Nader Bekeken

Ik ben de weg

NBmei2007

mei 2007
jaargang 14, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Ik ben de weg
L.W. de Graaff
Het beeld van de weg wordt in Bijbel op meerdere plaatsen gebruikt, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Bekend is de prent van de brede en de smalle weg. Geldt dat beeld ook voor de islam? Moslims gaan goedbeschouwd toch op de brede weg. De smalle weg loopt via het ‘kruispunt’ van Golgota.

Kroniek:
Kerk-zijn in 2007
H.J.C.C.J. Wilschut
Deze Kroniek wil een stand van zaken laten zien van het kerkelijk leven in de Gereformeerde Kerken. Daar is veel in beweging. Veel dat zorgelijk stemt. Veel ook dat blij maakt. Want de kerk is van Christus! Een en ander wordt afgerond met een aantal slotopmerkingen aan de hand van zaken die in het oog gehouden moeten worden. Met als uitgangspunt dat moeilijkheden ook mogelijkheden zijn.

Column:
H. van Leeuwen
Wat is het verschil?
Als gereformeerde scholen anders zijn, waarin is dat dan zichtbaar?

Thema:
A.N. Hendriks
De Apostolische Geloofsbelijdenis in onze kerkdienst
De belijdenis is de belijdenis van de gemeente, daarom is het goed die te zingen. Opmerkingen over de oorsprong van het Apostolicum, waarom ze in de kerkdienst terechtkwam en waarom dan juist in de middagdienst.

Rondblik:
P.L. Voorberg
Echtscheiding
In het digitale handboek voor de ambtsdrager is een hoofdstuk verschenen van de hand van ds. H.J. Siegers over ‘Echtscheiding en de pastorale gemeente’. Een lezenswaardig artikel, waarin echter de hermeneutiek ervan tot verkeerde bijbeluitleg en conclusies kan leiden.

A.C. Breen
Overdopen is overlopen
Dat de kleine kinderen gedoopt moeten worden, is een belijdenisuitspraak. Uitgelegd wordt dat kinderen die door hun ouders van de doop worden afgehouden, in feite aan de kerkgemeenschap onttrokken worden. En dat degene die zich laat overdopen, zichzelf aan de kerkgemeenschap onttrekt.

Gemeentebreed:
Geloof.nu
J.H. Bollemaat
Geloof.nu (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam i.s.m. GIDS, Zwolle) is een nieuwe catechesemethode, die bedoeld is voor gemeenten waar catechisatie en vereniging in elkaar geschoven zijn. Voor dit artikel is deel 3 nader bekeken en daarover wordt een aantal al dan niet positieve opmerkingen gemaakt.

Korte boekbespreking:
M. Heemskerk
Woord, Rijk en schepping
Prof. W. Nieboer gaf in eigen beheer het boek Woord, rijk en schepping. Een gereformeerd geloofskader uit, over bezig zijn met de Schrift en daardoor je tijd kennen.

Boek van de maand:
S.M. Alserda
Een gereformeerde missiologie
Drs. C.J. Haak schreef het boek Gereformeerde Missiologie & Oecumenica (uitg. DVN, Zwolle) als uitwerking van een andere opzet en invulling van het vak Missiologie aan de TU te Kampen.

Gedicht:
Overbodig gebed, Geert Boogaard. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Verontrustend functieverlies van de zondag
In De Waarheidsvriend schreef ds. P.J. Vergunst over de steeds minder bezochte tweede kerkdienst.

NGK en vrouw in het ambt - de stand van zaken
In Opbouw was een overzicht te zien van de hand van Ad de Boer over de praktijk in de NGK rond de vrouw in het ambt.

Opmerkelijk commentaar
In de Persschouw in Opbouw nam ds. M.H.T. Biewenga een deel over uit de Kroniek van het maartnummer van ons blad over een ‘hardnekkige, oude kerktheorie’.

Geloof en gebed als je ongeneeslijk ziek bent
In het chr. geref. Kerkblad voor het Noorden interviewde Dien de Haan de kinderarts Diny van Bruggen over het omgaan met haar ernstige ziekte.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer