Nader Bekeken

Christusprediking

NB2004-2

februari 2004
jaargang 11, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Christusprediking: niet eerder dan op zijn tijd!
Jezus genas zieken, maar verbood hun Hem bekend te maken. Waarom mocht dat niet? Hij is de Knecht van de Here. Hij heeft zijn eigen werkstijl. Hij is uit op redding, doordat Hijzelf de inhoud van het Evangelie is.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Geestelijk klimaat
Ter gelegenheid van het afscheid van de heer M.E. Hoekzema aan de Theologische Universiteit te Kampen is in besloten kring een symposium gehouden over ‘Het geestelijk klimaat in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) en de impact daarvan op de TU’. De bijdragen van de sprekers zijn in De Reformatie gepubliceerd. In deze Kroniek ook een stukje bezinning op het geestelijk klimaat binnen onze kerken, vroeger en nu.

Waar word ik lid?
Als je in een plaats woont waar geen GKV, maar wel een CGK is, wat doe je dan: ga je in een plaats (enkele) kilometers verderop naar de kerk, of word je lid van de plaatselijke CGK?

Ingezonden:
K. Mulder
Samen bezinnen op kerkelijke eenheid
Reactie:
H.J.C.C.J. Wilschut
Teleurgesteld. Antwoord aan K. Mulder
In een interview in het ND heeft K. Mulder, deputaat kerkelijke eenheid, kritiek geuit op door de synode vastgestelde regels voor samensprekingen.

Thema:
A.N. Hendriks
Gebedsverhoring
Worden onze gebeden altijd verhoord? Het lijkt vaak of de Here niet luistert. De Catechismus spreekt er stellig over dat God ons gebed wil verhoren. Aan de hand van veel schriftgedeelten wordt aangetoond dat gebeden wel degelijk verhoord worden, al is het vaak op een andere manier dan wij verwachten. Dat vraagt om gelovig vertrouwen.

Column:
J.J. Burger
Diaconie en subsidie
Het werk van De Driehoek komt financieel in de problemen vanwege bezuinigingsplannen van de overheid. Er wringt iets als je de overheid wilt vragen die plannen te heroverwegen. Tenminste, als je bedenkt dat De Driehoek een diaconale instelling is.

Rondblik:
E.A. de Visser-Oostdijk
Zwart verdriet
In Zuid-Afrika zijn veel aids-patiënten. Het artikel gaat over de begrafenis van een jong meisje, met wie via een instituut voor gezondheidszorg contacten waren. De begrafenis was extra triest, omdat er wel gepredikt werd, maar de kern van het Evangelie niet aan bod kwam. Ons gebed voor zending en hulpverlening is hard nodig!

Gemeentebreed:
J.H. Kuiper
De Bijbel moet open voor u!
Predikanten moeten voor het maken van hun preken voldoende ruimte hebben voor studie. Kennis van de grondtalen van de Bijbel is eveneens een vereiste. Bij het nadenken over de invulling van het ambt van predikant dienen deze zaken voorrang van bespreking te hebben.

Boek van de maand:
J. Wesseling
De vertaalslag
Hoe krijgen we de boodschap van de Bijbel verder dan de kerkmuren, bij een volk dat steeds meer zonder God leeft? Een aantal auteurs leverde naar aanleiding hiervan een bijdrage voor het boek Om de verstaanbaarheid, dat onder redactie van W. Dekker en P.J. Visser in 2002 verscheen bij Boekencentrum, Zoetermeer. Het is een uitdagend boek, dat stemt tot nadenken.

Gedicht:
Vox humana, J. Eijkelboom. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
K. Mulder over kerkelijke eenheid
In Opbouw schreef de Ned. geref. ds. M.H.T. Biewenga een raak artikel onder de titel ‘Op weg naar kerkelijk eenheid’, over een artikel van ir. K. Mulder in de (vrijg.) Gereformeerde kerkbode voor Groningen, Frieslân en Drenthe.

Onze wereld, Gods schepping
In het GMV-blad Pleidooi verscheen een artikel van ds. Leo Born over het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Het artikel is niet vrij van Barthiaans denken.

Darwin en de muizenval
In Trouw schreef René van Woudenberg over het darwinistische evolutiegeloof: geloof in ‘de Ontwerper’ is zo gek nog niet.

Eén Meester, veel leiders…
Henk van As hekelt in Confessioneel de huidige hype rond het thema ‘leiderschap in de gemeente’.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer