Nader Bekeken

Zwaard en recht

NB-2014-11

Nader Bekeken november 2014
jaargang 21, nr. 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Rutger Heij
Schapen, wolven, slangen en duiven
Christenen leven in een Jezus-vijandige wereld. Daarom moeten ze niet naïef zijn voor het kwaad, maar wel blijven uitgaan van het goede in de mens en de wereld. Spreekt dit elkaar niet tegen? Toch geeft juist deze houding ruimte voor de verkondiging van het evangelie.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Zwaardmacht
Rikko Voorberg taxeerde in het Nederlands Dagblad het besluit van president Obama om de VS deel te laten nemen in de strijd tegen IS te eenvoudig. Al kunnen overheden hun macht misbruiken, en dat gebeurt, toch mogen we God dankbaar zijn voor overheden en militairen om een kwade en misdadige terreurmacht te bestrijden.
Een tegenstrijdige synode
De laatstgehouden synode besloot om te gaan samenspreken met de Nederlands Gereformeerde kerken met het oog op kerkelijke eenheid. Daarmee zegt zij in feite dat het standpunt van de NGK over vrouwelijke ambtsdragers binnen de eenheid van de kerk kan worden aanvaard, en dat terwijl ze over M/V een afwijzend besluit genomen had.

Thema:
Marc ten Brink
Paulus, N.T. Wright en rechtvaardiging
De theoloog N.T. Wright schreef een omvangrijk boek over Paulus. Een belangrijk punt in zijn visie heeft al vaker vragen opgeroepen, namelijk als het gaat over het gebruik en de betekenis van het woord ‘rechtvaardiging’ bij Paulus. Na een korte samenvatting komt de vraag aan de orde in hoeverre Wright met zijn interpretatie recht doet aan wat Paulus hierover werkelijk wilde zeggen.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Het uitnodigende slot van de Bijbel
In veel mensen leeft een verlangen, bijvoorbeeld naar emotionele beleving en spiritualiteit. De bijbelse term is ‘dorst naar God’. In het laatste bijbelhoofdstuk komt deze dorst ook naar voren. Tegen wie wordt ‘kom’ gezegd?

Column:
Rufus Pos
Compassie
De media gaan niet voor compassie maar voor kijkcijfers.

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Verlangen
De Dordtse Leerregels zijn pastoraal en hebben er oog voor dat geloof wel echt, maar niet volmaakt is. Het verlangen van de tobbers, de weifelaars, angstigen, zondaars, wantrouwenden en kleingelovigen in ons midden is herkenbaar.

Rondblik:
Lucius de Graaff
IS – een islamitisch doodseskader
Aandacht voor de herkomst van IS, voor de wortels van deze beweging en voor het doel dat de strijders voor ogen hebben.

Gemeentebreed:
Jaap Burger
Het grote gebed in de eredienst
Pleidooi om in het ‘grote gebed’ in de eredienst niet alleen voorbede te doen voor de gemeente, maar ook de wereld en alles wat er gebeurt, daarin op te nemen.

Gelezen:
Hans de Wolf
Op zoek naar de oorsprongen
Bespreking van de stimulerende bundel In den beginne en verder. Een bijbels-theologische reflectie op de schepping, onder redactie van G. Kwakkel en P.H.R. van Houwelingen (uitg. Vuurbaak, 2011), waarin bijdragen van een studiedag zijn gebundeld.

Gelezen:
Piet Houtman
Christenen uit Iran vluchten naar de vrijheid
Iets uit de geschiedenis en over de cultuur van Perzië/Iran en een korte bespreking van het boek van Japke de Kraker, Stervende vrijheid… Onderdrukking in Iran! (uitg. Vision, Groningen).

Gelezen:
Rob Visser
De begrafenis van Mandela
Zendeling Pieter Boon schreef De begrafenis van Mandela, een boek vol zendingservaringen in Zuid-Afrika (uitg. Mission Free Reformed Churches in South Africa, Pretoria).

Gedicht:
De rijke dwaas, Menno van der Beek. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
M/V en de GS Ede, een andere terugblik
In de Gereformeerde Kerkbode (voor de noordelijke provincies) geeft ds. Alko Driest de terugblik van br. Dick Slump door op de synodale besluitvorming over vrouw en ambt; br. Slump was de enige deputaat M/V die niet kon instemmen met het deputatenrapport.
Persrevue:
Gert Schutte
Ruimte voor geweten op de werkvloer
Gewetensvrijheid is in Nederland een gevoelig thema. In het Reformatorisch Dagblad een vergelijking met Amerika door jurist Bast Bouter.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer