Nader Bekeken

Blijvende lichtglans van Gods wet

NBapril2007

april 2007
jaargang 14, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Groen
Blijvende lichtglans van Gods wet
De wet blijft een voorname plaats houden, ook in de nieuwe bedeling. Wat wil Paulus zeggen als hij het in 2 Korintiërs 3 heeft over de letter die doodt, en de Geest die levend maakt? Over de sluier die over het hart ligt telkens wanneer Mozes’ wet wordt voorgelezen? Wie vanuit Christus omgaat met de wet, wil dankbaar als een verlost mens God dienen.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Geen kerkrechtelijke belemmeringen?
De GKv-predikant van Zaandam mag vanaf januari 2007 voorgaan in Nederlands gereformeerde kerken. Zijn hiervoor werkelijk geen kerkrechtelijke belemmeringen? En hoe werkt dit in de praktijk?

Voorbarig?
Zijn de bijdragen in ons blad over de Balans van DKE en CCS inderdaad gekleurd en te vroeg geschreven? Met een lang letterlijk citaat uit het rapport van CCS aan de Landelijke Vergadering van de NGK wordt de vraag gesteld of er nu iets gewijzigd of toegevoegd is aan het beeld van de Balans.

Thema:
A.N. Hendriks
Geestdoop en vervulling
Dr. A.L.Th. de Bruijne schreef in Kontekstueel een artikel dat aandacht vraagt in de discussie over het omgaan met charismatisch gedachtegoed. Wat hij daarin aan de orde stelt met betrekking tot de doop met de Geest en de vervulling met de Geest, roept bedenkingen op.

Column:
G. Zomer
Nu is de zangtijd aangebroken
Pleidooi voor het lezen van Hooglied en het gesprek met jongeren over seksualiteit.

Rondblik:
J. Wesseling
Onvolgroeide identiteit?
Verbondenheid met Christus, is dat als identiteitsnorm genoeg voor het gereformeerde onderwijs? Enkele opmerkingen naar aanleiding van het thema van het onlangs gehouden identiteitscongres voor gereformeerde scholen.

H.J.C.C.J. Wilschut
Een dubbel gevoel
Op 8 maart overleed prof. dr. Herman Ridderbos op 98-jarige leeftijd. Over zijn leven en over zijn publicaties worden enkele opmerkingen gemaakt die een dubbel gevoel geven.

Gemeentebreed:
Joh. de Wolf
Beginnen we elke zondag weer bij Af?
Schuldbesef en verzoening horen een plaats in de liturgie van de zondag(morgen) te hebben. We ontdekken onze kleinheid aan Gods grootheid. Zijn heiligheid doet ons onze onheiligheid zien. Maar we hoeven niet terug naar Af, alsof de genade nog zou moeten komen!

Korte boekbespreking:
J. Wesseling

Groeiend verlangen
Bij Kok, Kampen verscheen het geschenkboekje Groeiend verlangen van de hand van Egbert Brink, over onze toekomstverwachting.

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Nieuwe bijbelstudies voor jongeren
De Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen gaf twee nieuwe bijbelstudies uit: Joël, door ds. Joh. de Wolf, en Luisteren naar Zijn Stem, over de Bijbel (ontstaan, gezag, schriftkritiek, bijbelgebruik en bijbellezen), geschreven door diverse auteurs.

A.N. Hendriks
Omgaan met ziekte en zieken
Ds. Jan Blok schreef het boek Bitterzoet. Een handreiking voor zieken en hun omgeving (Plateau, Barneveld), een boek dat echt pastorale handreikingen biedt..

Boek van de maand:
Joh. de Wolf

‘Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin’; over Een rein hart (het proefschrift van dr. M.H. Oosterhuis)
In 2006 promoveerde dr. M.H. Oosterhuis op een studie over rituele reinheidsterminologie in spirituele contexten van het Oude Testament. Zijn dissertatie (Groen, Heerenveen) wordt met waardering en voorzichtige kritiek besproken, ook worden opmerkingen over het profijt ervan gemaakt.

Gedicht:
De hand van mijn vader, Armand van Assche. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:

G.J. Schutte
Regeringsverantwoordelijkheid
In De Wachter Sions (geciteerd via het Reformatorisch Dagblad) ging L.M.P. Scholten in op de vraag of de SGP in de huidige politieke verhoudingen ooit zou kunnen meedoen aan de regering.

Burgerschapskunde
Op een congres over de maatschappelijke opdracht van de christelijke, reformatorische school sprak de heer W. Büdgen. Zijn toespraak verscheen in het Reformatorisch Dagblad. In een volgend nummer van diezelfde krant kwam een reactie van een oud-leerling.

Catechismus als veilige ankerplaats
In De Wekker schreef ds. G. van Roekel over de Catechismus, een actueel artikel ook met het oog op de discussie over de identiteit van het gereformeerd onderwijs.

Luther en de nabije dood
De laatste pennenvrucht van oud-hoogleraar K. Runia is kort na zijn overlijden geplaatst in het Friesch Dagblad en gaat over Luther en diens dood.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer