Nader Bekeken

Heb geduld

NBjuni2007

juni 2007
jaargang 14, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Heb geduld
Het eerste wonder dat Jezus deed toen Hij zijn ambtswerk was begonnen, was op de bruiloft te Kana. Waren er nu geen belangrijker dingen voor Hem te doen? Christus helpt, maar Hij doet dat op het moment dat Hij het nodig vindt. Omdat je Hem kent, is het toch al feest. En je mag tegelijk uitzien naar de bruiloft van het Lam!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Levend belijden
De binding aan de belijdenis krijgt terecht de laatste tijd de nodige aandacht. Hoe zijn we met elkaar een belijdende gemeenschap? Naar aanleiding van artikelen in De Reformatie hierover worden opmerkingen gemaakt over het ondertekeningsformulier, over een nieuwe belijdenis, over het al of niet nodig zijn van revisie, en over de blijvende waarde van de confessie.

Wat valt er nog te praten?
Dr. E.A. de Boer ziet (eveneens in De Reformatie) uit naar een inhoudelijk gesprek met de NGK over de leer van de Schriften. Maar heeft zo’n gesprek nu nog wel zin, is de vraag.

Thema:
A.N. Hendriks
Ds. Willem Smouter verantwoordt zich
Ds. W. Smouter schreef het boek Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding (Boekencentrum, Zoetermeer). Het boek dient als bijdrage in de discussie rond de Geestesgaven. Maar geconcludeerd wordt dat de auteur zijn doel niet heeft waargemaakt: het aanreiken van een bijbelstheologisch model waarbinnen de Geestesgaven verstaan kunnen worden.

Column:
R.Th. Pos
Trendvolgen of trendsetten?
We leven in een tijd van veranderingen, zowel in de maatschappij als in de kerk. Hoe gaan we daar verantwoord mee om?

Rondblik:
P. Schelling
Bericht van een zuster ver weg…
Hoe is de gereformeerde kerk op Curaçao ontstaan en hoe reilt en zeilt ze momenteel?

M.J. Wijnbeek
Waarom werd ‘immer noordwaarts’ uiteindelijk grafwaarts?
De schrijver, die jarenlang in Zuid-Afrika woonde en werkte, wil een meer genuanceerd beeld dan doorgaans in Nederland bestaat, geven van land, volk en kerk van Zuid-Afrika. Daarvoor is eerst een kort historisch overzicht nodig.

Gemeentebreed:
Ondertekening
A. Bas
Ambtsdragers moeten bij het aanvaarden van hun ambt de belijdenis ondertekenen in de vorm van een ondertekeningsformulier. Aan de hand van de historie wordt geconcludeerd dat deze ondertekening een juridische verklaring is en als verantwoordelijkheid van kerkenraad en classis niet thuishoort in de bevestigingsdienst.

Boek van de maand:
H. Drost
Geknield gereformeerd
Bij De Vuurbaak, Barneveld, verscheen het boek Tijd voor genade, van Terry L. Johnson. Hij vraagt zich daarin af of het in de praktijk van alle dag uitmaakt of je gereformeerd gelooft of dat het ook algemeen christelijk kan.

Gedicht:
Gedenk de koster, Jac. Lelsz. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
EO - 40 jaar
In De Waarheidsvriend schetst drs. C. Blenk in enkele inzichtgevende artikelen wat er in veertig jaar EO gebeurde.

Toenadering tot Rome?
Blijkens opmerkingen van de Dokkumer pastoor over zijn kerk, gemaakt in het Kerkblad voor het Noorden (CGK), kun je je terecht afvragen of er werkelijk inhoudelijke toenadering mogelijk is.

Emerging churches
In De Wekker schrijft ds. M.J. Kater in zijn column over de nieuwe visie op de kerk anno nu.

De hype van zalvingen, genezingen en rituelen
Calvijnkenner dr. W. Balke vraagt in De Waarheidsvriend o.m. aandacht voor het onderwijs van Calvijn over het wonder in de Bijbel.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer