblik argumenten waarom de kerken jonge kinderen niet aan het avondmaal kunnen ontvangen.

Synode 2017:
Dick Dreschler
Synode-impressie
Op de synode zijn in juni na de ingrijpende besluiten om alle ambten open te stellen voor vrouwen verdere stappen genomen; ook zijn besluiten genomen over aansturen op een fusie met de NGK, over een Luther-leerstoel en over de financiën.

Nieuw cahier:
Martin de Boer
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Er is in de serie cahiers van Woord en Wereld een nieuw cahier verschenen, een vervolgdeeltje over Bonhoeffer aan de hand van een reis in zijn voetsporen.

Gelezen:
Gert Schutte
Het geloof van een minderheid
In Seculiere Bokito’s en christelijke Calimero’sstelt Cors Visser (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) de vraag aan de orde wat de betekenis van het geloof in de samenleving nog is.

Gedicht:
Voltijds. André F. Troost. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
ICRC schorst GKv
In het Reformatorisch Dagblad geeft de kerkredactie een overzicht van wat aan de schorsing van de GKv op de ICRC voorafging.
Binnenlandse reacties
In Christelijk Weekblad gaf ds. Piet de Jong zijn bijval aan de synodebesluiten, zo ook Stefan Paas in De Nieuwe Koers. In De Wekker liet ds. A. Versluis weten dat hij zo’n ingrijpend besluit niet meemaakt.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer