Nader Bekeken

Synode als forum

Nader Bekeken januari 2014
jaargang 21, nr. 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Onze stippels en Gods lijn
‘Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.’ Is dat hetzelfde als: De mens wikt, maar God beschikt? Aan het begin van een nieuw jaar is het goed die twee ‘wijsheden’ eens met elkaar te vergelijken. Dan licht het eigen karakter van de tekst uit Spreuken des te helderder op.

Kroniek:
Kees van Dijk
Een spannend jaar
In verband met de komende generale synode te Ede lijkt 2014 een spannend jaar te worden. Want op deze synode zullen belangrijke besluiten genomen moeten worden. Door de website gereformeerdekerkblijven.nl, waarmee Nader Bekeken goede contacten heeft, is het initiatief genomen tot het sturen van een appelbrief naar de synode. (Hoe) zal dat schrijven ontvangen worden?

Nationale Synode, groeien of snoeien
Onze kerken nemen deel aan de Nationale Synode te Dordrecht, zo is op de vorige generale synode besloten. Deze synode wordt ook omschreven als Protestants Forum. Hoe dan ook, er zijn bij dit evenement nogal wat kritische vragen te stellen.

Thema:
André Bas
Van wie is de zegen?
Is de zegen alleen van de dominee, of ook van preeklezers, kandidaten en studenten? Deze vraag hield enige tijd geleden de gemoederen bezig, omdat altijd alleen dienaren des Woords ertoe gerechtigd waren om met het erbij behorende gebaar de zegen aan de gemeente op te leggen. Over de daaraan voorafgaande discussie en de argumenten en over hedendaagse ontwikkelingen.

Column:
Gijs Zomer
Tumult bij de uitgang
Rond het sterfbed maakt de dominee nogal wat mee.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Reageer verstandig op onverstand (Spreuken 26:4-5)
De verzen 4 en 5 uit Spreuken 26 horen ongetwijfeld bij elkaar. Maar ze hebben iets dubbels, want ogenschijnlijk zijn ze met elkaar in strijd. Het tegendeel wordt aangetoond; de wijsheid ervan is nog steeds heel actueel.

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Stil
Als je er intens probeert bij stil te staan wat Gods liefde voor ons zondaren betekent, kun je er alleen maar stil van worden.

Rondblik:
Gert Schutte
Vrijheid van onderwijs
De kern van het onderwijsartikel uit de Grondwet is dat het geven van onderwijs vrij is. Openbaar en bijzonder onderwijs genoten jarenlang eenzelfde positie. Maar met de secularisatie verandert die situatie. Gelukkig bestaat, ondanks alle plannen van de overheid rond het onderwijs, de vrijheid van onderwijs nog, ook voor gereformeerde scholen.

Gemeentebreed:
Ferdinand Bijzet
‘Zo kunnen we toch niet het avondmaal vieren?!’
Soms blijven mensen van het avondmaal weg om onjuiste redenen: moeiten met een broeder of zuster, of met de predikant, onenigheid in de gemeente en dergelijke. Wanneer mag/moet je het avondmaal niet meevieren?

Gelezen:
Harm Boiten
Satan een noodzakelijk kwaad?
Ds. Bert van Veluw schreef opnieuw een boekje over het kwaad, nu onder de titel De satan een noodzakelijk kwaad. Waarom de duivel ‘Gods duivel’ is (uitg. Groen, Heerenveen).
Gedicht:
Oudervergadering, Armand van Assche. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
CGK en homoseksualiteit
In het chr. geref. Kerkblad voor het Noorden schreef ds. D.J. Steensma een samenvatting van de synode-uitspraak over homoseksualiteit.

Het voorlezen van de wet – geen buikspreek-act
In het Gereformeerd Kerkblad voor midden/zuiden voert ds. Gerrit Overweg een pleidooi voor het lezen van de wet in de eredienst en hij gebruikt daarbij wat prof. J. van Bruggen naar aanleiding daarvan opmerkte.

Het euthanasiedebat – schuivende grenzen
In het Christelijk Weekblad stelt Margriet van der Kooi vragen bij de richting waarin het euthanasiedebat zich in ons land ontwikkelt.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer