Nader Bekeken

Dodelijke ernst

NB2004-3

maart 2004
jaargang 11, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Dodelijke ernst
Als je Hosea 6:4-6 leest, lijkt het of God wel nadrukkelijk liefde vraagt van zijn volk, maar zelf overkomt als meedogenloos en hard. In de verzen ervoor zien we dat de Israëlieten elkaar oproepen om de Here weer te dienen. Is dit niet tegenstrijdig?

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Christelijke en kerkelijke eenheid
Moet christelijke eenheid beleefd worden in kerkelijke eenheid? Daarover schreef dr. James Kennedy in het Nederlands Dagblad. Zijn visie wijkt echter af van wat de belijdenis zegt over de kerk.

Op glad ijs te Franeker
De groeiende kerkelijke gemeente van Franeker was weer in het nieuws. Dankbaarheid voor die groei sluit het stellen van kritische vragen niet uit.

De herberg is nergens meer
In de [Nieuwe Bijbelvertaling] komt het woord ‘herberg’ in Lucas 2:7 niet terug. Daarover was in Trouw een aardige discussie te lezen.

Thema:
J.W. van der Jagt
Gaan voor het ambt
In veel gemeentes gaat de jaarlijkse verkiezing van ambtsdragers weer van start. Vaak is het moeilijk ambtsdragers te vinden. Daar zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Het ambt lijkt een last. Maar Paulus noemt het in zijn brief aan Timoteüs ‘mooi werk’. Dat is het ook, omdat het staat in het teken van Christus’ offer.

Column:
G. Zomer Jzn
De les van de vijgenboom
Een vijgenboom op de kansel, dat maakt indruk en lokt reacties uit. Maar de vraag is wel of een predikant als een soort entertainer moet optreden.

Rondblik:
A. van Leeuwen
Van magistraat naar politicus. De toekomstige positie van de burgemeester
Het kabinet vindt het wenselijk dat burgemeesters rechtstreeks verkozen worden in plaats van door de kroon benoemd. Daar heeft allerlei consequenties. Er zijn ook nogal wat kritische vragen bij te stellen.

Rondblik:
W.L. Meijer
Chagall over Chagall
De joodse kunstenaar schreef het boek Mijn leven. Deze zelfpresentatie geeft een verrassende kijk op de schilder en de achtergronden van zijn denken.

Gemeentebreed:
F.J. Bijzet
Weglopen voor verantwoordelijkheden
Enkele overwegingen over de vraag of een ambtsdrager die ontheffing vraagt en die van zijn kerkenraad niet krijgt, zijn ambt kan of mag neerleggen.

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Dienst van de vrouw
Dienst van de vrouw (Amsterdam 2002), een uitgave onder verantwoordelijkheid van de generale synode van de Chr. Geref. Kerken, gebaseerd op rapporten van deputaten en synodecommissie, wordt aanbevolen voor verdere bezinning.
God schrijft geschiedenis
B. Loonstra schreef God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige (Zoetermeer 2003). Kritisch wordt besproken hoe hij in de vorm van ‘disputaties’ leerstukken over God behandelt en verdedigt.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
De Alpha-cursus onderzocht
Dr. W. Verboom schreef een boek dat hij noemde De Alpha-cursus onderzocht (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2002). Het boek geeft een verslag van dat onderzoek, geeft handreikingen en laat zien dat de Alpha-cursus charismatische trekken vertoont.

Gedicht:
Oproep, Jan Boerstoel. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De ‘nieuwe’ wijn van het inwendige licht
In CV/Koers is een interview gepubliceerd met ds. D. Westerkamp van de NGK te Houten. Het gaat met name over de zgn. gebedsbediening.

Streven naar spreken in tongen?
Eveneens in CV/Koers reacties pro en contra op een stelling over het streven naar het spreken in tongen, resp. van ds. Ph. Troost en prof. dr. J.W. Maris.

‘… En deze alleen …’
In het Gereformeerd Kerkblad (Overijssel, Gelderland etc) schrijft ds. A. Bas ook over het verlangen naar meer. Aan de hand van een stukje historie laat hij zien dat we genoeg hebben aan de Schrift.

Prediker en de onthaasting: haast geen tijd
In een overdenking in Centraal Weekblad laat dr. G. Marchal zien hoe onze maatschappij gekenmerkt wordt door haast en wat Prediker te zeggen heeft over ons zwoegen en zweten.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer