Nader Bekeken

Een mens-in-Christus

NBdecember2008

september 2004
jaargang 11, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. Geertsma
Een mens-in-Christus
Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat betekent dat je een nieuwe mens geworden bent. Je bent vrij en thuisgekomen als de verloren zoon. Je bent een ander mens voor God: begenadigd mag je steeds opnieuw beginnen. Je bent ook een ander mens voor je medechristenen. Paulus laat zien hoe we elkaar moeten beoordelen: leren kijken met de ogen van God.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Kampen in de kerken
De Theologische Universiteit in Kampen bestaat dit jaar 150 jaar. Reden om dankbaar terug te zien. De opleiding tot predikant is altijd een opleiding van dominees tot dominees geweest. Zij krijgen een wetenschappelijke opleiding. Diverse vakken en docenten komen aan de orde. Vanuit Kampen kijkt men kritisch, dat is ook nodig. Vanuit de kerken is er kritiek op Kampen, ook dat is een goede zaak.

Thema:
A.N. Hendriks
Zullen wij volharden?
Kerkverlating is aan de orde van de dag. Kunnen wij nog wel zeggen dat we er zeker van zeggen dat wij trouw zullen blijven? Tegenover wat Anne van der Meiden in zijn onlangs verschenen boek Duurzaam geloven leert, wordt gesteld wat de Schrift ons leert en wat de Dordtse Leerregels in het vijfde hoofdstuk belijden. Een leerstuk dat wel degelijk tot onze troost kan dienen!

Column:
R.Th. Pos
Eenheid
Er is al veel over jeugdkerken geschreven. Dat die jeugddiensten een interkerkelijk karakter hebben, komt vaak niet aan de orde. De eenheid die daar gevoeld wordt, kan niet meer dan oppervlakkig zijn.

Rondblik:
J. Veenstra
Vroomheid - een greep uit de geschiedenis
Enkele opvallende vroomheidsbewegingen uit de loop der tijden worden voor het voetlicht gehaald: kluizenaars en kloosterlingen, mystici, donatisten, piëtisten en puriteinen, en labadisten. Al valt er van alles over op te merken, van alle valt ook iets te leren.

H. van Leeuwen
Ontwikkelingswerk- ICRE-2004
In mei 2004 is in Lunteren een driedaagse internationale conferentie over gereformeerd onderwijs (International Conference of Reformed Education, ICRE) gehouden. Enkele ervaringen worden weergegeven rond de bezinning op gereformeerd onderwijs.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
De ‘gave der genezing’
Een vervolgartikeltje n.a.v. een vraag of mensen vandaag over de ‘gave der genezing’ kunnen beschikken. In 1 Korintiërs 12 wordt echter gesproken over ‘gaven van genezingen’, en bij dat meervoud kun je denken aan verschillende gevallen van genezing.

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Leiderschap in de gemeente
Albert Remmelzwaal, ecoloog en theoloog, promoveerde in 2003 aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). Zijn proefschrift, dat handelt over leiderschap in kerkelijke gemeenten, is getiteld Actief en afhankelijk (uitg.Eburon, Delft).

Boek van de maand:
C. Trimp
Een theologische aanwinst
In juni promoveerde Jörg Kailus, lid van de Evangelische Kirche in Duitsland, aan de TU te Apeldoorn. Zijn dissertatie - in het Duits geschreven - handelt over de relatie tussen wet en Evangelie in de theologie van Luther, geconcentreerd op de brief aan de Galaten.

Gedicht:
Bede om bevrijding, Anonieme bidder. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
De zielen van Europa
Bij een samenstellen van de zogenaamde Europese grondwet ging het o.a. om de vraag of daarin naar God verwezen moest worden. In Trouw reageert de politiek filosoof Govert J. Buijs daarop.

Onze unieke geschiedenis
Eveneens in Trouw verscheen van de hand van de historicus Marius Wessels een pleidooi voor herwaardering van de unieke geschiedenis van ons land.

Vragen over de islam
In het Friesch Dagblad vraagt dr. K. Runia in een artikelenserie aandacht voor de islam en de moslims in ons midden, en behandelt enkele veelgestelde vragen daarover.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer