Nader Bekeken

Gebed om kinderloosheid

NBmaart2007

maart 2007
jaargang 14, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Gebed om kinderloosheid
Hosea bidt een wreed gebed, zo lijkt het: of de Heer Efraïm een onvruchtbare schoot en verdroogde borsten wil geven. Hosea stemt door zo te bidden in met het oordeel dat God het volk voorzegd had. Vruchtbaar leven is er alleen als je trouw blijft aan de enige God.

Kroniek:
C. van Dijk
Dooperkenning
De dissertatie van de op 17 januari gepromoveerde dr. P.L. Voorberg had als thema: doop en kerk. Over het interview dat de promovendus de dag voor zijn promotie gaf, is veel te doen geweest in de pers. Zijn de conclusies die getrokken werden, wel correct?

Dubbel paspoort
Eind 2006 ontspon zich een discussie over het omgaan met broeders en zusters die zich als volwassenen lieten overdopen in een evangelische of baptistenkerk. Kunnen zij dan wel lid in volle rechten blijven van de gereformeerde kerk? Dit heeft te maken met leven in het verbond!

Gereformeerde scholen
Over de identiteit van de gereformeerde school is ook veel te doen geweest in de pers, nadat in januari een identiteitscongres werd gehouden. Dat congres was belegd door de nieuwe vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in West-Nederland. Daar werd gepleit voor een open school met een gereformeerde signatuur, en ging het over toelatingseisen voor leerlingen en over de identiteit die bepaald worden door de liefde Gods.

Thema:
A. Slob / Z.J. Westland
Jeugd en invloed van de media
Er is binnen de overheid eindelijk een discussie op gang gekomen over de bescherming van kinderen, een kwetsbare groep in de samenleving, tegen de schadelijke invloed van de media. Het probleem wordt beschreven en een aantal mogelijke oplossingen wordt aangedragen, waarbij sturend optreden van de overheid gewenst is.

Column:
R.Th. Pos
Goed - gelovig
Goed gelovig zijn is onder ons iets positiefs. Maar zijn christenen goedgelovig oftewel naïef als ze eenvoudig gelovig wat in de Bijbel staat? Binnen de kerk worden deze termen zelfs ook al gebruikt…

Rondblik:
P. Niemeijer
Charismatische gemeente
In dit artikel een aantal opmerkingen over wat voor velen de charismata bij uitstek zijn: tongentaal, profetie, genezing en exorcisme. En vervolgens enkele opmerkingen over gavengericht of dienstgericht zijn.

Gemeentebreed:
M.H. Sliggers
Gaan als geroepen. Over roepen tot het ambt
Opmerkingen over het geroepen worden en het al dan niet ontheffing kunnen/mogen aanvragen als je gekozen en benoemd bent tot het ambt van ouderling of diaken. Trefwoorden voor een kerkenraad die zich met talstelling moet bezighouden zijn: geschiktheid en beschikbaarheid.

Korte boekbespreking:
G.J. Schutte
Christenen in het publieke domein
Bij Groen, Heerenveen verscheen het boek Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein, onder redactie van Gijsbert van den Brink en Elco van Burg. Het is de lustrumbundel van de reformatorische studentenorganisatie CSFR, waarin de centrale vraag is hoe kerken en christenen in Nederland zich moeten opstellen in het publieke domein, nu volgens velen er nauwelijks ruimte meer is voor kerk en religie.

Boek van de maand:
H.G.L. Peels
Een sympathiek maar ontoereikend pleidooi
Begin 2006 verscheen van de hand van dr. E.A. de Boer (bij De Vuurbaak, Barneveld) het boek Zij aan zij. Het boek is een studie over vrouw en ambt, uitlopend op een pleidooi voor een eigen ambt voor de vrouw. Het hoofdargument, dat hierdoor gaven van zusters meer geëerd en geprofileerd kunnen worden, is nog niet overtuigend.

Gedicht:
Couveuse, Paul Gellings. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Hoe realistisch is het mensbeeld van het CDA?
Onlangs verscheen een christendemocratisch studierapport over de visie van het CDA op de mens. In Centraal Weekblad werd het commentaar van de CDA’er Jan Schinkelshoek gevraagd.

Kerkdiensten en kerkelijk jaar
In de Gereformeerde kerkbode Groningen enz. publiceerde ds. A.H. Driest een artikel over het kerkelijk jaar: is daar een goed gebruik van te maken? Is dat dan misschien als bescherming te hanteren tegen eenzijdige tekstkeuze? Daarover schreef dr. A. Baars in het Reformatorisch Dagblad.

Leren bijbellezen voor scholieren
Ds. W. Wierenga maakt in de Gereformeerde kerkbode Groningen enz. kritische opmerkingen over Remix (auteur Reinier Sonneveld), een methode van bijbellezen voor het middelbaar onderwijs.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer