Nader Bekeken

Bedroeft de Heilige Geest niet!

NBdecember2008

november 2004
jaargang 11, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.L. Beuving
Bedroeft de Heilige Geest niet!
Wij kunnen de Geest van God bedroeven, dat wil zeggen dat we door onze zonden Gods toorn oproepen. Ons onheilig leven gaat tegen Gods bedoeling in, tegen het doel waarvoor God zijn Woord en Geest geeft. De gave van de Geest is de garantie van Gods verkiezende liefde. Wie die liefde geringschat, moet zich niet verbazen over een gebrek aan geloofsblijdschap.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
ND jubileert
Zestig jaar Nederlands Dagblad, dat is een gelukwens waard. Er is dankbaarheid voor het vele goede dat de krant nog steeds biedt, ook worden enkele kanttekeningen geplaatst.

Het einde van het protestantisme?
Alister McGrath maakte met zijn uitspraak dat het protestantisme geen toekomst heeft, veel los. Het CSFR-dispuut Ichtus maakte hier het thema van het lustrumcongres van. De bijdragen van de drie sprekers (J.W. Maris, A. Moerkerken en P.J. Vergunst) worden voor het voetlicht gehaald. De situatie van vandaag hoeft gelukkig niet het startpunt te zijn van onze kerkelijke toekomstverwachting. In gehoorzaamheid aan het Woord en in vertrouwen op de Here kunnen we als kerken verder.

De Nieuwe Bijbelvertaling
De Nieuwe Bijbelvertaling is verschenen en deze uitgave wekt verwachtingen.

J. Faber overleden
Enkele herinneringen aan leven en werk van de onlangs overleden Canadese hoogleraar dr. Jelle Faber.

Thema:
J.W. van der Jagt
Christus is Gastheer
Eerder is al geschreven over de toelating tot het heilig avondmaal, in antwoord op wat ds. K. de Vries publiceerde in De Reformatie. Dit artikel is een tweede reactie op wat De Vries als antwoord naar voren bracht. Hoe kun je bij een open avondmaal het avondmaal als tuchtgemeenschap blijven zien?

Column:
R.Th. Pos
Stijl
Een samenkomst rond een begrafenis uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten bracht de grote cultuurverschillen aan het licht. Het valt alleen al op dat de leden van de GG zich in hun kleding van die van de wereld onderscheiden. Laten ook wij zoeken naar een stijl die past bij het koninkrijk!

Rondblik:
J. Veenstra
Vroomheid - waar je anker vastheid vindt
Vroomheid en gevoel, hoe gaat dat samen? Is ons eigen hart de maatstaf voor onze vroomheid? Het is beter je anker vastheid te laten vinden in de hemel, en te vertrouwen op Gods beloften.

Gemeentebreed:
E.J. Oostland
Huisbezoek
Enkele achtergronden van het huisbezoek komen aan de orde, en de link tussen huisbezoek en avondmaal. Huisbezoek als concrete vorm van de oefening van opzicht en tucht over de gemeente is taak van de ouderlingen. Soms gaat de predikant ook mee. Tot slot enkele opmerkingen over alleen op huisbezoek gaan en enkele tips.

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Aandacht voor Calvijn
In het boek van prof. W. Balke, Calvijn en de Bijbel (uitg. Kok Kampen), wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de grote reformator en zijn werk.

Boek van de maand:
J.J. Burger
De Nieuwe Bijbelvertaling
Nu de Nieuwe Bijbelvertaling kortgeleden is verschenen, is het tijd voor een eerste balans. Waarderende en kritische opmerkingen t.a.v. de vertaling van een aantal verzen en/of perikoopjes worden gemaakt. Gepleit wordt voor gebruik in de kerken van deze vertaling ter toetsing naast de gangbare.

Gedicht:
G. Slings
Verzet begint niet met grote woorden, Remco Campert.

Persrevue:
P.L. Storm
Welk protestantisme heeft de toekomst?
Heeft het protestantisme zijn tijd gehad en is de toekomst aan het evangelicalisme? In het Reformatorisch Dagblad zijn bijdragen uit de lustrumbundel van het Rotterdamse CSFR-dispuut Ichtus gepubliceerd, o.a. van de hand van prof. J.W. Maris.

Het nieuwe cremeren
In Centraal Weekblad stond een interview met een alarmerende toon van Kees van Oosten over crematie en over het nieuwe alternatief vriesdrogen.

Pleidooi voor een ouderwetse kerkenraad
In De Wekker schreef Miranda Hoffman-Renkema over de vraag of onze tijd wel om een geheel andere ambtelijke structuur vraagt.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer