Nader Bekeken

A2 + B2 = C2

NBdecember2008

juli/augustus 2004
jaargang 11, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
R. van der Wolf
A2 + B2 = C2
Pythagoras en Haggaï waren tijdgenoten. De terugkeer van de ballingen vindt plaats in een periode waarin leerscholen van logica en rede een belangrijke rol speelden. Een tijd van verlichting en veel overeenkomsten met onze tijd. Het teruggekeerde volk wordt door de profeet Haggaï bemoedigd om het leven en met name het kerkelijk leven weer op te pakken. De Here zegt immers: Ik ben met u! Dat is zo zeker als de stelling van Pythagoras.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Dordt onder kritiek
Deze Kroniek is geheel gewijd aan twee publicaties uit Nederlands gereformeerde kring, waarin kritiek wordt geleverd op de Dordtse Leerregels. Deze omgang met de belijdenis roept vragen op. In Van oud naar nieuw schrijft H. de Jong over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament, en het gaat dan met name over zijn opvattingen over tweeërlei verkiezing. Het boek De omgekeerde wereld is van de hand van A. van der Dussen, die schrijft over de manier waarop de Dordtse Leerregels gebruik maken van Romeinen 9-11.

Thema:
J.W. van der Jagt
Eén verbond
We lezen in de Schrift over een oud en een nieuw verbond, maar deze onderscheiding betekent geen principieel verschil. Het gaat om twee fasen, twee bedelingen van hetzelfde genadeverbond. Het verbond maakt wel een ontwikkeling door.

Column:
G. Zomer Jzn.
VVV
De stichting De Vakantiekring vierde het 40-jarig jubileum. Ds. Zomer sprak daar over een vrije en vrolijke vakantie, oftewel: een gereformeerde vakantie.

Rondblik:
P. Niemeijer
Het sieraad van onderdanigheid
Het bijwonen van colleges over de eerste brief van Petrus levert een verrassende kijk op de christelijke onderdanigheid op. De onderdanigheid van de vrouw viel kennelijk niet onder het algemeen aanvaarde cultuurpatroon in Petrus’ dagen.

Rondblik:
L.J. Joosse
Zending en multicultureel (on)geloof
We hebben te maken met andere culturen, daar kan de gemeente van Christus ook niet omheen. Hoe kan de kerk openstaan voor buitenkerkelijken en wat kan de kerk van hen leren? Zendingswerk beweegt zich op het snijvlak van geloof en ongeloof.

J. Veenstra
Vroomheid - waar hebben we het over
Wat is nu vroomheid, is dat niet een ouderwets begrip? Er wordt vaak negatief tegen dit begrip aangekeken. Toch gaat het in de eerste plaats gewoon om het dienen van de Here. Zonder vroomheid kan de kerk niet bestaan en verpietert je eigen geestelijk leven.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Kerk en crematie
Ambtsdragers kunnen zomaar voor de vraag komen te staan hoe zich te gedragen ten aanzien van de crematie van een gemeentelid. Het is goed zich tijdig te bezinnen op gedragsregels waaraan ambtsdragers en gemeente houvast hebben.

Boek van de maand:
H. Drost
Hart voor de stad
Dr. Peter van de Kamp promoveerde aan de TU te Kampen. Zijn dissertatie, Hart voor de stad (uitg. Kok, Kampen) beschrijft zijn onderzoek naar kerk-zijn in de grote stad. Juist in de grote stad leven zoveel mensen, variërend van maatschappelijk geslaagden tot de mislukten aan de rand. Hoe kan de kerk daarop inspelen?

Gedicht:
Ik leefde wel naar vakantie toe, Willem Wilmink. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Belijdenisgeschriften: documenten met gezag of papieren tijgers?
In het christelijk gereformeerde Kerkblad voor het noorden rapporteert Jan van Amerongen over een onderzoekje betreffende de kennis van de belijdenis onder ambtsdragers. Dr. W. Steenbergen reageerde daarop in een volgend nummer onder het kopje Schokkend nogal geschrokken.

Als het Christusgetuigenis verstomt…
Ds. G.D. Kamphuis schreef in De Waarheidsvriend een indringende reactie op een congres van de theologiestudenten (PKN) te Kampen, dat gehouden werd rond het thema ‘Theologen, wie heeft ze nodig?’

Al klonend de Schepper overtreffen?
In Centraal Weekblad vraagt Doeke Post zich af hoever de mens kan gaan, nu het wetenschappers gelukt is een menselijke cel te klonen, en zo dichter bij genezing van bepaalde ziektes te komen.Teveel seks
Op bovenstaande sluit een ingezonden stukje uit Woord en Dienst, dat gaat over seksualiteit en kinderen, mooi aan.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer