Nader Bekeken

Tweesprong

NB2017-5

mei 2017
jaargang 24, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Bart van Egmond
Gods genade en Kaïns ongeloof
Het verhaal van Kaïn en Abel gaat over de grote tegenstellingen die in de kerk ontstaan doordat gedoopte christenen verschillend reageren op het evangelie: met geloof of met ongeloof. In de manier waarop je reageert op het geloof en de gehoorzaamheid van je broeders of zusters, blijkt je eigen houding tegenover de Here.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Meegaan met de tijd?
In deze Kroniek is uitgangspunt een aantal artikelen die de laatste tijd te lezen waren in het Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. In dezeartikelen zijn interessante ontwikkelingen te zien die een belangrijk antwoord geven op de vraag: wat is er toch aan de hand in onze kerken? Het lastige is dat je, als je deze kritische vragen aan de orde stelt, zélf onder kritiek gesteld wordt.

Thema:
Jakob van Bruggen
Paradijspoort of zijdeur? De rechtvaardiging van de zondaar in de 21eeeuw
Luther worstelde als monnik met zijn zonden en met de gedachte aan Gods strenge rechtvaardigheid.Hij mocht ontdekken dat ‘de rechtvaardige door zijn geloof zal leven’. Later schreef hij: ‘Opeens ging voor mij de poort van het paradijs open.’ Laten we ook in dit herdenkingsjaar van de Reformatie de betekenis van Hervormingsdag vieren.

Column:
Rufus Pos
Een pilletje tegen de eenzaamheid
Over het (niet) zoeken naar oorzaken van kwalen en moeiten.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Mag God wel jaloers zijn en wij niet?
We kennen jaloersheid het beste als een negatieve emotie, een ondeugd. Het is moeilijk om niet jaloers te zijn. Toch kan jaloersheid ook positieve kanten hebben. En zelfs van God kan gezegd worden dat Hij jaloers is, al is dat een andere emotie dan de onze. God komt op voor zichzelf en voor zijn naam. Maar Hij komt ook op voor zijn volk en voor ons vandaag.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Liturgie
De gemeente viert de zondag als de dag van Christus’ opstanding. Dat beheerst ook de kerkdiensten waarin de gemeente door de kerkenraad wordt samengeroepen en dat is ook het uitgangspunt als de kerkorde over liturgie spreekt.

Rondblik:
Henk Jan Visser
GTU een stap dichterbij
De synode heeft onlangs groen licht gegeven voor de vorming van één Gereformeerde Theologische Universiteit. Over voors en tegens.

Synode 2017:
Dick Dreschler
Synode-impressie
Er is de afgelopen weken op de synode heel wat aan de orde geweest. Een verslag over o.a. de buitenlandweek, de GTU, bemiddeling predikanten en Praktijkcentrum.

Gelezen:
Hans de Wolf
Psalmen-commentaar van Douma gereed
Met de presentatie van het vierde deel is de commentarenreeks van dr. J. Douma op de Psalmen voltooid (uitg. Brevier, Kampen).

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Tekst en prediker
Bespreking van de dissertatie van Pieter Boonstra, Omgang met de Bijbeltekst in de preek. Een empirisch homiletisch onderzoek(uitg. Boekencentrum Academic, Zoetermeer).

Gedicht:
Pinksteren, Nel Benschop. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Enthousiast gereformeerd
Dr. Henk Geertsemaschreef in Christelijk Weekblad over de zelfbewuste christenen in Azië.
Vrouw en ambt (vervolg)
In het Reformatorisch Dagblad kwamen voorstanders en een tegenstander van M/V en ambt aan het woord, resp. Maarten Verkerk en Gerrit Glas, en Dick Slump.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer