Nader Bekeken

Volhouden!

NBoktober2007

oktober 2007
jaargang 14, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Volhouden!
Bij monde van Haggai roept de Here zijn volk op om vol te houden in het leven met Hem. Ze zijn gemotiveerd voor de tempelbouw, maar moeten dat ook blijven. Tegelijk bemoedigt de Here hen door te wijzen op zijn beloften. Uit zijn heiligdom komt de zegen!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Vreemde vrijgemaakten
In de TU-bezinningsreeks verscheen dit jaar de bundel Vrijgemaakte vreemdelingen (Barneveld 2007), bewerkingen van doctoraalscripties die een terugblik bieden op het vrijgemaakte verleden. Naast waardering over deze studies komen er ook vragen op: er lijkt vervreemding ten aanzien van het verleden op te treden. Is dat terecht, en wordt niet te veel vanuit het heden beoordeeld? Is het beeld dat van ‘de’ vrijgemaakten gegeven wordt juist?

Bezinning
In een interview in het ND gaf prof. dr. M. te Velde weer dat hij enthousiast is over de initiatieven die in ons kerkverband genomen worden tot gemeentestichting. Bij enkele van zijn uitlatingen worden kanttekeningen geplaatst.

Thema:
M.H. Sliggers
Kerkverband in saamhorigheid
We zijn als kerken een kerkverband aangegaan omdat we bij elkaar horen, en samen horen we bij onze Heer Jezus Christus. De kenmerken van een kerkverband worden onder de loep genomen vanuit de Schrift. We hebben elkaar als kerken nodig en we moeten daarom het kerkverband blijven waarderen!

Column:
R.Th. Pos
Godfashion
Bij het einde van het bestaan van de jeugdkerk Godfashion een pleidooi om de jeugd te helpen en te steunen in het leven naar Gods wil.

Rondblik:
A.C. Breen
Bomen over 1967…
Een stukje kerkgeschiedenis over veertig jaar NGK, met bijzondere aandacht voor Assen-1926, de synode Amsterdam-1967, de Vrijmaking van 1944 en de Open Brief van 1966.

Gemeentebreed:
A.N. Hendriks
Ouderennevendiensten?
Voor kinderen en jongeren is er de laatste tijd veel aandacht als het gaat om de eredienst. De ouderen moeten daarbij dan zeker niet vergeten worden. Speciale diensten voor hen houden is beslist geen optie, maar in de prediking en de gebeden is aandacht voor de bejaarde broeders en zusters zeker op zijn plaats.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Reacties op het christelijk geloof
Michael Green heeft in Dat geloof je toch niet! (uitg. Plateau, Barneveld) een gedreven boek geschreven met antwoorden op kritische vragen die hij om zich heen hoorde over God, Bijbel en christelijk geloof. Zijn boek is bruikbaar, maar moet hier en daar wel kritisch gelezen worden.

Boek van de maand:
H.J.C.C.J. Wilschut
Gids in een kathedraal. Een commentaar op Romeinen
In de serie Commentaar op het Nieuwe Testament verscheen bij Kok, Kampen, van de hand van prof. dr. J. van Bruggen Romeinen. Christenen tussen stad en synagoge. De auteur levert een goede gids op dit bijbelboek, die uitnodigt tot verdere studie.

Gedicht:
Kloppen svp, C. Buddingh’. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Verdraagzaamheid, een nieuw kenmerk van de kerk?
In de Gereformeerde kerkbode (voor Groningen, Friesland, Drenthe) schreef ds. W.L. de Graaff over onderlinge verdraagzaamheid in de kerk en over het belang van de sfeer tegenover het belang van de leer.

De Hersteld Hervormde Kerk
In het Kerkblad voor het Noorden (CGK) is binnen een serie over kerkgenootschappen een artikel verschenen over de Hersteld Hervormde Kerk, van de hand van ds. L.W.Ch. Ruijgrok.

Kerkelijke ruimte voor de herdoop?
Dr. W. Verboom legt in De Waarheidsvriend uit waarom hij het geen goede idee vindt herdoop kerkordelijk te regelen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer