Nader Bekeken

Gods handbereik

NB2002-12

december 2002
jaargang 9, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H.J.C.C.J. Wilschut
Gods handbereik
Wat een onrecht was er ook in 2002 weer! Laat de Here dat zomaar gaan? Mensen zeggen dan dat Hij er niet is, dat Hij Zich afzijdig houdt. In Psalm 10:12-14 zien we een mens die worstelt met zijn God. Voor velen een herkenbare strijd. Toch is Gods hand wel degelijk actief, en onze last is zijn zorg.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Woord op schrift
Nader Bekeken zal binnenkort aandacht geven aan het boek Woord op schrift, m.n. aan de bijdragen van drs. A.L.Th. de Bruijne. Hij is bereid om in het blad in te gaan op vragen.

In gesprek met de Gereformeerde Gemeenten?
Al hebben we elkaar als gereformeerden echt nodig, toch is het nog maar de vraag of er perspectief is voor samenspreking met de Gereformeerde Gemeenten.

Op weg naar een nieuwe ambtsvisie
Is vernieuwing van het ambt nodig? Is de ambtsvisie van Calvijn in onze tijd verouderd? Calvijn en Bucer baseerden zich wel op schriftgegevens. Die zullen het uitgangspunt moeten vormen, ook voor een eigentijdse invulling van het ambt.

Jozef en Marcus
Kranten maakten de afgelopen maand melding van de vondst van een beenderkistje met de inscriptie ‘Jakobus, zoon van Jozef, broer van Jezus’. De geleerden zijn het er niet over eens of het hier gaat om de Jakobus uit het Nieuwe Testament. In de discussie erover komt ook de datering van het evangelie naar Marcus aan de orde.

Bij de jaarwisseling
Korte terugblik op gebeurtenissen in 2002, m.n. in politiek en kerkelijk opzicht. Wat er ook gebeurt, de zaak van de kerk en de zaak van ons leven zijn in Christus de zaak van God.

Thema:
J.W. van der Jagt
Dienen
Onze Heiland kwam in deze wereld om te dienen. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij gaf Zichzelf en diende tot in de kruisdood. Dat was zijn diepste liefdedienst voor ons. Zijn zelfovergave is ons tot voorbeeld, deze gezindheid moet ook onze mentaliteit zijn. Dienstbaarheid hoort bij christenen. Het is goed om je daarop te bezinnen, zeker in deze tijd waarin het respect voor de medemens vaak ver te zoeken is.

Column:
J.J. Burger
Welk woord was in den beginne?
Bij de uitvaartdienst van prins Claus sprak Huub Oosterhuis over Johannes 1:1. Hij ging uit van de joodse uitlegtraditie. Maar met kerst gaat het om de komst van Het Woord, de Zoon.

Rondblik:
H. Drost
Gereformeerde evangelisatie in onze cultuur
Dit tweede artikel n.a.v. het boek van Stefan Paas, Jezus als Heer in een plat land, gaat over het belang van specifiek gereformeerde uitgangspunten voor evangelisatie. Een van de sterke kanten van dit boek is het principe om getrouw het evangelie te brengen en niet op effect uit te zijn. God zelf schept behoefte bij de mensen.

Rondblik:
L. Bezemer
Een nieuwe start?
Politiek gezien was 2002 een veelbewogen jaar, met een verkiezingsuitslag die van grote invloed was op politiek en samenleving. Deze leidde tot desoriëntatie bij de politieke partijen, omdat het draagvlak in de samenleving kleiner bleek dan verwacht, door allerlei oorzaken weliswaar. Het nieuwe kabinet is alweer gevallen en in januari 2003 zullen er nieuwe verkiezingen zijn. Het wordt spannend hoe de uitslag zal worden, ook voor de ChristenUnie.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Plaatselijk contact met NGK
Steeds meer kerkenraden krijgen te maken met contacten met Nederlands Gereformeerde Kerken. Op de laatste synodes zijn daar besluiten over genomen. Op enkele genoemde punten bestaat nog geen helderheid, zodat in het artikel ook een aantal zaken genoemd wordt waarop kerkenraden in voorkomende gevallen alert dienen te zijn.

Boek van de maand:
H.B. Driessen
Geloof en wetenschap
De Engelse theoloog Alister McGrath schreef het boek Geloof en natuurwetenschap. Een introductie. De Nederlandse vertaling kwam uit bij Kok, Kampen. Het boek begint met de beschrijving van drie historische mijlpalen op het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap, zoals de theorie van Darwin. Verder wordt aandacht gegeven aan allerlei natuurkundigen en theologen. Al mag geconcludeerd worden dat het boek boeiend is, helaas laat de schrijver de christelijke taxatie van de vele naar voren gebrachte onderwerpen aan de lezer over.

Gedicht:
T. van Deel, Samenzang. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
J.J. Burger
Is het ambt (te) zwaar?
In Kampen vond begin november een symposium plaats over het ambt in de 21e eeuw. Op het verslag in het Nederlands Dagblad werd gereageerd in De Wekker, door ds. G. van Roekel. Hij vraagt zich af of het ambt te zwaar bevonden wordt en waarom. Komt dat omdat het ambt als roeping van Godswege volledige inzet vraagt? Of is het vanwege het vele bestuurlijke werk?

Zes vuistregels tegen rampen
Naar aanleiding van een artikel van Ronald Rovers in Internationale samenwerking wordt aandacht gevraagd voor ontwikkelingswerk. In Afrika dreigt nl. weer een enorm voedseltekort. In zes strategieën wordt aangegeven hoe hongersnood voorkomen zou kunnen worden.

Weg blijde verwachting
Katholiek Nieuwsblad bracht een artikel van gynaecologe A.C. van Beest over het plan om de komende jaren aan zesduizend zwangere vrouwen een bloedonderzoek aan te bieden, om zo kinderen met Downsyndroom op te sporen. Na een aantal kritische opmerkingen constateert de auteur dat de techniek omwille van economische effectiviteit aan de haal gaat met de waardigheid van een mens in het begin van zijn ontwikkeling.

Hakspek
De jeugd houdt er een geheel eigen taal op na, om gemakkelijk te kunnen communiceren via e-mail, chatten of SMS-berichten. Een lijstje van deze letter/cijfercombinaties komt uit Aan de Hand. Het is goed om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

Kleingoed onder vergrootglas
Een aantal voor zich sprekende uitspraken en citaatjes, overgenomen uit diverse bladen.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- God stuurt zijn Zoon naar onze wereld van duisternis
- Wat zijn de gevaren van kerkstrijd?
- Welke opvatting over schriftgezag hanteert het rapport Elkaar van harte dienen?
- Gods hand is er in alles wat gebeurt.
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer