Nader Bekeken

Gods belofte en Gods recht

NBjanuari2007

januari 2007
jaargang 14, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Gods belofte en Gods recht
Als Abraham in Genesis 18 bidt voor Sodom, doet hij dan voorbede voor de stad, en denkt hij dan eigenlijk aan het behoud van zijn neef Lot? Abraham bevraagt de Here op zijn recht. Hij weet dat de Here rechtvaardig is en volkomen betrouwbaar. Door Christus weten wij dat nog zoveel te meer!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Rust mijn ziel, uw God is Koning!
In Ezechiël 29 lijkt een nieuwjaarsboodschap te staan. Koning Nebukadnessar had na veel moeite de handelsstad Tyrus veroverd, maar het leverde hem niet veel op. Hij moest ondervinden dat de Here, de grote Machthebber, zijn Werkgever was. De Here regeert. Dat moest Ezechiël zeggen. Dat is ook voor ons in 2007 een bemoedigend woord.

Fundamenteel en niet fundamenteel
Wat is fundamenteel en wat is niet fundamenteel? En welke consequenties heeft dat voor de tolerantie binnen de kerk? Calvijn had in zijn tijd oog voor het reliëf in de bijbels-kerkelijke leer, maar zijn goedbedoelde woorden kunnen verkeerd worden uitgelegd. Ambtsdragers moeten niet voor niets hun handtekening zetten: daarmee geven zij aan dat zij ervan overtuigd zijn dat de belijdenis in alle delen overeenstemt met Gods Woord.

Thema:
G.F. de Kimpe
Een vurig pleidooi voor meer baptisme
Binnen onze kerken circuleert een boekje, geschreven door Bert Bolhuis, Vrijgemaakt door de Zoon. Dat boekje brengt heel wat beroering. In dit artikel wordt aan de hand van vijf thema’s (wet, wedergeboorte, Israël, wederkomst en doop) nagegaan op welke punten Bolhuis een onbijbelse leer brengt.

Column:
R.Th. Pos
Werkende vrouw
Het zou goed zijn voor de economie wanneer vrouwen de arbeidsmarkt op gaan. Maar hoe is dat voor de gezinnen van die moeders?

Rondblik:
G.J. Schutte
Naar een nieuwe Grondwet?
Voorbereidend werk voor een nieuwe Grondwet is gedaan door de Nationale Conventie, die bestaat uit deskundigen met uiteenlopende achtergrond. Het GPV pleitte altijd al voor een wijziging van de Grondwet, omdat de roeping van de overheid om de Schepper te eren er niet in tot uitdrukking komt. Het is nu nog niet bekend hoe met de voorstellen voor een preambule, voor een inleidend hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’ en voor een andere structuur van de Grondwet wordt omgegaan. Voor grondwetsherziening geldt in elk geval een zware procedure.

Gemeentebreed:
A.N. Hendriks
Preekbespreking
Een van de taken van de ambtsdragers is het broederlijk gesprek over de prediking. Vanuit het bevestigingsformulier voor predikanten wordt puntsgewijs een aantal punten hiervoor naar voren gebracht.

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Bijdrage aan de leer van Gods Drie-eenheid
Beknopte bespreking van de theologische studie over de Drie-eenheid, God in drie woorden. Een systematisch-theologisch onderzoek naar de Cappadocische bijdrage aan het denken over God Drie-enig, geschreven door Alco Meesters en uitgegeven bij Boekencentrum, Zoetermeer.

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Ik ben Bonhoeffer…
Bij Ten Have, Kampen, verscheen de uit het Duits vertaalde roman Ik ben Bonhoeffer… (van de hand van Paul Barz) over het leven van de theoloog Bonhoeffer, die door de Duitsers in 1945 is terechtgesteld. Pas in de passages over zijn verblijf in de cel leer je de hoofdpersoon beter kennen.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Geestrijk leven
De Vuurbaak, Barneveld, gaf het boek Geestrijk leven uit. Het is geschreven door tien auteurs en bevat vijftien bijdragen over het leven uit Geest. Het boek is rijk aan inhoud, geeft veel waardevolle zaken, maar roept soms vragen op die stimuleren tot verder nadenken.

Gedicht:
Vannacht, R. Campert. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Opgewekt aan ‘Opwekking’?
In De Reformatie was ds. B. Luiten ingegaan op de Kroniek van ds. Wilschut uit Nader Bekeken van september jl. En het gaat dan over het type liederen in de bundel Opwekking. Eveneens in De Reformatie worden Luitens kritische opmerkingen weerlegd door dr. J. Smelik.

Abortus, een kwaad om te blijven bestrijden
In De Waarheidsvriend schreef ds. P.J. Vergunst over het kwaad van abortus met de vraag of hier nog een front ligt voor christenpolitici.

Lege troost op overvolle begrafenissen
Ds. Aart Mak laat in Centraal Weekblad zien hoe je bij het omgaan met sterven en rouw de secularisatie ziet voortschrijden.

Dutchbatter in Sebrenica
In Terdege verscheen een interview met een Dutchbatter, waarin verteld wordt wat er werkelijk in Sebrenica gebeurde.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer