Nader Bekeken

Christus' komst in de schepping

NB-2014-12

Nader Bekeken december 2014
jaargang 21, nr. 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Marc ten Brink
Eerherstel voor Jozef – alle eer voor God
Hoe zit het nu met Jozef, wilde hij echt bij Maria weg toen hij hoorde van haar zwangerschap? Laten we goed lezen wat er staat. Jozef kreeg bijzondere taken van God en die aanvaardde hij in geloof.

Kroniek:
André Bas
Bijbelvertaling
In hun generale synode hebben de kerken zich duidelijk uitgesproken voor gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling in de eredienst. Kan nu net als bij het zingen van liederen ook het gebruik van de bijbelvertaling aan de kerkenraad worden overgelaten? Dan is een pleidooi voor de Herziene Statenvertaling zeker op zijn plaats.
(Weer) een nieuwe liedbundel
In de kring van de Gereformeerde Bond zal in de zomer van 2015 een nieuwe uitgebreide liedbundel in gebruik genomen worden. Daar is belangstelling voor de psalmen in de berijming van ‘ons’ kerkboek.
Kroniek:
Hans van der Jagt
Douma’s afscheid
Het kerkelijk afscheid van prof.dr. J. Douma kan niet onvermeld blijven. Hoe kon hij hiertoe komen? Kunnen we afscheid nemen van een kerk die in verval is, en zo ja, op welk moment; en wat heeft de belijdenis ons hier te zeggen?

Thema:
Aryjan Hendriks
De Redder van mens en dier
We mogen God dankbaar zijn voor onze medeschepselen, de dieren. Laten we niet vergeten dat God eens alle dingen nieuw zal maken, dus ook het dierenrijk. Maar allereerst zullen dan Christus en zijn Vader alles voor ons zijn.

Column:
Gijs Zomer
Kerst met moeder Rebekka
Over het verdriet van kerkverlating.

Woordwaarde:
Egbert Brink
HEER, vanouds of voor het eerst?
Hoe kan het dat aan Mozes voor het eerst de bekendmaking van Gods unieke Naam plaatsvindt? Deze naam HEER wordt toch al vele malen eerder in het boek Genesis vermeld?

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Radicaal
Afkomst verloochent zich niet, wij zijn totaal en radicaal, tot in de wortels van ons bestaan, verloren. Wat een wonder dat de Geest het probleem bij de wortel aanpakt en ons radicaal vernieuwt!

Rondblik:
Martin de Boer
Aansporing tot christelijk leven op aarde
De in de oorlog omgekomen theoloog Dietrich Bonhoeffer was een boeiend figuur. Hij heeft een aantal boeken nagelaten die, hoewel niet gemakkelijk, het lezen en bestuderen waard zijn. Zo bijvoorbeeld zijn pas in het Nederlands vertaalde werk Aanzetten voor een ethiek.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Kracht en zwakte van Opwekking
In onze kerken wordt van regelmatig tot veel uit de bundel Opwekkingsliederen gezongen. Een beperkt aantal van deze liederen is door de synode vrijgegeven en de kerkenraden mogen bepalen hoe of wat. Veel liederen kennen een bepaalde kracht, maar let op enkele valkuilen.

Gelezen:
André Bas
De kerk van oom Herman
Bespreking van de dissertatie van dr. M. Golverdingen, Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950 (uitg. Den Hertog, Houten, 2014).

Gedicht:
Ode aan Jozef, Hilbrand Rozema. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Feminisering van de kerk?
In De Waarheidsvriend schreef ds. P.J. Vergunst dat er ook in de PKN steeds meer functies door vrouwen bekleed worden.
Ouweneel enthousiast over de Heidelberger
Tjerk de Reus interviewde dr. W.J. Ouweneel voor De Nieuwe Koers over diens positieve visie op de Heidelbergse Catechismus.
Hoe Mak terugkeerde in Jorwerd
Een bewerking van een lezing die Geert Mak hield in Jorwerd, verscheen in Christelijk Weekblad.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer