Nader Bekeken

Een sterke Heer

Nader Bekeken februari 2014
jaargang 21, nr. 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Roel Kelder
God als soldaat
In Exodus 15 wordt de HEER beschreven als een krijgsheld. In de strijd is Hij de bevrijder, uiteindelijk komt de overwinning op zijn naam en die van zijn Zoon. In Christus’ overwinning mogen ook wij delen.

Kroniek:
Jan Wesseling
De receptie
Het rapport van deputaten M/V in de kerk is op verschillende manieren ontvangen. Het lijkt vaak alsof voorstanders van de vrouw in het ambt alleen nog geïnteresseerd zijn in eigen mening en het gesprek niet eens meer nodig vinden.

De loopplank
Het rapport lijkt op cruciale punten te kort door de bocht te zijn. Vooral als het gaat over zaken als cultuur en scheppingsorde.

Het roer
Wat is onze plek in en onze reactie op de ons omringende cultuur? Een ND-column van dr. Ad de Bruijne zet aan het denken.

Thema:
Aryjan Hendriks
Wij roepen God aan als Vader
In de psalmen, die toch de gebeden van de oudtestamentische kerk zijn, wordt God nooit aangeroepen als ‘onze Vader’. In het OT gaat het om de relatie tussen God en zijn volk Israël. In het nieuwe verbond leert Christus ons ‘onze Vader’ zeggen, maar we moeten altijd eerbiedig de afstand bewaren.

Column:
Rufus Pos
Kwetsen(d)
Het volgen van Christus zal steeds meer als kwetsend worden ge-/veroordeeld.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een dienaar die de losprijs betaalt
Jezus heeft zich voor ons opgeofferd, Hij gaf zijn leven als losgeld voor velen. Wat is de betekenis hiervan? Ben ik dan niet verantwoordelijk voor mijn eigen daden?

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Onrecht
In God is geen onrecht, dat maakt zijn genade zo bijzonder!

Rondblik:
Paul Voorberg
Recht doen?
Hoe sprak dr. K. Schilder over de kerk en kunnen we hem dat nazeggen? In iedere tijd moet je weer nadenken over de kerk. Wie van Christus houdt, wil Hem volgen, waar Hij ook heen gaat.
Literatuur bij dit artikel:
Berkouwer, G.C., De kerk I. Eenheid en katholiciteit. Dogmatische studiën, Kok, Kampen, 1970.
Buys A.L.A., Sodat hulle een kan wees. Klaas Schilder oor die kerk, diss., Bloemfontein, Aros, Totiusdal.
Dee, J.J.C., K. Schilder - oecumenicus. K. Schilder over het ‘kerkelijk vraagstuk’, Oosterbaan & Le Cointre, Goes.
Id., K. Schilder. Zijn leven en werk, deel I (1890-1934), diss., TU Kampen, Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1990.
Genderen, J. van, en W.H. Velema, Beknopte Gereformeerde dogmatiek, Kok, Kampen, 1992.
Hendriks, A.N., Naar de kerk: waar en waarom. Populair theologische bijdragen, Woord en Wereld, Haarlemmermeer, 2012.
Id., ‘K. Schilder over de kerk’, in: Nader Bekeken, jrg. 19, no. 3.Kamphuis, B., ‘Twaalf stellingen’, in: De Reformatie, jrg. 68.
K. Schilder, Verzamelde werken. De Kerk. Afdeling III. De kerk – Deel I, L. Doekes e.a. (red.), Oosterbaan en Le Cointre, Goes.
Douma, J. e.a. (red.), Schilder, K. Aspecten van zijn werk, Vuurbaak, Barneveld.
Trimp, C.,Kerk in aanbouw. Haar presentie en pretentie, Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1998.
Voorberg, P.L., Doop en Kerk. De erkenning, door kerkelijke gemeenschappen, van de elders bediende doop, Groen, Heerenveen, 2007.
Deddens, D. en M. te Velde (red.), Vrijmaking – Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994,Vuurbaak, Barneveld, 1994.

Gemeentebreed:
Dinand Krol
Contacten met de Hersteld Hervormde Kerk
Op plaatselijk niveau maar ook landelijk – via het deputaatschap – zijn er voorzichtige contacten met de HHK. Wederzijds worden hierdoor ervaringen opgedaan en leermomenten gedeeld.

Gelezen:
Jacko Holtland
De evangelische beweging
Eerste deel van een bespreking van het boek De evangelische beweging (uitg. Den Hertog, Houten) van ds. J.M.D. de Heer, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Middelburg.

Gedicht:
Een gebed, Koos Geerds. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Selfies
In De Wekker schreef ds. P.L.D. Visser een beschouwing naar aanleiding van het modewoord selfie over de subjectiveringsthese van dr. Johan Roeland. Eveneens in De Wekker sloot prof.dr. J.W. Maris daarop aan met het oog op de prediking.
Geloofsgesprek en traditie
In Confessioneel signaleert ds. A.A. van den Berg de toegenomen aandacht in de kerk voor het ‘geloofsgesprek’. Ook in Confessioneel een artikel van Wilbert Dekker over jongeren en geloof.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer