Nader Bekeken

Vuur en hamer

NBdecember2008

oktober 2004
jaargang 11, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A. Bas
Vuur en hamer
Oktober 2004, dat roept twee woorden bij je op: Luther en Nieuwe Bijbelvertaling. Luther zei op de Rijksdag te Worms, dat hij zou blijven bij het Woord van God. Die houding wordt ook ons opgedragen, en wel heel duidelijk in Jeremia 23:9-32. In Jeremia’s dagen leefde men met valse profetie en in valse gerustheid. De profeet moest het volk confronteren met hun zonde en oproepen tot bekering. Dat is een woord ook voor onze tijd!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Hoe lang nog?
Zonder als klagend over te komen, moet toch vastgesteld worden dat de situatie in de Gereformeerde Kerken zorg geeft over een aantal zaken. Al wordt duidelijk gesteld dat er ook heel veel goeds is op te merken. Maar het lijkt alsof het gesprek stokt en dingen onbesproken blijven. Daarom wordt met verwijzing naar artikelen uit de pers een dringende oproep gedaan voor het open gesprek met elkaar, m.n. over zaken als het schriftgezag, identiteit, binding aan de belijdenis, evangelisch denken. Er is veel verwarring en daarom moeten we met elkaar in gesprek blijven!

Thema:
A.N. Hendriks
God en ons lijden
Velen worstelen met het vraagstuk van Gods regering. Heeft Hij de hand in ons lijden? Hoe kan dat als Hij een almachtig God is? Hedendaagse theologen komen tot het beeld van een God die met mensen meelijdt. Dat beeld doet geen recht aan de Schrift, die laat zien dat alles ons toekomt uit Gods Vaderhand. Waarom handelt God zo? De Bijbel is er niet onduidelijk over en gaat de waaromvraag ook niet uit de weg. Toch zullen we niet op al onze vragen antwoord krijgen. We hoeven God ook niet te begrijpen, we mogen Hem wel vertrouwen.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Rituelen bij de openbare geloofsbelijdenis
Rond de openbare geloofsbelijdenis vinden tegenwoordig nogal eens rituelen plaats, zoals handoplegging of eigen geloofsgetuigenissen. Het lijkt dat hierdoor het juiste zicht op het karakter van de openbare belijdenis zoek raakt.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Evangelicale theologie
Het boek van dr. Arie Zwiep, Jezus en het heil van Israëls God (Zoetermeer 2003) laat zien hoe de auteur tegen Jezus en de Bijbel aankijkt. Daar zijn wel wat vragen bij te stellen.

Gedicht:
Ballade, Gaston Durnez. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De bruikbaarheid van Barth
In het Reformatorisch dagblad reageert ds. W. Visscher op een recensie van dr. W.H. Velema van het boek Terug tot Barth. De reactie van Velema hierop komt ook aan de orde.

Gods Woord in mensentaal - twee recensies
Theo Klein schreef een recensie over een boekje over het schriftgezag in Centraal Weekblad. De tweede recensie is van ds. W. Visscher en verscheen in het Reformatorisch dagblad.

Het elfde gebod
In Confessioneel schrijft ds. G.A. Kansen over wat het levensmotto van deze tijd lijkt: Gij zult genieten!
De ambten in deze tijd
Prof. dr. W. van ’t Spijker maakt in De Wekker een aantal opmerkingen over de rechtspositie van de predikant.

Vragen voor bespreking in groepen

  1. ‘Als God almachtig is, hoe kan Hij dan lijden toestaan? Waarom maakt Hij geen eind aan al die ellende? In zo’n God kan ik niet geloven.’ Als u zoiets te horen krijgt, hoe reageert u daar dan op?
  2. In de Bijbel is ruimte voor de waaromvraag. Zie bijvoorbeeld Psalm 22:2; 42:10; 43:2; 44:25; 74:1; 88:15, en vergelijk met Johannes 9:2-3. Wat voor troost haalt u hieruit voor uzelf?
  3. Lees Lucas 13:1-5. Let er eens op hoe de Here Jezus naar aanleiding van een ramp juist de nadruk legt op bekering en geloof.
  4. Zie de perikoop ‘Satans werk’ in het artikel, en spreek er met elkaar over door dat en hoe de Here satan gebruikt en ruimte geeft.
  5. ‘Lijden maakt sterker, verdriet brengt je dichter bij God.’ Herkent u dat? Of kun je het alleen maar achteraf zeggen?
  6. Soms heb je zelf hulp en troost nodig. Soms kun je juist een ander helpen en troosten. Wat vindt u van de uitspraak: ‘Als je niet ontvangen kunt, kun je ook niet geven’?

Column:
G. Zomer Jzn.
Kattebak
Catechisatie of kattebak? De oude Heidelberger raakt de jonge harten nog steeds!

Rondblik:
J. Veenstra
Vroomheid - een voet te hoog?
Als de omgang met God verstart in een vormendienst, sterft het geloof af. In de geschiedenis ontstaat dan altijd weer een nieuwe roep om vroomheid. De mystiek komt dan vaak mee en berooft de vroomheid van haar helderheid. Pogingen om God te begrijpen zijn van alle tijden. Maar wie het verstand het laatste woord geeft, is de vroomheid kwijt.

Rondblik:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Harry Potter geschaduwd
Waarin zit toch die aantrekkingskracht van de - dikke! - boeken (en films) over Harry Potter, die allereerst geschreven (en gemaakt) zijn voor de jeugd? Is dat vanwege de magie? Is Harry Potter sowieso occult? Opnieuw aandacht voor deze tovenaarsleerling en ter vergelijking aandacht voor de jeugdroman Schaduwmeester, die is aangeprezen als christelijke tegenhanger.

Gemeentebreed:
J.H. Smit
GemeenteNproject en het jongerenkapitaal
GemeenteNproject is eind jaren negentig van start gegaan. Met als doel om door middel van een tweejarig leer- en werktraject jongeren meer te betrekken bij hun eigen gemeente en ze in te zetten voor het werk van Christus. Kern van het project is, dat je start bij de situatie waar je door de Here bent geplaatst.

Boek van de maand:
G.J. Schutte
Het CDA een verantwoord alternatief?
De laatste verkiezingen lieten zien dat christelijke kiezers nu meer dan vroeger op drift geraakt zijn. Voor veel gereformeerden is het niet meer vanzelfsprekend hun stem uit te brengen op de ChristenUnie. Het CDA onder Balkenende lijkt een verantwoord alternatief. Het boek van prof. Dr. H.E.S. Woldring, Politieke filosofie van de christen-democratie (uitg. Damon, Budel 2003), waarvan een eerdere versie in 1996 verscheen, biedt een goed referentiekader. De bespreking ervan maakt duidelijk dat er wezenlijke verschillen zijn tussen CDA en CU.

Gedicht:
Sint Maarten, Ivo de Wijs. Van kort commentaar voorzien door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Het hart van het gemeenteleven: de prediking
In De Waarheidsvriend schreef drs. P.J. Vergunst het artikel ‘Een dominee die ook leraar is’, over de behoefte aan ware prediking. De gemeente is gemeenschap rondom het Woord.

De Vrijmaking zestig jaar later: zijn we nog samen dankbaar?
Ds. G. Zomer schreef in het plaatselijk kerkblad van de kerk te Zwolle-West over zestig jaar Vrijmaking en het feit dat daar zo weinig aandacht aan is besteed in de pers.

J.H. Velema over kerkelijke herverkaveling
In Terdege interviewde Huis de Vries de chr.geref. emeritus-predikant J.H. Velema, die opmerkelijke uitspraken doet over de huidige kerkelijke kaart.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer