Nader Bekeken

Bijbels licht

NB2017-4

april 2017
jaargang 24, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Antoon Breen
Hij is de Heer van ons leven
De jongeman uit Naïn stond zelf niet op uit de dood, maar werd opgewekt door de Heer van het leven. En dat Jezus de Eerstgeborene uit de dood is, betekent dat er meer van zijn familieleden zullen volgen. Wat een troost dat we in leven en sterven het eigendom zijn van onze trouwe Heiland Jezus Christus!

Voor literatuuropgave, kijk op deze pagina onderaan.

Kroniek:
Sipke Alserda
De basis voor (kerkelijke) eenheid
Het rapport van Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) aan de Generale Synode Meppel 2017 doet niet alleen verslag van werkzaamheden en ontwikkelingen inzake de bestaande contacten, maar deputaten hebben zich ook bezonnen op het te voeren beleid voor de toekomst. Wat is de werkelijke reden om (kerkelijke) eenheid te zoeken en daaraan te werken met niet langer de drie formulieren, maar met de Geloofsbelijdenis van Nicea?

Thema:
Pieter Boonstra
Ook nu: sola Scriptura
Op eerdere artikelen over het lezen van de Bijbel en het onderwerp ‘M/V en ambt’ kwamen vragen en opmerkingen. In dit artikel wil de auteur verantwoorden hoe en waaromvolgens hem het ‘sola Scriptura’ in geding is.

Column:
Gijs Zomer
Het droevigste boek dat ik ooit gelezen heb
Over een trieste geschiedenis en scheldwoorden.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Emmaüsgangers in soorten en maten
Wie waren de Emmaüsgangers en waar lag Emmaüs? Het verhaal stelt je voor verschillende vragen waarop in de loop van de tijd verschillende antwoorden zijn gegeven.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Vereiste geheimhouding
De nieuwe kerkorde laat zien dat er van ambtsdragers en werkers in de kerk geheimhouding gevraagd mag worden.

Rondblik:
Henk Room
Rapport Samen dienenen eenheid en gezag van de Bijbel
De vraag of ‘het ambt’ in de gemeente opengesteld kan worden voor vrouwen, hangt samen met het schriftgezag. Een beslissing heeft bredere gevolgen voor onze omgang met de Bijbel. Hoe krijgt die omgang met de Bijbel vorm in het deputatenrapport?
Een bijbels beeld van vrouwen?
Het bijbelse beeld van vrouwen wordt in het rapport met behulp van vier lagen weergegeven. Dat is gedaan om duidelijk te maken dat er reliëf zit in de bijbelse gegevens.
Is het ontworpen beeld van vrouwen bruikbaar?
Ronduit problematisch is het om de reconstructie als verschillende tekstlagen in de Schriftterug te projecteren. Die benadering is kwetsbaar.
Gevolgen voor eenheid en gezag van de Schrift
Bijbelgedeelten worden verdeeld over verschillende tekstlagen en botsen op elkaar. Dit tast de eenheid van de Schrift aan. Aan sommige bijbelgedeelten wordt gezag voor vandaag ontzegd, wanneer ze in botsing komen met andere. De keuze voor dergelijke bijbelgedeelten komt niet op uit de Schrift, maar uit eigen reconstructie.

Synode 2017:
Dick Dreschler
Synode Meppel
Verslag van de eerste synodeweken. Diverse onderwerpen zijn al aan de orde geweest en bespreking van belangrijke thema’s als kerkelijke eenheid, en man/vrouw zijn voorbereid.

Gedicht:
Opstanding, Jaap Zijlstra. Met kort commentaar van Gert Slings.

[bij Schriftlicht]

Bestudeerde literatuur:
F. Rienecker, Das Evangelium des Matthäus; des Markus; des Lukas (Wuppertaler Studienbibel), R Brockhaus Verlag, 1989.

W. Hendriksen, Exposition of the Gospel According to Luke, Grand Rapids, Michigan, Baker Book House, 2002 (1978).

J. van Bruggen, Christ on Earth. The Gospel Narratives as History, Grand Rapids, Michigan, Baker Books, 1998 (1987); en Van Bruggens Commentaren op Matteüs, Marcus, en Lucas.

Persrevue:
Gert Schutte
Zelfbeschikkingsrecht?
In Trouw is ingegaan op de idee van het zelfbeschikkingsrecht, dat in liberale kring een belangrijk uitgangspunt vormt.
Euthanasiasme
Na de publicatie van het conceptwetsvoorstel van D66 verscheen een reactie in NRC weekend.

----------------------------------------------

Bestudeerde literatuur:
F. Rienecker, Das Evangelium des Matthäus; des Markus; des Lukas (Wuppertaler Studienbibel), R Brockhaus Verlag, 1989.
W. Hendriksen, Exposition of the Gospel According to Luke, Grand Rapids, Michigan, Baker Book House, 2002 (1978).
J. van Bruggen, Christ on Earth. The Gospel Narratives as History, Grand Rapids, Michigan, Baker Books, 1998 (1987); en Van Bruggens Commentaren op Matteüs, Marcus, en Lucas.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer