Nader Bekeken

Kom, Immanuel!

NB2015-12

december 2015
jaargang 22, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Frans Wisselink
God houdt van de wereld
God heeft de wereld lief, wat betekent dat? De Heer Jezus herinnert Nikodemus aan Mozes en de slang in de woestijn. Geloven is leven. Laten we Gods liefde delen.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Immanuel
2015, een jaar vol angst. Maar het kerstevangelie biedt hoop.
‘Laat komen, Heer, uw rijk’
De suggesties van Rikko Voorberg voor een nieuw en aangepast Onze Vader vinden geen instemming.
Vlees en vis en veganisme
Hoe kan een predikant veganist worden en zelfs kritiek op zijn Heer hebben? Ook hier komt de nieuwe hermeneutiek om de hoek.
Nieuwe stappen met M/V
In Oegstgeest is in plaats van de kerkenraad een raad van oudsten ingesteld, bestaande uit mannen en vrouwen. Ook is er in ons land een nieuwe werkgroep opgericht die pleit voor de vrouw in het ambt op grond van de uitstorting van de Geest op zonen en dochters.

Thema:
Pieter Niemeijer
Naar een zuivere kerk?
In de kerkgeschiedenis kennen we de ketterij van het donatisme. Wat leerden de donatisten, o.a. over de zuivere kerk? Het lijkt alsof de Nederlandse Geloofsbelijdenis deze dwaalleer niet verwerpt, maar impliciet doet ze dat wel degelijk.
De noten bij dit artikel vindt u hier.

Column:
Rufus Pos
Openbaring
Over schepping en wetenschap is veel te doen, nu weer naar aanleiding van een jeugdboek.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Aan de wortel kent men de (olijf)boom
Olijfbomen kun je veel zien in het gebied rond de Middellandse Zee. Ze groeien langzaam, maken lange wortels en kunnen erg oud worden. De wortel is vruchtbaar. Paulus ziet er een mooi beeld in, wat bedoelt hij met die wortel van Israël?

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Karakter
Genade kan nonchalant maken, de secularisatie gaat ook ons niet voorbij, voelen we ons nog met God verbonden? De Dordtse Leerregels tekenen een prachtige profielschets van een echte christen.

Rondblik:
Johan Knigge
Magdala
Er is veel interessants te vertellen over de opgravingen van de synagoge in het oude Magdala.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Kerst: God zal recht doen
In de profetieën van Jesaja over de knecht van de Heer valt op dat God recht zal doen op aarde. Zie hoe deze dienaar van de Heer te werk gaat!

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Cornelis Veenhof, de bakkerszoon die professor werd
Bij uitg. Vuurbaak, Barneveld, verscheen de dissertatie van dr. Ab van Langevelde, die de biografie vormt van prof. C. Veenhof.

Gedicht:
Een psalm voor de kerstnacht, Alfred C. Bronswijk. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Kerkgeschiedenis: een belangrijk theologisch vak!
In De Waarheidsvriendonderstreept prof.dr. H. van den Belt het grote belang van onderwijs in en kennis van het vak kerkgeschiedenis.
GKV een halve eeuw geleden en nu
Op basis van de recent verschenen biografie van prof. C. Veenhof door dr. A.P. van Langevelde hebben diverse scribenten verschillende gereageerd op het beschreven klimaat binnen de GKv.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer