Nader Bekeken

Heilige stilte

NBdecember2008

november 2007
jaargang 14, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.A.J. de Boer
Heilige stilte
Niets doen of stil zijn, dat lijken twee verschillende zaken. Toch is er wel degelijk overeenkomst en is er niet zoveel verschil in de vertaling van Exodus 14:14 van de NBV en die van de NBG-1951. Het niets doen is niet passief, maar het gaat erom helemaal open te staan voor de Here en voor wat Hij te zeggen heeft.

Kroniek:
C. van Dijk
Peter Wierenga en de belijdenis aangaande de kerk
Br. Peter Wierenga, directeur van het Centrum voor Evangelisatie te Zwolle, heeft in een ingezonden in het ND enige tijd geleden gesteld dat de belijdenis een oude hardnekkige kerktheorie zou zijn. Daarop is in Opbouw gereageerd: wat voor recht heeft Wierenga nog om zich vrijgemaakt te noemen? Hierop is door Deputaten Toerusting evangeliserende gemeente weer gereageerd nadat zij met Wierenga over zijn uitspraken hadden doorgesproken.
Bidden om kerkelijke eenheid
Op zondag 4 november is in de kerken voorbede gedaan voor kerkelijke eenheid, daartoe opgeroepen door Deputaten Kerkelijke Eenheid. Maar in de brief van DKE staat veel wat vragen oproept.

Thema:
H.J.C.C.J. Wilschut
Van Bruggen tussen dogma en exegese
In het oktobernummer is een boekbespreking gewijd aan de commentaar van J. van Bruggen over Romeinen. Nu wordt dieper ingegaan op en kanttekeningen gemaakt bij enkele onderdelen, die verband houden met de leer en het belijden van de kerk.

Column:
G. Zomer
Een pilletje
Enkele opmerkingen over de kwetsbare positie van de predikant op de kansel.

Rondblik:
H. van Leeuwen
Is er een toekomst voor de gereformeerde school?
Heeft het concept van de triangelgedachte na ruim een halve eeuw gereformeerd onderwijs nog een toekomst? Een reactie op de artikelen van dr. Pieter Vos in De Reformatie, die deze vraag opriep.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Bevordering van ambtelijke zorg
In veel kerkelijke gemeenten wordt tegenwoordig gewerkt met een visie, een missie en een beleidsplan. Het gaat dan meestal om grote(re) gemeenten, waar ook veel deskundigheid is op allerlei gebied. Met het voorbeeld van hoe in Den Helder gewerkt wordt in en met de ambtelijke zorg, kunnen kleinere gemeenten wellicht hun winst doen.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Professor Ouweneel over de Geest
Dr. Willem Ouweneel schreef een ‘ontwerp van een pneumatologie’ in het boek De Geest van God (Medema, Vaassen). Hij verrijkt hiermee klassiek-gereformeerd en charismatisch gedachtegoed, al zijn bij enkele punten wel kritische vragen te stellen.

Gedicht:
Opdracht, Harmen Wind. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Hoe bruikbaar zijn liederen uit Opwekking?
In De Waarheidsvriend probeert dr. G. van den Brink in enkele artikelen over opwekkingsliederen tot een beoordeling te komen over inhoud en bruikbaarheid ervan.
De levenscyclus van een kerk
In Centraal Weekblad schreef dr. Stefan Paas dat ‘opgaan-blinken-verzinken’ ook voor kerken geldt, nadat hij alle plaatselijke CG-kerken had onderzocht.

Het evangelie in de context van de westerse cultuur
In een themanummer van Soteria schrijft dr. B.J.G. Reitsma over de vraag of onze westerse cultuur beter aansluit bij het evangelie dan een islamitische cultuur.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer