Nader Bekeken

De ruimte van Gods geduld

NBdecember2008

december 2007
jaargang 14, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
De ruimte van Gods geduld
Het lijkt ons vaak toe alsof de Here talmt met zijn wederkomst. Er is zoveel lijden in de wereld, komt daar nooit een eind aan? Dergelijke vragen kunnen ongelovigen spottend naar voren brengen, maar van tijd tot tijd zijn het ook onze eigen vragen. Het is verrassend om te zien dat het alles te maken heeft met Gods eigen tijdklok en met zijn geduld voor zondige mensen.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Herhaling van zetten. Over de Balans en het rapport DKE
Al eerder is geschreven over het beleid van DKE inzake de Balans, en m.n. over de binding aan de belijdenis. Nu is het (meerderheids)rapport aan de generale synode verschenen. In deze Kroniek wordt gepleit voor het bezwaar maken door kerkenraden tegen een stilzwijgende koerswijziging ten opzichte van de koers van Berkel/Leusden, zoals die tot de GS Amersfoort gevolgd is. DKE tonen niet aan dat de manier van binden aan de belijdenis en die binding zelf van elkaar kunnen worden losgemaakt.

Vrouw in het ambt. Rapport DKE over gesprekken met CCS over hermeneutiek/vrouw in het ambt
De kwestie van de vrouw in het ambt is door DKE in het synoderapport losgekoppeld van de binding aan de belijdenis, terwijl in dat kader die kwestie nog ter sprake moet komen. Dat roept vragen op.

Thema:
A.N. Hendriks
Het avondmaal als gedachtenis
Het heilig avondmaal kent verschillende aspecten: gemeenschap, verwachting, belijdenis, maar ook gedachtenis. Wij mogen gedenken wat Christus voor ons deed. Het gedenken is een gemeentelijke actie, en het gaat daarbij voornamelijk om het ‘doet dit tot mijn gedachtenis’. Het gedenken van Gods daden roept ons op om te leven uit zijn genade.

Column:
R.Th. Pos
(Rijdende) Rechter
In het tv-programma ‘De Rijdende Rechter’ komen zowel juridische als emotionele afwegingen aan bod. Zo zie je soms verrassende uitspraken. Wij komen allen eens voor de rechterstoel te staan van Hem die tegelijk onze Redder is.

Rondblik:
H. van Leeuwen
Leren uit overtuiging

Mede naar aanleiding van artikelen in De Reformatie wordt gevraagd of de gereformeerde school nog toekomst heeft. Voorbeelden vanuit schepping en natuurwetenschap worden aan de orde gesteld. Het is belangrijk om als docent transparant te zijn vanuit je christelijke geloofsovertuiging.

Gemeentebreed:
J. Wesseling
Het gebeurt…
Alles lijkt in beweging, in de samenleving, maar ook in de kerk. Allerlei ontwikkelingen zijn niet bij te houden en ieder lijkt voor zichzelf te leven in een consumerende houding. Dat kan een machteloos gevoel geven. Zie daarom dat en hoe Christus zijn kerk regeert en in stand houdt en heb oog voor de geestelijke strijd en voor de (vecht)kracht van de Geest!

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Eén kerk in meervoud
Bij Boekencentrum, Zoetermeer verscheen in 2004 het boek Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit, van de hand van dr. R. de Reuver. Het geeft veel stof over eenheid en verscheidenheid van de kerk, maar stelt op het centrale punt teleur.

Gedicht:
Zondagochtend, Wielwijk. J. Eijkelboom. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Nietzsche, nihilisme en herlevend religieus besef
In HW/Confessioneel is een uitvoerig referaat gepubliceerd van dr. A.A.A. Prosman over de filosoof Nietzsche, waarin hij laat zien dat onze cultuur enerzijds de vervulling kent van Nietzsches profetie van de triomf en het nihilisme, en anderzijds sprake van herlevend religieus besef.
De heilige God van 2008
In Terdege verscheen een interview van Huib de Vries met dr. H.G.L. Peels, de oudtestamenticus van Apeldoorn, waarin het voornamelijk gaat over Gods heiligheid.

F.J. Bijzet
Nieuwe bijbelvertaling in Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika worden voorbereidingen getroffen voor weer een nieuwe bijbelvertaling, omdat die van 1983 blijkbaar toch niet voldoet, zo was te lezen in Mededelingenblad van Die Vrye Gereformeerde Kerk te Pretoria.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer